BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Ziarko Anna, Olesinkiewicz Jacek
Tytuł
Wykorzystanie semiwariancji do budowy portfela akcji
The Application of Semiwariance for Constructing Stock Portfolio
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 4, s. 81-93, bibliogr. 16 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ryzyko papierów wartościowych, Dywersyfikacja ryzyka, Metody portfelowe, Portfel papierów wartościowych, Teoria portfolio
Securities risk, Risk spreading, Portfolio methods, Portfolio securities, Portfolio theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W celu ograniczenia ryzyka inwestorzy budują efektywne portfele inwestycyjne, czyli lokują środki w akcje wielu różnych spółek giełdowych, poszukując takiego portfela, który przy danej stopie zwrotu posiadałby najniższe ryzyko, zaś dla danego poziomu ryzyka charakteryzowałby się najwyższą stopą zwrotu. W klasycznym modelu Markowitza za miarę ryzyka przyjmuje się wariancję stóp zwrotu z portfela. Wadą wariancji jest jednakowe traktowanie odchyleń ujemnych i dodatnich od średniej stopy zwrotu. W rzeczywistości odchylenia ujemne są niepożądane a dodatnie stwarzają możliwość większego zysku. Dla mierzenia tylko odchyleń ujemnych proponuje się tzw. semiwariancję, będącą modyfikacją wariancji. W pracy zaprezentowano metodę budowy portfeli efektywnych dla ryzyka mierzonego semiwariancją od założonej stopy zwrotu. Przeanalizowano różnice pomiędzy tak zbudowanymi portfelami , a wyznaczonymi zgodnie z klasycznym modelem Markowitza na przykładzie spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

The method of constructing the effective portfolios using a fixed target semiwariance as the risk measure is presented. The differences between the fixed target semiwariance portfolios and classic Markowitz's ones are analyzed on example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernstein P., Damodarou A., Zarządzanie inwestycjami, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1999.
 2. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1997.
 3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1997.
 4. Kolupa M., Plebaniak J., Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa 2000.
 5. Kowalewski G., Kuziak K., Empiryczna weryfikacja rozkładów stóp zwrotu polskiego rynku akcji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 845 (Ekonometria nr 4), Wrocław 2001, s. 121-128.
 6. Grabowski W., Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa 1982.
 7. Hogan W., Warren J., Toward the development of an equilibrium capital market module based on semivariance, Journal of Finance and quantitative analysis, January 1974.
 8. Markowitz H., Portfolio selection, J. Finance 7, 1952, s. 77-91.
 9. Markowitz H., Portfolio selection: efficient diversification of investments, John Wiley and Sons, New York 1959.
 10. Markowitz H., Foundation of portfolio theory, J. Finance 2, 1991, s. 469-477.
 11. Markowski L., Risk analisis of capital investments on the Warsaw Stock Exchange in the context of portfolio theory, Economic Science nr 3 2000, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000, s. 166-167.
 12. Ogryczak W., Ruszczyński A., From stochastic dominance to mean-reask models: semideviations as risk measures, Eur. J. Oper. Res. 116, 1999, s. 33-35.
 13. Ogryczak W., Ruszczyński A., On consistency of stochastic dominance and mean-semideviation models, Mathematical Programming, Ser. B vol. 89, Springer Verlag KG, 2001. s. 217-232.
 14. Olesinkiewicz J., Rutkowska-Ziarko A., Zastosowanie algorytmu Wolfa do wyznaczania portfela efektywnego, Acta Universitatis Lodziensis Foliae Oeconomica, Łódź 2002, praca w druku.
 15. Rutkowska-Ziarko A., Semiwariancja stóp zwrotu jako miara ryzyka inwestycyjnego na przykładzie spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Biuletyn Naukowy nr 15 (1/2002), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002.
 16. Rutkowska-Ziarko A., Budowa portfela efektywnego złożonego z jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, Rozprawy i Monografie, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu