BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuraś Marian (Wydział Zarządzania)
Title
Technika informacyjna jako środek uzyskiwania przewagi konkurencyjnej
Information Technology as a Means of Gaining Competitive Advantage
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 522, s. 105-119, bibliogr. 29 poz.
Keyword
System informacyjny, Planowanie systemów informacyjnych, Strategia informacyjna przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Information system, Information Systems Planning, Enterprise information strategy, Economic literature analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule omówiono problematykę wykorzystania techniki informacyjnej jako narzędzia zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Jego celem jest wskazanie możliwości i potrzeb wykorzystania drogich narzędzi informatycznych jako czynnika strategicznej zmiany organizacyjnej. Opracowanie oparto głównie na zachodniej literaturze oraz własnych obserwacjach i doświadczeniach. Sformułowano zalecenia dla menedżerów i informatyków mające pomóc w przyjęciu strategicznego punktu widzenia zastosowań techniki informacyjnej. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the problems in utilising information technology as a tool for gaining and maintaining competitive advantage. Its purpose is to indicate the possibilities and needs for use of expensive information tools as a strategic factor of organisational change. The paper is based chiefly on Western literature, as well as the author's own observations. Recommendations for managers and IS people have been formulated to aid in the adoption of a strategic viewpoint on the applications of information technology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Corporate Information Systems Management. Text and Cases [1991], J.I.Jr Cash, F.W McFarlan, J.L. McKenney, L.M. Applegate, 3rd Edition, Homewood, Ill. Irwin.
 2. Duxbury E.E., Kuraś M. [1993], Information Technology in Poland: A Critical Evaluation, ASAC'93 Information Systems/Systèmes d'information, Vol. 14, No. 4.
 3. Earl M.J. [1989], Management Strategies for Information Technology, New York, Prentice Hall.
 4. Emery J.C. [1987], Management Information Systems. The Critical Strategic Resources, New York-Oxford, Oxfrod University Press.
 5. Frenzel C.W. [1992], Management of Information Technology, Boston, Ma., Boyd & Fraser Publishing Co.
 6. Friedman B., Nissenbaum H. [1996], Bias in Computer Systems, ACM Transactions on Information Systems, Vol. 14, No. 3.
 7. Hammer M., Champy J. [1994], Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, New York, Harper/Business.
 8. Koory J.L., Medley D.B. [1987], Management Information Systems: Planning and Decision Making, Cincinatti, Chicago, Dallas, Livemore, South-Western Publishing Co.
 9. Kuraś M. [1994], Zmiana organizacyjna jako cel modernizacji systemu informacyjnego, IV Konferencja naukowo-techniczna nt. Kierunki rozwoju systemów informacyjnych i ich bazy sprzętowej w hutnictwie, Kraków-Krynica: SliTPH-AGH.
 10. Kuraś M. [1995], Technika informacyjna jako czynnik zmiany organizacyjnej, Materiały I Konferencji Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ORACLE, Kielce, maj 1995.
 11. Kuraś M. [1996a], Strategiczna rola techniki informacyjnej, Materiały konferencji INFOGRYF'96, T. II. Szczecin-Kołobrzeg, TNOiK, Oddz. w Szczecinie.
 12. Kuraś M. [1996b], Strategiczne znaczenie techniki informacyjnej [w:] Wykorzystać nowe osiągnięcia technologii informacyjnej, Materiały II Konferencji Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ORACLE, Warszawa-Kielce, PLOUG.
 13. Kuraś M., Duxbury L.E. [1995], Potrzeba strategicznych zastosowań techniki informacyjnej, Informatyka, Vol. 31, nr 8.
 14. Kuraś M., Wilusz T., Zając A. [1995], Rozwój systemu informacyjnego uczelni, Raport z pracy badawczej, Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 15. Kuraś M., Zając A., IT Projects Risk in Polish Organizations, Conference Proceedings International Conference on Business Information Systems 1997, Berlin (to appear).
 16. Lederer A.L., Nath R. [1990], Making Strategic Information Systems Happen, Academy of Management Executive, Vol. 4, No. 3.
 17. Managing Information Technology. What Managers Need to Know [1991], E.W. Martin, D.W. DeHayes, J. A. Hoffer, W.C. Perkins, New York: Macmillan Publishing Co. - Toronto: Collier Macmillan, Ca.
 18. Peters T.J., Waterman R.H. [1984], In Search of Excellence. Lessons from America's Best Run Companies, Warner Books, New York.
 19. Pomorski J. [1993], Nobel za odwagę myślenia kontrfaktycznego, "Życie Gospodarcze", nr 45.
 20. Porter M.E. [1980], Competitive Strategy, New York: Free Press.
 21. Porter M.E. [1985], Competitive Advantage, New York: Free Press.
 22. Porter M.E., Millar V.E. [1985], How Information Technology Gives You Competitive Advantage, Harvard Business Review (July-August 1985).
 23. Quinn J.B. [1991], Strategic Change: 'Logical Incrementalism' [w:] The Strategy Process. Concepts, Context, Cases, H. Mintzberg, J.B. Quinn (eds.), 2nd Ed. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall.
 24. Scott Morton M.S. [1991], The Corporation of the 1990s. Information Technology and the Organizational Transformation, New York-Oxford, Oxford University Press.
 25. Sprague R.H. Jr, McNurlin B.C. [1986] Information Systems Management in Practice, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.
 26. Tom P.L. [1987], Managing Information as a Corporate Resource, Glenview, Ill. - London, England, Scotts, Foresman and Co.
 27. Venkatraman N. [1991], IT-Introduced Business Restructurization, [w:] Scott Morton: 1991.
 28. Walsham G. [1993], Interpreting Information Systems in Organizations, Chichester, New York, John Wiley & Sons.
 29. Wiseman C. [1985], Strategy and Computers: Information Systems as Competitive Weapons, Homewood, Ill.: Dow Jones-Irwin.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu