BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Tomasz, Stępień Wojciech, Wojnarowski Jarosław
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Diversification of the Level of the Socio-economic Development of Voivodships
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 7/8, s. 87-105, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka regionalna, Przestrzenna analiza porównawcza, Metody taksonomiczne
Regional statistics, Comparative spatial analysis, Taxonomic methods
Abstrakt
Celem artykułu jest próba taksonomicznej analizy regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego województw w latach 1995-2003. Są one oceniane z punktu widzenia poziomu rozwoju ekonomicznego, kapitału ludzkiego oraz rozwoju infrastruktury społeczno-ekonomicznej. Na podstawie dostępnych danych GUS autorzy opracowania konstruują taksonomiczne wskaźniki rozwoju tych sfer życia społeczno-ekonomicznego. Wskaźniki te oparte są na odległościach w przestrzeniach euklidesowych i miejskich województw od hipotetycznego województwa wzorca, który charakteryzuje się zarówno najwyższym poziomem badanych stymulant, jak i najniższym poziomem wykorzystanych w opracowaniu destymulant rozwoju społeczno-ekonomicznego.

The aim of the article is to analyse a regional diversification of the level of the socio-economic development in polish voivodships in 1995—2003. The voivodships were evaluated by taking the level of economical development, human resources and development of the socio-economic infrastructure. Using the available CSO data the article's authors proposed taxonomical indicators of development of these three socio-economic areas. The indicators are based on distances in the euclides and urban spaces of voivodships from hypothetic model voivodship, which has the highest level of surveyed stimulants and the lowest level used at work - destymulants of socio-economic development.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka J. (1999), Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 2. Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa
 3. Gabryjelska A., Gadomski P. (2004), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD. Konwergencja czy dywergencja? (w:) S. Krajewski, L. Kucharski (2004)
 4. Gajewski P. (2002), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego, Łódź
 5. Gajewski P. (2003), Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 6. Kaczorowski P. (2004), Efekt restrukturyzacji a prywatyzacja przedsiębiorstw. Analiza oparta na miarach taksonomicznych, praca doktorska napisana w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem S. Krajewskiego
 7. Krajewski S., Kucharski L. (red.) (2004), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 8. Kucharski L., Tokarski T. (2003), Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 7/8
 9. Kwiatkowski E., Kucharski L. , Tokarski T. (2002), Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 4
 10. Kwiatkowski E., L. Kucharski, T. Tokarski (2004), Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie w Polsce, (w:) Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (2004).
 11. Majewski S. (1999), Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 12. Malina A., Malina P. (2005), Determinanty rozwoju regionalnego Polski, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 13. Matusiak K.B. (red.) (2004), Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka
 14. Tokarski T. (2005a), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa
 15. Tokarski T. (2005b), Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 16. Tokarski T., Gajewski P. (2004), Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w Polsce w: K.B. Matusiak (red.), Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka
 17. Uramek K. (2006), Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w niektórych krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 18. Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.) (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu