BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mik Cezary
Tytuł
Status władz regionalnych i lokalnych państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle prawa wspólnotowego
Status of municipal and regional authorities in the light of Community law
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 2, s. 221-252
Słowa kluczowe
Europejska Karta Samorządu Regionalnego, Euroregiony, Innowacyjność regionu, Integracja regionalna
European Charter of Local Self-Government, Euroregions, Regional innovation, Regional integration
Abstrakt
Znaczenie władz regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej stopniowo wzrasta. Rośnie też świadomość regionalna, która wyzwala aktywność wspólnot lokalnych. Autor jest zdania, że chociaż należy stymulować tego rodzaju projekty i inicjatywy, to nie należy zapominać o ich ścisłym kontrolowaniu. Należy również pogłębiać współpracę pomiędzy władzami unijnymi w Brukseli, a lokalnymi ośrodkami inicjatyw.

One of the results of the dynamics of the European integration process, and (embedded in it) gradual decentralisation of power in member states is the increasing role of regional and municipal authorities. The special role of regional representation is provided in the Treaty on European Union and in a number of internal acts issued by the European Council. The Committee of Regions has thus become an important forum for the articulation of regional and local interests, which also enjoy legal protection at the European level. Those regions and local communities that have a legal status, have also a right of direct appeal against Community acts. The draft of the EU Constitution went even further, granting those organs a right to appeal against those normative acts, that are not subject to implementation. The author analyses the level of participation of regional and local authorities in the process of implementation and application of Community law. In particular, the concept of "contracting" the implementation of law as formulated within the so called European Governance, is discussed. The third area of the author's interest is the application and execution of Community law by organs of regional and local authorities. The direct effect and the principle of supremacy of Community laws which, in case of conflicting provisions, must prevail over domestic laws must be ensured in order to ascertain the efficiency of application and execution of European law at the local and regional level. The supervision of the proper application of Community law by organs of local and regional authorities has been analysed from the point of view of member state liability for failure to apply Community law or liability for damages in cases where Community law has been violated or its provisions infringed at the local or regional level of a given member state.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaś R., 'Europa z regionami' w konstytucji Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Europejskiego" 2004, nr 4(18)
 2. Barcz J., Austria w Unii Europejskiej. Problemy prawne w procesie akcesyjnym, Opole 2001
 3. Barcz J., Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne, Warszawa 2003
 4. Besselink L.F.M., Community Loyalty and Constitutional Loyalty, „European Public Law" 6, 2000, nr 2
 5. Blumann C., Commentaire article par article, red. V. Constantinesco, J.P. Jacque, R. Kovar, D. Simon, Paris 1992
 6. Cloos J., Reinesch G., Vignes D., Weyland J., Le Traite de Maastricht. Genese, analyse, commentaires, Broselles 1993
 7. Cole T., The Committee of the Regions and Subnational Representation to the European Union, „Maastricht Journal of European and Comparative Law" 12, 2005, nr 1
 8. COM (2001) 428 final, „Official Journal (O.J.) 2001
 9. Depleree F., Belgique, w: Les Etats membres de l'Union europeenne. Adaptations - Mutations - Resistances, red. J. Rideau, Paris 1997
 10. Evans A., UK Devolution and EU Law, „European Law Review" 28, 2003
 11. Gajda A., Komitet Regionów Unii Europejskiej, „Kwartalnik Opolski" 1999, nr 2-4
 12. Gajda A., Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych, Warszawa 2005
 13. General Report on the Activities of the European Union 1998 (1999), nr 1110.
 14. General Report on the Activities of the European Union 2002 (2003), nr 1118.
 15. Głębocki K., Rola Komitetu Regionów w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo" 2002
 16. Hopkins W.J., An England of Regions? The UK Governments Proposals for English Regional Devolution, „European Public Law" 10, 2004, nr 2
 17. Kottmann J., Europe and the Regions: Subnational Entity Representation at Community level, „European Law Review" 26, 2001, nr 2
 18. Kożuch M., Legalizm stosowania prawa europejskiego w postępowaniu organów administracji krajowej, w: Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000
 19. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000
 20. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000
 21. O'Leary S., The Evoluing Concept of Community Citizenship. From the Free Movement of Persons to Union Citizenship, The Hague-London-Boston 1996
 22. Oliver P., Electoral Rights under Article 8B of the Treaty of Rome, „Common Market Law Review" 33, 1996
 23. Popławska E., Europejskie kompetencje Parlamentu Szkockiego, w: Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Kraków 2005
 24. Przewodnik po Traktacie Konstytucyjnym, opr. J. Barcz, Warszawa 2005
 25. Ross A., Crespo M.S., The Effect of Devolution on the Implementation of European Community Law in Spain and the United Kingdom, „European Law Review" 28, 2003, nr 2
 26. Sługocki J., Pozycja prawnoustrojowa regionu w Europie Zachodniej, Olsztyn 1996
 27. Tempie Lang J., Declarations, regional authorities, subsidiarity, regional policy measures, and the Constitutional Treaty, „European Law Review" 29, 2004
 28. Temple Lang J., The Duties of National Authorities under Community Constitutional Law, „European Law Review" 23, 1998, 23, nr 2
 29. Unia Europejska. Wspólnota Europejska. Zbiór dokumentów, opr. E. Wojtaszek-Mik, C. Mik, Kraków 2005
 30. Van Nuffel P., Whats in a Member State? Central and Decentralised Authorities Before the Community Courts, „Common Market Law Review" 38, 2001
 31. Wakefield J., The Plight of the Regions in a Multi-layered Europe, „European Law Review" 30, 2006, nr 3
 32. Wasilewski A., Pojęcie 'sądu w prawie polskim i w świetle standardów europejskich, „Przegląd Sądowy" 2002, nr 11-12
 33. Wyrozumska A., System ochrony prawnej, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz. Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu