BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hornik Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Projektowanie jakości wyrobów emaliowanych
Designing the quality of enameled products
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004, nr 1, s. 125-136, bibliografia 13 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość, Jakość produktu, Jakość produktów przemysłowych, Emalie, Artykuły gospodarstwa domowego
Commodity science, Industrial commodities, Quality, Product quality, Quality of industrial products, Enamel, Household articles
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Ochrona antykorozyjna za pomocą emalii jest techniką, która jest obecnie wykorzy­stywana na szeroką skalę, zarówno w postaci powłok ochronnych w sprzętach gospodar­stwa domowego, jak i w wielu wyrobach metalowych wykonanych nowoczesną techniką. Ze względu na skalę produkcji wyrobów emaliowanych, osiągnięcie optymalnej jakości takich produktów j est bardzo ważną kwestią. Celem testów laboratoryjnych, które próbu­ją określić wpływ chemicznego składu emalii na wybrane właściwości użytkowe i ocenić możliwości zarządzania jakością wyrobów emaliowanych poprzez zamierzone kształto­wanie mikrostruktury takich powłok, jest stwierdzenie, czy producenci emalii mogą spro­stać wymaganiom użytkowników produktów będących przedmiotem badania. Materiał badawczy obejmował emalie o różnorodnym składzie jakościowym i ilościowym. Mikrostruktura wybranych emalii została przebadana za pomocą skaningowego mi­kroskopu elektronowego. Założono, że struktura emalii jest określona przez chemiczne reakcje pomiędzy składnikami emalii i ma decydujący wpływ na funkcjonalność powło­ki. Określono całkowitą liczbę porów, następnie zmierzono średnicę tych porów. Okazało się, że emalie z większą ilością porów, ale bardzo małą średnicą charakteryzują się naj­wyższą, chemiczną i mechaniczną odpornością. Na podstawie wspomnianych powyżej badań laboratoryjnych zaproponowano serię obliczeń matematycznych przy użyciu me­tody regresji ważonej. Wyniki obliczeń zostały użyte przy konstruowaniu tablic. Rezulta­ty badań zostały zaprezentowane także w formie tak zwanych trójkątów Gibbsa. Trzeci sposób prezentacji wyników, tj. prognozowanie jakości emalii w zależności od jej składu chemicznego to tablica optymalizacyjna. Taka tablica pozwala na racjonalny wybór ema­lii ze względu na zamierzony cel jej zastosowania. (oryg. streszcz.)

Anti-corrosion enamel protection is a technique which is currently being employed on a wide scale, bath in the form of coatings in domestic household products and in many modern technical metal products. Due to the scale of domestic production of enamel pro­ducts, achieving optimal quality for such products is a very important issue. The objective of the laboratory tests which try to measure the impact of the chemical composition of enamels on their selected functional properties and to identify the possibilities for quality management of enamel products through the deliberate shaping of the microstructure of such coatings, is to determine whether enamel manufactures can meet the demands of the users of the products in question. The research material consisted of enamels of varying qualitative and quantitative composition. The microstructure of the selected enamels was then studied with the help of a scan­ning electron microscope. It was assumed that the structure of enamel is determined by chemical reactions between the enamels components and that this has a decisive impact on the functionality of this coating. The total number of pores was specified, then the diameters of these pores were measured. It turns out that enamels with a high number of pores bat very small dimensions are characterized by the highest chemical and mechani­cal resistance. Based on the above - mentioned laboratory research a series of mathemati­cal calculation saws suggested using the weighted regression method. These calculations were used to construct tables. This research and its results are presented in the form of so - called Gibbs Triangles. A third way in which the results are presented, i.e., with regard to predicting the quality of enamel depending on its chemical composition, is the optimiza­tion table. Such a table allows enamels to by selected rationally according to their inten­ded use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu