BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Sławomira
Tytuł
Ograniczenia samodzielności wydatkowej samorządu gminnego w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 122-131, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Finanse lokalne, Budżet gminy, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe, Działalność gospodarcza gminy, Zadania własne gminy, Zadania zlecone gminy, Interwencjonizm państwa, Gospodarka, Dochody gminy, Gmina
Local finance, District budget, Budget revenue, Budget expenditures, Municipal economic activity, District own tasks, Task assigned to municipalities, Government intervention, Economy, Local revenues, District
Abstrakt
Pod pojęciem samodzielności wydatkowej autorka rozumie prawo do decydowania przez władze gminne o rodzaju wykonywanych zadań i sposobie ich realizowania oraz o zakresie i rodzajach wydatków, które mogą być przez gminę ponoszone w związku z realizacją tych zadań. W artykule autorka rozpatruje w jakim zakresie samodzielność gminy w dokonywaniu wydatków jest ograniczana przez państwo w odniesieniu do zadań własnych i zadań zleconych. W ramach obu grup zadań zwraca uwagę na następujące kwestie: - w jakim stopniu władze samorządowe mogą dobrowolnie podejmować się realizacji określonych zadań; - zakres swobody w ustalaniu przez samorząd gminy hierarchii potrzeb społeczności lokalnej i związanych z nią kierunków i rozmiarów wydatków budżetowych; - prawo wyboru sposobu wykonywania danego zadania i możliwość prowadzenia działalności o charakterze zarobkowym.

Local authorities have a right to decide about some tasks and the ways of its realization. The article consists of financial autonomy limitation of commune (gmina) self-government in Poland. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agopszowicz A. (1992): Jeszcze o sądowej ochronie samodzielności gmin. "Człowiek i Środowisko" nr 16, s. 95.
 2. Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J.P. (2000): Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa. Warszawa: WP PWN, s. 40 i 44.
 3. Denek E. (2001): Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, (red.): E. Denek. ZN AE w Poznaniu nr 7, s. 7-26.
 4. Dębowska-Romanowska T. (1998): System, prawny finansów lokalnych. W: Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne. Red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski. Warszawa: Wyd. Prawnicze sp. z o. o., s. 380.
 5. Dębowska-Romanowska T. (1997): Wydatki na zadania własne gminy - granice prawne. W: Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r. Zagadnienia ustrojowe i prawno-finansowe. Red.: W. Miemiec, B. Cybulski. Warszawa: Municipium, s. 264-266.
 6. Dolnicki B. (1999): Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe. Kraków: Zakamycze, s. 149.
 7. Gilowska Z. (1998):, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Municipium, s. 126.
 8. Gilowska Z. (2000a): Jaka samodzielność. Blokady decentralizacji finansów publicznych. "Wspólnota" nr 49, s. 22.
 9. Gilowska Z. (2000b): Finansowanie samorządu terytorialnego. W: Dylematy średnio-okresowej strategii finansowej. Red.: A. Wernik, Warszawa: Instytut Finansów WSUiB, s. 93.
 10. Kurzyna-Chmiel D. (2001): Zlecanie i powierzanie zadań samorządom. "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 5(75), s. 30-31.
 11. Miemiec W., Miemiec M. (1991): Podmiotowość publicznoprawna gminy. "Samorząd Terytorialny" nr 11-12, s. 17.
 12. Miemiec W., Miemiec M. (1997): Konstytucyjne gwarancji samodzielności samorządu terytorialnego, w: Przegląd Prawa i Administracji, t. XXXVIII. Wrocław, s. 158.
 13. Mudrecki A. (1998): Samodzielność finansowa gmin w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. T. I. Red.: S. Dolata. Opole: Wydawnictwo Opolskie, s. 89.
 14. Niewiadomski Z. (1998): Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowania przestrzennego. W: Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne. Red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski. Warszawa: Wyd. Prawnicze sp. z o. o., s. 296-297.
 15. Piotrowska-Marczak K. (1997): Finanse lokalne w Polsce. Warszawa: WN PWN, s. 19.
 16. Podgórski K. (1991a): Nadzór nad samorządem gminnym. "Samorząd Terytorialny" nr 1-2, s. 37.
 17. Podgórski K. (1991b): Ustawowa regulacja zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" nr 11-12, s. 23.
 18. Ruśkowski E., Stankiewicz J. (2000): Wydatki budżetowe. W: Finanse publiczne i prawo finansowe. T. II. Red.: E. Ruśkowski. Warszawa: KiK, s. 290-291.
 19. Sobiech J. (1992): Usługi społeczne i ich finansowanie w gospodarce samorządowej. W: Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego. Red.: E. Denek, J. Sobiech, J. Wierzbicki. ZN AE w Poznaniu, seria I, z. 203, s. 168.
 20. Witalec W. (1999): Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawodawstwa reformującego administracją publiczną. "Finanse Komunalne" nr 1, s. 36.
 21. Konstytucja RP (1997) z 2 kwietnia. DzU nr 78, poz. 483, art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 2.
 22. Ustawa (1990a) z 8 marca: o samorządzie gminnym. DzU 1996, nr 13, poz. 74, art. 51 ust. 1.
 23. Ustawa (1990b) z 29 listopada: o pomocy społecznej, tj. DzU 1998 nr 64, poz. 414 z późn. zm., art. 32, art. 39 ust. 3, 46 ust. 5.
 24. Ustawa (1996) z 20 grudnia: o gospodarce komunalnej. DzU 1997, nr 9, poz. 43.
 25. Ustawa (1998) z 26 listopada: o finansach publicznych. DzU nr 155, poz. 1014, art. 118.
 26. Ustawa (1999) z 7 maja: o zmianie ustawy o finansach publicznych. DzU nr 49, poz. 485, art. 1 pkt 5 (ustawa weszła w życie z mocą od 1 stycznia 1999 r.).
 27. Wyrok TK z 24 listopada 1998 r., sygn. akt K.22/98, cyt. za: Orzecznictwo w sprawach gospodarczych. Samodzielność finansowa gmin. Oprac.: M. Staręga-Ruśkowska. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999 nr 6, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu