BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lityńska Aleksandra (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Metodologiczne aspekty rozwoju ekonomii polskiej w okresie międzywojennym
Methodological Aspects of the Development of Polish Economic Theory in Inter-War Period
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 537, s. 5-12
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Metodologia ekonomii, Teoria ekonomii, Doktryny ekonomiczne
History of economic thought, Economic methodology, Economic theory, Economic doctrine
Note
summ.
Abstract
Autor ocenia wkład przedstawicieli kierunku teoretycznego i historycznego w rozwój ekonomii polskiej w okresie międzywojennym. Ich wielkimi dokonaniami są m.in.: wprowadzenie relatywizmu przy interpretacji założeń metodologicznych, szersze ujęcie zasady gospodarności jako drogowskazu wszelkich zachowań ludzkich i uwzględnienie czynnika czasu w ekonomii.

The author makes an assessment of the contribution of the representatives of the theoretical and historical currents to the development of the Polish economic theory in the inter-war period. A number of papers are original and possess the quality comparative to western publications. Their greatest achievements are: introduction of relativism for the interpretation of methodological assumptions, a broader understanding of the principle of thirfty management as a principle guiding every human begaviour, allowing for the factor of time in economic theory, drawing a distinction between statics and dynamics. The creative sociopsychological interests of its representatives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biegeleisen L.W., Teoretyczno-poznawcze podstawy zasady gospodarności, Warszawa 1939.
  2. Brzeski T., Ekonomia, t. 1, Warszawa 1938.
  3. Głąbiński S., Ekonomika narodowa [w:] Teoria ekonomiki narodowej, t. 1, Lwów 1927.
  4. Heydel A., Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii, Kraków 1925.
  5. Krzyżanowski A., Założenia ekonomiki, Kraków 1920.
  6. Lange O., Zakres i metoda ekonomii [w:] Dzieła. Ekonomia polityczna, t. 3, PWE, Warszawa 1973.
  7. Rybarski R., Nauka o podmiocie gospodarstwa społecznego, Kraków 1912.
  8. Taylor E., Wstęp do ekonomiki, Gdynia 1947.
  9. Zawadzki W., Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej, Wilno 1914.
  10. Zweig F., Problem wartości, "Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne", t.19, nr 5-8.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu