BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 27 for:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3 sorted by table of contents
1
Biczkowski Mirosław
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 5-16
2
Bożek Jadwiga
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 17-23
3
Bórawski Piotr
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 25-34
4
Brodziński Zbigniew
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 35-43
5
Ciepiela Grażyna Anna, Jankowska Jolanta, Jankowski Kazimierz
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 45-54
6
Cyrek Piotr
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 55-64
7
Czyżewski Bazyli, Matuszczak Anna
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 65-72
8
Gołębiewski Jarosław
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 73-84
9
Goryńska-Goldmann Elżbieta
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 85-92
10
Grębowiec Mariusz, Kruk Katarzyna
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 93-108
11
Grzybek Maria, Szopiński Wiesław
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 109-118
12
Iwańska Magdalena, Bieńkowska Wioletta
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 119-127
13
Jezierska Thöle Aleksandra
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 129-143
14
Kata Ryszard
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 145-156
15
Kierepka Maria
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 157-168
16
Kompa Krzysztof, Witkowska Dorota
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 169-180
17
Kozak Sylwester, Teplova Olga
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 181-195
18
Kozera Cezary
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 197-203
19
Musiał Wiesław
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 205-214
20
Podstawka Marian, Świrska Anna
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 215-225
21
Pomianek Iwona
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 227-239
22
Rostek Katarzyna
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 241-253
23
Rymuza Katarzyna, Bombik Antoni
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 255-264
24
Szafrańska Monika, Matysik-Pejas Renata
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 265-274
25
Werenowska Agnieszka, Duczek Tomasz
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 275-283
26
Walenia Alina
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 285-294
27
Zarzecka Krystyna, Gugała Marek, Baranowska Alicja
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 295-300