BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosek-Wojnar Maria (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków
The Autonomy of Local Government Units in Expenditures Zone
Źródło
Folia Oeconomica Bochniensia, 2006, nr 4, s. 75-88
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Dochody gminy, Wydatki budżetowe
Local government units, Local government, Local revenues, Budget expenditures
Abstrakt
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (JST) ma dla funkcjonowania tych jednostek istotne znaczenie. Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę samodzielności dochodowej i wydatkowej JST zwłaszcza w świetle celów i sposobów realizacji zadań tych jednostek.

The autonomy of local government units plays a crucial role in their functioning. The article aims at pointing out the role of financial autonomy of local government units, especially in the light of goals and ways of tasks realization.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa, 1989 s.74.
 2. W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Kolonia Limited, 2005, s 32.
 3. A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy, zagadnienia administracyjno - prawne, LIBER, Warszawa, 2002, s. 13.
 4. J. Jendrośka, Samorząd terytorialny w polskiej nauce prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław, 2005, s. 189 - 192.
 5. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń, 1999, s. 299.
 6. J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno, 1934, s. 111.
 7. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa, 1999, s. 6.
 8. A. Kopańska, Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, 2003, s. 10.
 9. K. Piotrowska - Mraczak, Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa, 1997 s. 19.
 10. K. Piotrowska - Marczak, Samodzielność finansowa samorządów lokalnych a własność komunalna, [w:] Własność komunalna pod red., T. Wawaka, UJ, Kraków, 1991, s. 64.
 11. N. Konieczny, Samodzielność finansowa rad narodowych, "Finanse" 1989 nr 2-3.
 12. M. Jastrzębska, Podstawy polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", 2000, z. 7-8.
 13. W. Miemiec, Władztwo podatkowe gminy - wybrane zagadnienia finansowo - prawne [w:] Finanse samorządu terytorialnego (Zagadnienia wybrane) pod red. L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań - Wrocław, 2005, s. 199.
 14. A. Wakar, Projekt ustawy o skarbowości komunalnej, " Samorząd", 1923, nr 16, s. 24.
 15. A .W. Zawadzki, Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918 -1939, Warszawa, PWE, 1971,5.36-37.
 16. M. Komarnicka, Dochody własne samorządów lokalnych, [w:] Ekonomiczno- finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyty Naukowe- seria I, zeszyt 203, Poznań 1992, s. 108.
 17. J. Czempas, Znaczenie dochodów własnych w budżetach wybranych gmin województwa śląskiego, [w:] System finansów samorządu terytorialnego, pod red. L Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań - Wrocław, 2003, s. 91.
 18. Z. Ofiarski, Subwencja wyrównawcza jako niezbędna forma równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, pod red. S. Dolaty, Opole, 2002, s. 100.
 19. E. Kronberger - Sokołowska, Decentralizacja finansów publiczny eh a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, LIBER, Warszawa, 2002, s. 126.
 20. S. Kańduła, Samodzielność wydatkowa gminy z zakresu oświaty przedszkolnej w latach 1998 - 2001 (na przykładzie Tczewa), [w:] Problemy w działalności samorządu terytorialnego, pod red. S. Dolaty, Opole, 2002., s. 162.
 21. M. Kosek - Wojnar, K Surówka Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002 s.75.
 22. A. Darwiłło, J. Gliniecka, Finanse gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1997 s.7.
 23. P. Laskowski, Zarządzanie informacją finansową w jednostkach samorządu terytorialnego pozyskujących środki z funduszu Unii Europejskiej, [w:] Monitorowanie otoczenia, Przepływy i bezpieczeństwo informacji, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Zakamycze, 2003 s. 185.
 24. K. Głuszka, Ocena efektywności finansowania rozwoju lokalnego, [w:] Finanse samorządu terytorialnego, Zagadnienia wybrane, pod red. L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań - Wrocław, 2005, s. 144.
 25. I. Pietrzyk, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [w:] Związki polityki gospodarczej z polityka regionalną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1977, s. 87.
 26. M. Ziółkowski, M. Goleń, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką gmin, 2003, s. 45.
 27. A. Piekara, Samorząd terytorialny i inne formy aktywności społecznej dawniej i dzisiaj, TWIGGER, Warszawa, 2005, s. 135.
 28. K. Krzeczkowski, Gmina jako podmiot polityki komunalnej, odbitka nr 3 "Samorządu Terytorialnego", Warszawa, 1938, s. 5 inast, 25, 30-31.
 29. P. Rączka, Prawne pojecie samorządu i samorządu terytorialnego [w:] Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń 2003 s. 32 i dalsze K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 21.
 30. S. Kańduła Samodzielność wydatkowa gminy z zakresu oświaty przedszkolnej w latach 1998 - 2001 (na przykładzie Tczewa) Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, pod. Red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 162.
 31. Z. Jerzmanowski, Komercjalizacja i prywatyzacja, "Wspólnota" 1997, nr 23, s.20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu