BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilarska Czesława (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Gospodarka nieformalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szarej strefy rynku pracy
Informal Sector in Poland with Focus on Informal Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 537, s. 81-93
Keyword
Gospodarka drugiego obiegu, Rynek pracy, Praca nierejestrowana, Nielegalne zatrudnienie
Underground economy, Labour market, Black-leg labour, Illegal employment
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zjawiska nieformalnej gospodarki w Polsce. Szczególny nacisk położono na ukazanie zmian, jakie miały miejsce po okresie transformacji systemowej. Przyczyną istnienia szarej strefy w gospodarce planowej były nadmierne ograniczenia działalności gospodarczej, a obecnie głównym motywem jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw. Podano czynniki ograniczające wzrost szarej strefy. Scharakteryzowano również nieformalny rynek pracy wraz z jego pozytywnymi i negatywnymi skutkami dla gospodarki.

In the article the author presents this phenomenon of informal sector in Poland. The notion and essence of this phenomenon are discussed in the first part of the article. In the next part, attention is focused on the changes that are taking place in the informal sector which are brought about by the system transformations. The third and fourth parts of the article present an analysis of the informal labour market in Poland against the results of the survey carried out in 1995 by the Labour Department of the Main Statistical Office (GUS). In her analysis, the author defines the size, causes and economic consequences of unregistered labour in Poland. In the fifth part, the author presents conclusions which result from the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarski M., Drugi obieg a transformacja, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 22, s. 12.
 2. Bednarski M., Gospodarka drugiego obiegu w Polsce, "Wektory Gospodarki" 1987, nr 2.
 3. Bednarski M., Kokoszczyński R., Drugi obieg gospodarczy w Polsce w latach 1977-1985, "Wektory Gospodarki" 1987, nr 8.
 4. Bednarski M., Kokoszczyński R., Nieoficjalna gospodarka i jej społeczne następstwa, "Ekonomista" 1988, nr 3-4.
 5. Brach B., Polski underground, "Życie Gospodarcze" 1995, nr 28.
 6. Chmiel A., Wapiennik K., Kontrola legalności zatrudnienia, "Rzeczpospolita" 1997, nr 29.
 7. Dryll I., Przedsiębiorczość "na czarno", "Życie Gospodarcze" 1995, nr 15.
 8. Firlit E., Chłopecki J., Kiedy kradzież nie jest kradzieżą, "Zdanie" 1987, nr 3.
 9. Grabowski M., Nielegalne zatrudnienie w gospodarce - ocena i perspektywy, "Rynek Pracy" 1995, nr 7.
 10. Grabowski M., Skutki gospodarki nieformalnej i możliwości jej regulacji, "Transformacja Gospodarki", Gdańsk 1995, nr 58.
 11. Kałaska M., Kostrubiec S., Witkowski J., Praca nierejestrowana w Polsce, GUS Departament Pracy, Warszawa 1996.
 12. Kałaska M., Witkowski J., Praca w szarej strefie w Polsce w 1995 roku, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 1-2.
 13. Marszałek A., Raport o szarej strefie, "Rzeczpospolita" 1994, nr 90.
 14. Mróz B., Walka z cieniem: dylematy polityki gospodarczej wobec szarej strefy, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 1997, z. 4.
 15. Pędzierski A., Należy obniżyć dotychczasowe obciążenia pracodawców, "Rzeczpospolita" z 19 marca 1997.
 16. Rajewski Z., Zienkowski L., Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych, "Szara strefa gospodarki", GUS ZBSE, Warszawa 1995, Zeszyt nr 223.
 17. Sanetra W., O policji zatrudnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 7-8.
 18. Sierpińska M., Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1997, nr 489.
 19. Ulga rozwojowa - Rozmowa z prof. Leszkiem Zienkowskim, dyrektorem ZBSE GUS i PAN, .Polityka" 1996, nr 5.
 20. Wiśniewski M., Źródła i rozmiary drugiego obiegu gospodarczego w Polsce, "Ekonomista" 1985, nr 4.
 21. Wołoszyn J., Gospodarka nieformalna, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 1.
 22. Zabrzeska-Bicz L., Gospodarka drugiego obiegu a transformacja systemowa w Polsce, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1995, nr 450.
 23. Zienkowski L., Przekleństwo czy błogosławieństwo, "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 3.
 24. Zienkowski L., Szacunek rozmiarów szarej gospodarki [w:] Szara gospodarka w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje, GUS ZBSE, z. 233, Warszawa 1996.
 25. Zybała A., Bielszy odcień szarości, "Wprost" 1996, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu