BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pollok Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego. Stan - uwarunkowania - perspektywy
Financial Resources of Households in Poland in the Period of Transformation of Economic System. Present State - Conditions - Prospects
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 537, s. 41-58
Keyword
Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego, Koszty utrzymania
Households, Household savings, Budgets of households, Cost of living
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu autor prezentuje zmiany wielkości źródeł finansowania, jakie zachodziły w latach 1991-1996. Poddaje dyskusji główne czynniki determinujące rozmiar finansowych aktywów posiadanych przez gospodarstwa domowe oraz zmiany w ich strukturze. Przedstawiona analiza pokazuje, że w polskiej ekonomii nadal istnieje silna bariera wzrostu oszczędności. Wśród głównych czynników spowalniających proces oszczędzania wymienia się: nieadekwatny do zarobków poziom konsumpcji, wysoki poziom biedy i ubóstwa oraz dużą rozpiętość dochodów.

Households' financial resources are the biggest and most unstable component of savings of this entity. Their level, in turn, determines the ability of the economy to expand by using internal sources and decides to a great extent about the course of the reproduction processes on a macroeconomic scale. In the paper, the author presents changes in the volume of financial resources that took place in the years 1991-1996. The author discuses the main factors which determine both the size of financial assets possessed by households and changes in their structure. The analysis carried out shows that in the Polish economy there still exists a strong barrier to the growth of savings, generated by disposable income and constituting a potential source of increase of financial resources. Among the main factors which slow down the process of saving are: inadequate level of individual consumption, high level of poverty, uneven income spread, and the inadequate interest rate policy (which leads to the appearance of "the consumption wave effect"). Despite the weakening trend towards saving, we have witnessed an increase of the volume of financial resources of households, which should be attributed to the positive, in real terms, level of interest rates, and a high profitability of non-bank deposits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 2. Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
 3. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 4. Bywalec C., Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 5.
 5. Dach Z., Pollok A., Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Prace Naukowe, Chrzanów 1997, nr 1, s. 7-15.
 6. Dobrska Z., Rozwarstwienie - oszczędności - wzrost, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 7. Fischer M., Lokaty rosną wolniej, "Nowa Europa" 1996, nr 227.
 8. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1993.
 9. Kałaska M., Witkowski J., Praca w szarej strefie w Polsce w 1995 roku, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 1-2, s. 33-39.
 10. Kieniewicz B., Szopa B., Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 11. Kołodko G., Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993.
 12. Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.
 13. Kramer J., Konsumpcja. Prawidłowości. Struktura. Przyszłość, PWE, Warszawa 1993.
 14. Niemczyk A., Wpływ kredytów i oszczędności na konsumpcję gospodarstw domowych, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1994, nr 442.
 15. Nowak A.Z., Ryć K., Żyżyński J., Negatywne skutki wysokiej stopy, "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 36.
 16. Polański Z., System finansowy [w:] System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, pod red. B. Pietrzaka i Z. Polańskiego, PWN, Warszawa 1997.
 17. Rynkiewicz J., Na krótką metę, "Gazeta Bankowa" 1995, nr 53.
 18. Rytelewska G., Szablewski A., Oszczędności w gospodarce rynkowej, "Bank i Kredyt" 1993, nr 4.
 19. Rytelewska G., Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych [w:] System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, pod red. B. Pietrzaka i Z. Polańskiego, PWN, Warszawa 1997.
 20. Rytelewska G., Szablewski A., Paradoks oszczędności, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 22.
 21. Szopa B., Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w latach 1990-1993, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1996, nr 476.
 22. Upława S., Zmiany ogólnej aktywności gospodarczej [w:] Gospodarka Polski w procesie transformacji 1996 r., IRiSS, Warszawa 1997.
 23. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 1997.
 24. Zienkowski L., Przekleństwo czy błogosławieństwo?, "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu