BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Agnieszka (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wpływ konfliktu organizacyjnego na powodzenie przedsięwzięć informatycznych
Impact of Organisational Conflict on the Success of IT Implementation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 522, s. 145-158, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Przedsięwzięcia informatyczne, Konflikty w przedsiębiorstwie, System informacyjny, Technologia informacyjna, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
IT projects, Conflicts in organisation, Information system, Information Technology (IT), Economic literature analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule omówiono zagrożenia i możliwości związane z umiejętnością sterowania konfliktem organizacyjnym. Jest on adresowany do twórców oraz użytkowników systemów informacyjnych. Celem referatu jest zwrócenie uwagi na naturę konfliktu i zagrożenia, jakie powoduje dla zamierzeń informatycznych. Wykorzystano zachodnią literaturę z zakresu zachowań organizacyjnych oraz publikacje dotyczące sterowania ryzykiem przedsięwzięć. Omówiono oddziałanie konfliktu organizacyjnego na proces tworzenia systemu oraz wpływ braku umiejętności rozpoznawania czynników konfliktogennych na efekty wdrożenia systemu informacyjnego. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the risks and opportunities associated with the skill of organisational conflict management. It is addressed both to the information systems designers and users. The paper's purpose is to draw attention to the nature of conflict and the threat to IS projects. Western literature in the area of organisational behaviour, as well as publications concerning corporate risk management, have been used. Also discussed is the effect of organisational conflict on the process of creating a system, as well as the influence of a lack of skill in recognising conflict-producing factors on the effects of implementing an information system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Checkland P. [1993], System Thinking, System Practice, John Wiley & Sons, Chichester. N.Y. Brisbane, Toronto, Canada.
 2. Cosier R.A., Schweck C.R. [1990], Agreement and Thinking Alike: Ingredients for Poor Decisions, Academy of Management Executive, February.
 3. Johns G. [1992], Organizational Behavior, 3rd Ed., Harper Collins Publishers, N.Y.
 4. Kendall K.E., Kendall J.E. [1992], Existence of Predominant Organizational Methafors and their Implications for Information Systems Development, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 5. Kendall K.E., Kendall J.E. [1993a], Metaphors and Metodologies: Living Beyond the Systems Machine, MIS Quarterly Vol. 17, No. 2.
 6. Kendall K.E., Kendall J.E. [1993b], Metaphores an Their Meaning for Information Systems Development, European Journal of Information Systems, January.
 7. Kreitner R., Kinicki A. [1992], Organizational Behavior, Burr Ridge- Boston-Sydney, Irwin.
 8. Kuraś M. [1987], Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków.
 9. Kuraś M., Zając A. [1995a], Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków (w druku).
 10. Kuraś M., Zając A., [1995b], Wykorzystanie metafor organizacyjnych do badania potrzeb użytkowników, VII Górska Szkoła PTI - Szczyrk '95, Katowice: PTI - Oddział Górnośląski.
 11. Kuraś M., Zając A. [1996a], IS Project Risk at Polish Organizations, Referat przyjęty na konferencję Business Informatics - WI'97 w Berlinie.
 12. Kuraś M., Zając A. [1996b], Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych [w:] Wielodostępne systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem, Materiały na II konferencję nt. Komputerowe systemy wielodostępne, Bydgoszcz-Ciechocinek, ATR-'Belma' S.A.-BZP.
 13. Kuraś M., Zając A., Stefański M. [1996], Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego. Analiza ryzyka zamierzeń informatycznych, Raport z pracy badawczej, AE, Kraków.
 14. Lyytinen K. [1988], Expectation Failure Concept and Systems Analysts' View of Information System Failures: Result of an Exploratory Study, Information and Management, No. 14.
 15. Miner J.B. [1988], Organizational Behavior, Random House Business Division, New York.
 16. Mumford E. [1983], Designing Human Systems for New Technology - The ETHICS Method, Wright's (Sandbach) Limited, Sandbach, Cheshire, England.
 17. Robbins S.P. [1991], Organizational Behavior, 5th Ed. Prentice Hall, Englewood Cllifs, New Jersey.
 18. Sage A.P. [1995], Systems Management for Information Technology and Software Engineering, New York- Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore, John Wiley & Sons.
 19. Stoner J.A.F., Wankel C. [1996], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 20. Walsham G. [1993], Interpreting Information Systems in Organizations, Chichester, New York, John Wiley & Sons.
 21. Weeks D. [1992], Conflict Resolution, Jeremy P. Tarcher, Inc., Los Angeles.
 22. Zając A. [1996], Konflikt organizacyjny jako źródło ryzyka przedsięwzięć informatycznych, Materiały konferencyjne INFOGRYF'96, t.1, TNOIK, Szczecin.
 23. Zając A. [1995], Metafory organizacyjne, narzędzie analizy systemów informacyjnych, Praca magisterska, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu