BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świderski Krzysztof
Tytuł
Odpowiedzialność gminy z tytułu szkód spowodowanych kształtowaniem ładu przestrzennego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 9, s. 23-38
Słowa kluczowe
Gmina, Zagospodarowanie przestrzenne, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Odpowiedzialność odszkodowawcza
District, Spatial development, Polish Act on Spatial Planning and Development, Liability for damages
Abstrakt
Planowanie przestrzenne jest jednym z ważniejszych zadań publicznych. Jest ono realizowane w interesie ogółu społeczeństwa i uwzględnia jego zobiektywizowane potrzeby. Uporządkowanie przestrzeni poprzez określenie przeznaczenia poszczególnych terenów i sposobu ich zagospodarowania stanowi konieczną podstawę rozwoju. Ponieważ gmina kształtuje ład przestrzenny na swoim obszarze na podstawie zasady samodzielności planistycznej, dlatego właśnie powinna ponosić odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań planistycznych, czego problem został podjęty w niniejszym opracowaniu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz: Odpowiedzialność za szkodę według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, (w:) Zagadnienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1984, s.36.
 2. T. Barant: Roszczenia odszkodowawcze w kodeksie postępowania administracyjnego, PUG 1980, nr 11, s. 316.
 3. T. Bąkowski: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze 2004, ss.87-88.
 4. E. Gniewek: Prawo rzeczowe, Warszawa 2002, s. 121.
 5. R. Hauser, E. Mzyk, Z. Niewiadomski, M. Rzążewska: Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995, s. 89.
 6. A. Hopfer (red.), R. Źróbek, H. Jędrzejewski, S. Źróbek: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, 1.1 Wycena nieruchomości, Warszawa 1995.
 7. J. Ignatowicz: Prawo rzeczowe, Warszawa 1994, ss. 154-171.
 8. K. Kafka: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Katowice 2003, s. 97.
 9. T. Kasiński: Plany zagospodarowania przestrzennego: szczególny tryb nieodpłatnego wywłaszczania nieruchomości?, „Monitor Prawniczy" 1997, nr 3, ss. 93-95.
 10. Z. Kostka, J. Hyla: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz i przepisy wykonawcze, Gdańsk 2004, s. 37.
 11. L Lewandowska: Gmina zrekompensuje właścicielowi, „Rzeczpospolita" z 22-23.05.2004 r., dodatek „Prawo Co Dnia".
 12. E. Łętowska: Odpowiedzialność państwa za szkody po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo"1980, z. 4, s. 54.
 13. K. Małysa: Nowe regulacje procesu inwestycyjno-budowlanego, Żakamycze 2004, ss.37-39.
 14. K. Małysa, Z. Niewiadom-ski: Rozstrzygnięcia administracyjne w procesie inwe-stycyjno-budowlanym. Poradnik inwestora, Warszawa2004, ss.42-52.
 15. A. Miler: Niektóre problemy wpływu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" (PUG) 2005, nr 4, s. 6 i nast.
 16. Z. Niewiadomski: Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003, ss. 40-41, 85-91.
 17. Z. Niewiadomski: Samorząd terytorialny a planowanie przestrzenne. Nowe instytucje prawne, „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 6, s. 56.
 18. Z. Radwański, A. Olejniczak: Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2005, s. 91.
 19. S. Rudnicki, (w:) G. Bieniek, S. Dmowski, S. Rudnicki (red.), G. Rudnicki: Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 2001, s. 699.
 20. B. Schulte: Rechtsguterschutz durch Baurecht, Berlin 1982, s. 36.
 21. J. Sommer, (w:) W. Radecki, J. Sommer, W. Szóstek: Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym oraz wybrane przepisy wykonawcze. Komentarz, Wrocław 1995, 8.17.
 22. M. Szewczyk: Granice ingerencji administracji w prawo własności nieruchomości na gruncie prawa zagospodarowania przestrzennego, (w:) Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Z. Leoński, Poznań 1998.
 23. M. Szewczyk: Lokalizacja inwestycji publicznych w świetle nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „Casus" nr 28 (lato 2003), ss. 6-10.
 24. M. Szewczyk: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawny, (w:) Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J. Parysek, Poznań 1996,s.l31.
 25. M. Szewczyk, (w:) Z. Leoński, M. Szewczyk:Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002, ss. 153-154.
 26. W. Szwajdler: Wpływ planu zagospodarowania przestrzennego na treść i wykonywanie prawa własności nieruchomości gruntowych, (w:) Księga pamiątkowa ku czci prof. Jana Winiarza, Warszawa 1990.
 27. M. Wolanin: Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wobec prawa własności prawa użytkowania wieczystego, „Monitor Prawniczy"1996, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu