BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miżejewski Cezary
Tytuł
Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej
Social policy and social economy
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 7, s. 1-5, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna państwa, Ład społeczno-gospodarczy, Ład społeczny, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR)
Social policy, Social-economic order, Social order, Social market economy
Abstrakt
Ostatnie piętnastolecie w polityce społecznej to również okres poszukiwań nowych idei. Jednym z takich kierunków jest pojęcie ekonomii społecznej, która obejmuje działalność stowarzyszeń, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i fundacji. Zainteresowanie ekonomią społeczną jest jednym z elementów europejskiej i polskiej polityki społecznej. Kierunek ten z powodzeniem wpisuje się bowiem w budowanie demokracji i tworzy nową wizję ładu społecznego. Ekonomia społeczna znalazła swoje miejsce w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013.

The paper deals with social economy sector and its role in the government social policy as well as with public-private partnership in social services provision. Both historical and institutional background of these relationships is taken into consideration to present rationales for further developments in that field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson S.K., Jakobsen G. (2003), Wzajemne oddziaływanie między organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w dziedzinie polityki społecznej i polityki rynku pracy w krajach członkowskich UE, Warszawa, PHARE.
 2. Arczewska M. (2005), Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa.
 3. Blair T. (2001), Trzecia droga. Nowa polityka na nowe stulecie, w: Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, wybór i opracowanie T. Kowalik, Scholar, Warszawa.
 4. Ekonomia społeczna. Kraków 2004 (2005), MPS, ZLSR Warszawa.
 5. Defourny J. (2005), Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcje i rzeczywistość, "Rynek Pracy" nr 1
 6. Fitoussi J.P., Rosanvalon P. (2000), Czas nowych nierówności, Znak, Kraków.
 7. Frieske K.W. (2002), Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków, w: J. Auleytner (red.), O roztropną politykę społeczną, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 8. Gotfalski Z. (2005), Spółdzielczość a możliwości partycypacji obywatelskiej i udziału w dialogu obywatelskim, "Biuletyn Rady Społecznej" nr 3.
 9. Grosse T.G. (2005), Szansę rozwoju ekonomii społeczne w Polsce - zadania stojące przed nowym rządem, ISF "Analizy i Opinie" nr 53.
 10. Komaniecki A. (2006), List otwarty: Ekonomii społecznej nie ma w programach operacyjnych, http://ekonomiaspoleczna.ngo.pl z 24 marca 2006 r.
 11. Kowalak T. (1993), Czy schyłek spółdzielczości? w: M. Księżpolski, J. Supińska (red.), Zagrożenia polityki społeczne w Polsce w okresie transformacji, Fundacja im. F. Eberta Warszawa.
 12. Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej dla Polski na lata 2004-2006 (2004), MPS, Warszawa.
 13. Leś E. (2005), Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor" nr 2.
 14. NGOsy działające w sferze społecznej wzywają, aby wspólne wartości legły u podstaw dyskusji nad modelem społecznym (2005), "Biuletyn Rady Społecznej" nr 4.
 15. Realizacja Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce w obszarze tematu D (Gospodarka społeczna), Warszawa 6 lutego 2006 r., maszynopis powielony.
 16. Rifkin J. (2005), Europejskie marzenie, Warszawa.
 17. Rymsza A. (2005), Partnerzy służby publicznej? Wyzwania współpracy sektora pozarządowego a administracją pub liczną w świetle doświadczeń amerykańskich, "Trzeci Sektor" nr 3.
 18. Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i w praktyce, w: T. Kazimierczak, A. Rymsza (red.) W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa.
 19. Sadowski T. (2005), Ekonomia społeczna w Polsce - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społeczne mu, "Rynek Pracy" nr 3.
 20. Szarfenberg R. (2005/2006), Słabości trzeciego sektora "Trzeci Sektor" nr 4.
 21. Szreter J. (2005), Spółdzielnie inwalidów a spółdzielnie socjalne, "Rynek Pracy" nr 1.
 22. Szczerski K. (2002/2003), Partnerstwo obywatelskie. Problematyka relacji administracji publicznej z organizacjam obywatelskimi, "Stużba Cywilna" nr 5.
 23. Trzeciecki A. (2005), Zmierzając do przedsiębiorstw społecznych - kilka kroków w kierunku spółdzielni socjalnych "Rynek Pracy" nr 1.
 24. Więckiewicz K. (2005), Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w nowym modelu świadczenia usług, w: Nowy model świadczenia usług publicznych -współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem, wyzwania, przeszkody, dobre praktyki, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi", Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu