BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Andrzej (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Rosiek Janusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997
New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 537, s. 59-80
Keyword
Rynek pracy, Podaż pracy, Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Struktura bezrobocia, Stopa bezrobocia, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Labour market, Labour supply, Unemployment, Combat unemployment, Structure of unemployment, Unemployment rate, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Autorzy przeprowadzili analizę dotyczącą sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997. Zwracają uwagę na wzrost zjawiska ukrytego bezrobocia, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej i wśród młodzieży, którego cechą jest silne przestrzenne zróżnicowanie. W zakończeniu autorzy podkreślają, że rząd powinien dążyć do zwiększania nakładów finansowych na aktywne formy walki z bezrobociem.

The aim of the article is a presentation of new occurrences in the labour market in Poland in the 90s. They have been brought about by transformations of Poland's social and economic system taking place in that period. The process in question has not been completed as yet as evidenced by the necessity, that is still present, of adjusting the Polish economy to the EU requirements, which has a great impact on the condition of the national labour market. Thus, there arises a problem of securing most favourable conditions of Poland's accession in the course of negotiations with the EU authorities. The concession that according to the author is of great importance is full liberalization of the movement of labour force, which would make it possible for Poland to alleviate the negative consequences of the processes of integration in the labour market, which results mainly from the negative foreign trade balance with the EU member-countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarski M., Dylematy polityki rynku pracy w Polsce, "Polityka Społeczna" 1997, nr 11-12.
  2. Borei T., Learning Form Transition Economies: Assessing Labor Market Policies Across Central and Eastern Europe, "Journal of Comparative Economies" nr 25/27, s. 366-384.
  3. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu - Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
  4. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Rynek pracy w procesie transformacji systemowej, "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 1.
  5. Kwiatkowski E., Przyczyny wzrostu bezrobocia w Polsce w latach 1990-1993, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
  6. Kwiatkowski E., Tokarski T., Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań, "Ekonomista" 1997, nr 3.
  7. Witkowski J., Co nowego na rynku pracy w Polsce w 1996 roku? "Rynek Pracy" 1997, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu