BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc Tomasz
Tytuł
Projektowany status samorządu regionalnego w prawie międzynarodowym
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 7-8, s. 18-26
Słowa kluczowe
Polityka samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny, Prawo międzynarodowe
Local government policy, Local government, International law
Abstrakt
Raport o propozycji Rady Europy odnośnie przyjęcia zasady samorządności regionalnej, tj. uwzględnienia samorządu regionalnego w organizacji ustroju państw członkowskich. Zasadzie tej w prawie wewnętrznym należy nadać odpowiednią rangę, zamieszczając ją w konstytucji bądź ustawie. Jest to wymóg formalny stawiany regulacji dotyczącej samorządu regionalnego. Pozostałe warunki są materialne, tj. określają treść właściwych norm prawa wewnętrznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Banaszak, A. Preisner: Prawo konstytucyjne.Wprowadzenie, Wrocław 1993, s. 169.
 2. J. Boć, A. Błaś: Publiczne prawa podmiotowe, (w:) Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1997, s. 469.
 3. Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002, s. 152 i nast.
 4. T. Dębowska-Romanowska: Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego, (w:) Prawo finansowe, red. W. Wójtowicz, Warszawa 1997, s. 101 i nast.
 5. B. Dolnicki: Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada standardom europejskim?, „Samorząd Terytorialny" 1994, nr 9, s. 18.
 6. B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 89.
 7. A. Dylus: Idea subsydiarności a integracja Europy, „Państwo i Prawo" 1995, z. 5, s. 52 i nast.
 8. N. Emiliou: The Principle of Proportnionality in Eu-ropean Law. A Comparative Study, Londyn 1996, s. 23.
 9. Final activity report of the CDLR to the Committee of Ministers on the elaboration of legal Instruments of different types on regional self-government, http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/Conference_of_SpecialisedJVLinisters/2005Budapest/MCL--14_2005_6E. pdf z 10 lipca 2005 r.
 10. N. Gajl: Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Warszawa 1993, s. 17.
 11. L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2001, s. 103.
 12. H.G. Henneke: Der kommunale Finanzaus-gleich, Jura 1987, s. 393 i nast.
 13. L. Hirschberg: Der Grundsatz der YerhaltnismaBigkeit, Góttingen 1981, s. 2 i nast.
 14. W. Jakimowicz: Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 246 i nast.
 15. P. Jasiński, C. Ross: Unia Europejska a władze lokalne i regionalne, Warszawa 2000, s. 33.
 16. S. Kasznica: Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 142; M. Kotulski: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2, s. 89.
 17. L. Kieres: Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 9, s. 41.
 18. L. Kieres: Europejska Karta Samorządu Regionalnego: przyszła konstytucja regionów, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 266, Wrocław 1999, s. 146.
 19. E. Kornberger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 24.
 20. B. Kudrycka: Nadużycie funkcji publicznej przez urzędnika, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 5, s. 22 i nast.
 21. A. Leidinger: Decentralizacja i wzmocnienie samorządu terytorialnego. Struktury terytorialne a zadania korporacji samorządowych, „Samorząd Terytorialny" 1992, nr 10, s. 55 i nast.
 22. I. Lipowicz: Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 79.
 23. Local Government Finance. International Perspectives, London -New York 1988, s. 8 i nast. (cytat za: J. Glumińska-Pawlic: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice 2003, s. 46).
 24. W. Miemiec: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gmin - wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, „Samorząd Terytorialny 1997, nr 10, s. 70.
 25. Ch. Millon-Delsol: Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
 26. J. Moreau: Administration regionale, locale et municypale, Paris 1972, s. 26.
 27. E. Olejniczak-Szałowska: Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002, s. 29.
 28. E. Olejniczak-Szałowska: Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12, s. 11.
 29. Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 3, s. 3 i nast.
 30. Recommendation 34 (1997) on the European Charter of Regional Self-Government, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=845527&BackColorInternet=9999CC&BackColormtranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 z 5 lipca 2005 r. Tłumaczenie tego tekstu ukazało się we „Wspólnocie" z 1997 r., nr 26.
 31. Resolution 161 (2003) on the draft European Charter of regional self-government: progress of work for its ad-option as an international Convention, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=40277&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 z 5 lipca 2005 r., pkt. 4 i 5.
 32. F. Saint-Ouen: Podział władzy w demokracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 6, s. 4.
 33. Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1998,1.1, s. 328.ˆ A. Szpor: Państwo a subsydiar-ność jako zasada prawna w UE i w Polsce, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 4.
 34. J.W. Tkaczyński: Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 10, s. 57.
 35. A. Wiktorowska: Prawne determinanty samodzielności gminy, Warszawa 2002, s. 19 i nast.
 36. K. Wojtyczek: Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 140 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu