BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek
Tytuł
Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2OO3
Personnel Costs in Polish Companies (over the years 1998-2003): Study Results
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 5, s. 67-79, bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe
Koszty, Konkurencja, Koszty pracy, Koszty w przedsiębiorstwie, Praca
Costs, Competition, Labour costs, Costs in companies, Labour
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw oraz przewartościowania w postrzeganiu źródeł kreowania przewagi konkurencyjnej współczesnych podmiotów gospodarujących spowodowały, iż dotychczasowe myślenie o działaniach w sferze personalnej w kategoriach kosztu zastępuje nowe podejście, traktujące je jako specyficzną inwestycję. Nie zwalnia to jednakże z obowiązku stałego monitoringu kosztów. W artykule zdefiniowano zatem pojęcie kosztów pracy i kosztów osobowych, a następnie poddano analizie wielkość, strukturę, kierunki i dynamikę zmian wybranych kategorii kosztów osobowych w ujęciu całkowitym, jednostkowym i względnym w przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Horyzont czasowy przeprowadzonych badań to lata 1998-2003.

Changes in the perception of creative sources of competitive advantage in contemporary businesses as well as those taking place in the company environment have resulted in the view that activities in the personnel sphere are costs-the previous way of thinking-being replaced by a new approach-the view that this is a unique investment. However, this in no way means that it is no longer necessary to monitor expenditures on a continuous basis. Therefore, this article defines labor costs and personnel expenditures, followed by an analysis of the size, structure, directions, and dynamics of changes that have occurred. This is presented in its comprehensive, unit, and relative aspects in companies traded on the Warsaw Stock Exchange over the years 1998 and 2003. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Górka K. (2002), Koszty pracy to przedsiębiorstwach przemysłowych [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, Urbańczyk E. (red.), Kreos, Szczecin.
  2. Górka K. (1991), Koszty pracy [w:] Ekonomika pracy, Michoń F. (red.), PWN, Warszawa-Kraków, s. 399-400.
  3. Halama H. (1962), Koszty pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie przemysłowym [w:] Człowiek i społeczeństwo, PWE, Warszawa.
  4. Kordaszewski J. (1970), Ekonomika pracy stanowiska roboczego, PWE, Warszawa, s. 42. Koszty pracy w gospodarce narodowej (2001), GUS, Warszawa, s. 18.
  5. Kulisa B. (2003), Zewnętrzne czynniki kształtujące koszty pracy [w:] "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, Kraków, s. 255.
  6. Łukasiewicz G. (2003), Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej [w:] "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, Kraków, s. 52-53.
  7. Nowak E. (1995), Analiza kosztów w zanądzaniu finansami, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 14-15.
  8. Sudol S. (1967), Metody analizy kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
  9. Surdykowska S. (1987), Rachunek kosztów pracy jako element systematycznego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie [w:] "Studia i Materiały", z. 9, IPiSS, Warszawa, s. 11-14.
  10. Wiktor J.W. (1987), Koszty pracy w przedsiębiorstwie [w:] "Studia i Materiały", z. 9, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu