BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieres Leon
Tytuł
Samorząd terytorialny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
Local authorities as an institution of a civic society
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 2, s. 171-190
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Postawy społeczne, Organy samorządu terytorialnego
Local government, Social attitudes, Local government bodies
Abstrakt
Samorząd terytorialny jest formą uczestniczenia przez społeczeństwo w działalności publicznej. Rozwiązania prawne nadają temu uczestnictwu odpowiednią formę samorządu terytorialnego w ustroju państw, oraz ustrój wewnętrzny samorządu terytorialnego. Aktywność uczestników życia samorządowego nadaje określoną treść koncepcjom przyjętym w rozwiązaniach prawnych, oraz pozwala weryfikować je pod kątem przydatności społecznej oraz postulatów krytycznych.

The community of people living in a certain territory and related to one another by common iterests has a civic character if the identity of that community is guaranteed. Further, the identity of a civic community is expressed by its independence. The independence of a local organ lould be guaranteed by appropriate legislative acts, or else it is ficitious in law and members of the community will loose their feeling of belonging to the community. Consequently, they may also part loosing confidence in the State and feel discouraged to participate in public life. However, certain pathologies that are sometimes observed in the activities in organs of local authorities may serve as an argument against such self governing bodies. Certain legal solutions implemented to prevent undesired behaviour of public officers might serve as a certain remedy, which will not howeve, satisfactorily substitute ethical principles upon which their attitudes should be based.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowska A., Regiony w europejskiej przestrzeni prawnej, „Samorząd terytorialny" 1999, nr 7-8
 2. Bigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928
 3. Błaś A., Samorząd terytorialny, w: Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2005
 4. Boć J., Miemiec M., w: Organizacja prawna administracji, w: Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2005
 5. Boć J., Organizacja prawna administracji, w: Prawo administracyjne, red. idem, Kolonia Limited 2005
 6. Borkowski J., Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2
 7. Bukowski Z., Bukowska J.,Kerber S.,Syta T., Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i wojewody, Toruń 2004
 8. Dembiński M., Osobowość publicznoprawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934
 9. Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993
 10. Emilewicz J.,Wołek A., Reformatorzy i politycy. Gra o reformą ustrojową roku 1998 widziana oczami jej autorów, Warszawa 2000
 11. Fischer P.,Kock H.F., Allgemeines Volkerrecht, Wien 2000
 12. Holegi C., The Europe of Regions, Geneva 1995
 13. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2003
 14. Izdebski H.,Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004
 15. Janku Z., Referendum lokalne - rozważania nad nową regulacjąprawną, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001
 16. Kieres L., Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 9
 17. Kieres L., Samorządowa budowa państwa prawa, Warszawa 1994
 18. Kisielewicz A., Samodzielność gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2002
 19. Kmieciak Z., Stahl M., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego (w świetle ustaleń orzecznictwa NSA i poglądów doktryny), „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2
 20. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 21. Leoński Z., Samorząd w Polsce. Istota. Formy. Zadania, Poznań 1998
 22. Leoński Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań 1994
 23. Mączyński M., Komentarz, w: K. Badnarzewski, P. Chmielnicki, P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004
 24. Millon-Delsol Ch., Zasada pomocniczości, Kraków 1995
 25. Mycielski A., Ustrojowo-polityczna wiedza stosowana i jej praktyczne zalecenia, Wrocław 1947
 26. Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, praca zbiorowa, red. C. Kociński, Wrocław, 2006.
 27. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002
 28. Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Konstytucji RP [komentarz do art. 15, art. 16 oraz do art. 163-172], „Samorząd Terytorialny" 2002
 29. Niewiadomski Z., Siemiński W., Sosnowski P.,Tetera M., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2001
 30. Olejniczak-Szałowska E., Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2001
 31. Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż, 1926
 32. Podgórski K., Sytuacja prawna samorządu terytorialnego I kadencji 1990-1994, „Samorząd Terytorialny" 1994
 33. Purchla J., w: Samorząd państwa obywatelskiego, Warszawa 1993, s. 31 i n.; Samorządowa budowa państwa i prawa, Poznań 1994
 34. Rabska T., Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995, z. 2
 35. Rabska T., Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995
 36. Rabska T., Samorząd terytorialny w strukturze aparatu państwa (perspektywy przebudowy administracji lokalnej), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993
 37. Rabska T., Wyzwania administracji publicznej w świetle integracji z Unią Europejską, w: Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok 2003
 38. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000
 39. Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, red. J. Jeżewski, Wrocław 1999
 40. Sarnecki P., Komentarz, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005
 41. Sawuła R., Samodzielność prawna gminy - idea czy rzeczywistość-. w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Prawo samorządowe i administracyjne, red. S. Dolata, Opole 2000
 42. Schweitzer M., Staatsrecht III. Staatsrecht. Volkerrecht. Europarecht, Heidelberg 2004
 43. Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie, red. W. Kisiel, Kraków 2005.
 44. Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Kolonia Limited 2002
 45. Szewc A.,Jyż G.,Pławecki Z., Samorząd gminny. Komentarz, Warszawa 2005
 46. Taras W., Wróbel A., Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1991
 47. Wacholz W.Sz., Istota i prawo związków publicznych (publiczne osoby związkowe), Warszawa 1928
 48. Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002
 49. Zdyb M., Samorząd a państwo. Nadzór na samorządem, Lublin 1993
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu