BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuraś Marian (Wydział Zarządzania), Zając Agnieszka (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych
Threats and Success Factors in IS Projects
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 522, s. 159-182, bibliogr. 27 poz.
Keyword
System informacyjny, Projektowanie systemów informatycznych, Zarządzanie ryzykiem, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Information system, Information system design, Risk management, Economic literature analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule omówiono czynniki powodzenia i ryzyka zamierzeń informatycznych. Przedstawiono systematykę źródeł powodzenia i ryzyka najczęściej występujących w praktyce. Rozważania oparto na literaturze i na własnych obserwacjach praktyki tworzenia i wykorzystania techniki informacyjnej. Omówiono założenia metody RAM - analizy i sterowania ryzykiem. Metodę zaleca się użytkownikom i twórcom systemów informacyjnych jako sposób zapobiegania niepowodzeniom zamierzeń. (abstrakt oryginalny)

This article discusses and risk factors in information technology (IT) applications. The paper systematizes risk and success sources most frequently occuring in practice. Considerations have been based on the literature and on the authors' observations of the IS development and operating. The assumptions of the RAM method for risk analysis and management are discussed. The method is recommended to information systems developers and users as a tool of guarding against project failure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Argyris C., Schön D. [1978], Organizational Learning, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.
 2. Bullen C.V. [1996], Reexamining Critical Success Factors [w:] Umbaugh.
 3. Cooper D., Chapman C. [1987], Risk Analysis for Large Projects, Chichester, John Wiley & Sons.
 4. Corporate Information Systems Management. Text and Cases [1991], J.I. Jr. Cash, F.W. McFarlan, J.L. McKenney, L.M. Applegate, 3rd Ed, Homewood, Ill., Irwin.
 5. Davies L.J. [1991], Information Systems Failure. Assessing the Business Impact of Information Systems Failure: A Risk Analysis Approach, MIS Quarterly. Vol. 9, No. 4.
 6. Hodder J.E., Riggs H.E. [1985], Pitfalls in Evaluating Risky Projects, Harvard Business Review, January-February.
 7. Huff A.S. [1990], Mapping Strategic Thought, Chichester-New York, John Wiley & Sons.
 8. Kuraś M. [1994], Analiza ryzyka zamierzeń informatycznych, INFOGRYF'94, Materiały konferencyjne, Tom 1, TNOiK, Szczecin-Kolobrzeg.
 9. Kuraś M. [1995] Ryzyko wprowadzania techniki informacyjnej [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, Materiały konferencyjne, Katowice, Akademia Ekonomiczna.
 10. Kuraś M., Zając A. [1996a], Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych [w:] Materiały konferencyjne nt.: Wielodostępne systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem, AT-R Bydgoszcz, Ciechocinek 16-18 września 1996.
 11. Kuraś M., Zając A. [1996b], Zagrożenia dla zamierzeń informatycznych [w:] Materiały II Konferencji nt.: Informatyka na wyższych uczelniach dla gospodarki narodowej, 1.1, Gdańsk, Politechnika Gdańska.
 12. Kuraś M., Zając A. [1997], IS Project Risk at Polish Organizations, Referat przyjęty na konferencję Business Informatics - WF97 w Berlinie.
 13. Kuraś M., Zając A., Stefański M. [1996], Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego, Analiza ryzyka zamierzeń informatycznych, Raport z pracy badawczej, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 14. Lederer A.L, Nath R. [1990], Making Strategie Information Systems Happen, Academy of Management Executive, Vol. 4, No. 3.
 15. Lyytinen K. [1988], Expectation Failure Concept and Systems Analysts' View of Information System Failures: Result of an Exploratory Study, Information and Management, No. 14.
 16. Neumann P.G. [1995], Computer Related Risks, New York, ACM Press.
 17. Peters T.J., Waterman R.H. [1984], In Search of Excellence. Lessons from America's Best Run Companies, Warner Books, New York.
 18. Porter M.E., Millar V.E. [1985], How Information Technology Gives You Competitive Advantage, Harvard Business Review, July-August.
 19. Połap J. [1995], Zarządzanie ryzykiem systemów informatycznych, "Rachunkowość", nr 4.
 20. Prager K.P., Overholt M.H. [1995], Technology and Change: The Organizational Ompact [in:] Umbaugh.
 21. Rockart J.F. [1979], Chief Executives Define Their Own Data Needs, Harvard Business Review, September-October.
 22. Rockart J.F. [1982], The Changing Role of the Information Systems Executive, Sloan Management Review, Fall.
 23. Sage A.P. [1995], Systems Management for Information Technology and Software Engineering, New York- Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore, John Wiley & Sons.
 24. Umbaugh [1996], Handbook of IS Management, 1996-97 Yearbook, Boston, New York, Auerbach Publications.
 25. Wack P. [1985a], Scenarios: Uncharted Waters Ahead, Harvard Business Review, September-October.
 26. Wack P. [1985b], Scenarios: Shooting the Rapids, Harvard Business Review, November-December.
 27. Zaliwski A. [1995], Organizacja ucząca się [w:] Materiały konferencyjne nt.: Inteligentne systemy wspomagania decyzji, Katowice-Szczyrk, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu