BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Krzysztof (Wydział Finansów)
Tytuł
Rola środków Unii Europejskiej w realizacji ekologicznych zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym
The Role of European Union Funds in the Implementation of Environmental Obligations Specified in the Accession Treaty
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 7-8, s. 27-45, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Programy pomocowe, Fundusze strukturalne, Ekologia, Ochrona środowiska
Assistance programs, Structural funds, Ecology, Environmental protection
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zdaniem autora, jedną z trudniejszych kwestii przy budowie strategii absorpcji środków finansowych w ramach pomocy UE jest połączenie społecznych i politycznych oczekiwań dotyczących pełnego wykorzystania dostępnej puli środków z równoczesnym wywiązaniem się ze zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym (TA). Dotychczasowe procedury wykorzystywania wsparcia udzielanego przez UE oceniane były głownie przez pryzmat skuteczności wykorzystania przyznanej puli środków. Działania takie miały pewne uzasadnienie, gdyż doświadczenia krajów UE wskazują na niepełną absorpcję dostępnej pomocy, a ponadto krajowe polityki ekologiczne rzadko zawierały ilościowo skwantyfikowane cele ekologiczne. Z tego powodu wskaźniki realizacji celów miały charakter opisowy i nie podlegały ścisłej egzekucji. Przyjęcie i konieczność wdrożenia wymagań prawa UE stworzyło jakościowo nową sytuację. Zobowiązania Polski w zakresie poszczególnych dyrektyw zostały skwantyfikowane i zapisane w Traktacie Akcesyjnym. Pojawiły się również konkretne oszacowania kosztów integracyjnych. Zestawienie struktury i intensywności działań inwestycyjnych w ochronie środowiska (mierzonej ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi) z potrzebami determinowanymi przez Traktat wskazuje na konieczność całościowego zarządzania publicznym wsparciem w ochronie środowiska.

The author attempts to define the role of European Union funds in the implementation of the EU's acquis communautaire. He identifies the weaknesses of the existing strategic programs dealing with these issues. The research method involved an attempt to balance the predicted needs and available capital with the use of a special computer model that enables a multi-variant analysis of available funds and their variable distribution over time. The research project presented by the author consisted of the following stages: identifying investment needs linked with the implementation of the environmental acquis preparing a forecast for available domestic and foreign sources, along with a schedule for granting assistance; comparing the needs and available resources; defining the role of EU assistance in financing specific projects; and preparing relevant recommendations. The analysis points to a few threats to the feasibility of individual objectives mentioned in the Accession Treaty, chiefly those specified for 2010. In all variants of the model, resources available under operational programs for regional development and earmarked for environmental protection are a key supplement to the Cohesion Fund. The main conclusion of the research is the need to coordinate efforts at the central and regional levels (with independent provincial programs), along with the need to maintain the planned targets of investment in environmental protection. Poor coordination and failure to move EU funds to other priorities pose a real threat to meeting the Accession Treaty obligations.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Annual Report of the Cohesion Fund 1999, COM [2000], 822 final. Brussels, 11.01.2001.
  2. Annual Report of the Cohesion Fund 2000, COM [2001], 602 final. Brussels, 22.10.2001.
  3. Annual Report of the Instrument for Structural Policy for Pre-Accession (ISPA), [2000], COM(2001) 616 final. Brussels, 31.10.2001.
  4. Berbeka K., [2003], Finansowe uwarunkowania realizacji planów gospodarki odpadami, [w:] Kompleksowa gospodarka odpadami, mat konf. Szczyrk, Abrys 2003.
  5. Berbeka K., (red.), [2005], Strategia wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej w spełnieniu ekologicznych zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym. Projekt l H02C 102 28 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, maszynopis niepublikowany.
  6. Berbeka K., [2005], Cele środowiskowe NPR i w innych programach rządowych: diagnoza postępu w ich osiąganiu oraz prognozy na przyszłość dla poszczególnych działań, [w:] Koncepcja finansowania działań środowiskowych w Narodowym Planie Rozwoju 2007-2013, WB i NFOŚiGW, maszynopis powielony.
  7. Famielec J., (red.), [2004], Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji, maszynopis powielony AE w Krakowie.
  8. Jankowska A., [2005], Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, Zespół Programowania i Ewaluacji, PARP, Warszawa, sierpień.
  9. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, [2005], Projekt, Warszawa, 2 września.
  10. Sektorowy Program Operacyjny Środowisko, [2005], Projekt, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu