BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Andrzej
Tytuł
O podziałach optymalnych w ekonomii
On Division in Economics
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 142), 2002, nr 910, 110 s., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Struktura zatrudnienia, Dochody ludności, Portfel papierów wartościowych, Podatki, Metody numeryczne, Ekonomia matematyczna
State budget, Employment structure, People's income, Portfolio securities, Taxes, Numerical methods, Mathematical economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienie podziału pewnych nieskończenie podzielnych dóbr na skończoną liczbę składników w nietrywialnej sytuacji, gdy są dane pewne, dodatkowe warunki, nazwane preferencjami. W trakcie badań autor stwierdził, że przedstawiona teoria ma interpretację w przestrzeni Riemanna. Rozdział pierwszy poświęcony jest pojęciu równomiernego podziału. W rozdziale drugim autor wprowadził pojęcie przestrzeni budżetów, gdzie punktami są budżety kilkunastu wybranych państw zachodnich i Polski. Trzeci rozdział pracy jest poświęcony znalezieniu związku między strukturą zatrudnienia a dochodami ludności. W czwartym rozdziale pracy omówiono przestrzeń podziałów i jej geometryczne własności. Rozdział piąty traktuje o praktycznym wykorzystaniu rozdziału czwartego. Szósty rozdział poświęcony jest podziałom maksymalnie skoncentrowanym. Rozdział siódmy, o podziałach bipolarnych, stanowi połączenie rozdziałów pierwszego i szóstego. Ósmy rozdział pracy przedstawia problem optymalnych portfeli akcji i optymalnej taryfy podatkowej. W dodatku pierwszym dokładnie zdefiniowano pojęcie przestrzeni Riemanna i wprowadzono równanie geodezyjne. Dodatki drugi i trzeci traktują o pojęciu krzywizny przestrzeni Riemanna jako uogólnieniu znanego pojęcia krzywizny krzywej płaskiej.

The paper consists of an introduction, eight chapters and four appendices. Chapter One is devoted to the notion of an just division. In Chapter Two I introduce the notion of budgets space where the points are the budgets of several western countries and Poland. Chapter Three of the paper is devoted to finding the relationship between employment structure and population incomes. Chapter Four of this paper is devoted to the so-called space of division and its geometrical properties. Chapter Five is devoted to the practical use of Chapter Four. In Chapter Six I deal with maximally concentrated divisions defined as divisions with the largest deviation from equal division. Chapter Seven is about bipolar divisions and is a combination of Chapter One and Six. Chapter Eight is devoted to the problem of optimum portfolio shares and optimum taxation. In Appendix One I define the notion of Riemann's space more precisely than in Chapter Three and introduce geodesic equation. Appendix Two and Three deal with the notion of Riemann's space curvature as a generalization of a well-known notion of plane curve curvature. Appendix Four presents the way of dealing with the situation when the goods I divide are finitely divisible and thus cannot be divided into parts of any size. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniewicz R. (1975): O estymacji rozkładu przy niepełnej informacji. "Przegląd Statystyczny" R. XXII nr 2. Warszawa.
 2. Antoniewicz R., Bukietyński W., Misztal A. (1996): On a Just Distribution with Preferences. "Argumenta Oeconomica" nr 2. Wrocław: AE.
 3. Antoniewicz R., Misztal A. (1994): Geodezyjne w przestrzeni podziałów. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 667. Wrocław: AE.
 4. Antoniewicz R., Misztal A. (1997): Geometria przestrzeni podziałów. "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 4. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 5. Antoniewicz R., Misztal A. (1993): O sprawiedliwym podziale. "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 4. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 6. Arnold W.I. (1981): Metody matematyczne mechaniki klasycznej. Warszawa: PWN.
 7. Atanasjan L.S., Guriewicz G.B. (1976): Geometria. Moskwa: Proswieszczenije.
 8. Barret C.R., Salles M. (1995): On a Generalization of a Gini Coefficient. "Mathematical Social Sciences" 30, s. 235-244.
 9. Begg D., Stanley F., Rudiger D. (1993): Ekonomia. T.2. Warszawa: PWE.
 10. Boltianskij W.G. (1971): Razbienije figur na miensze czasti. Moskwa: Nauka.
 11. Borsuk K., Szmielew W. (1955): Podstawy geometrii. Warszawa: PWN.
 12. Carter R. (1998): Tajemniczy świat umysłu. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena.
 13. Dennis J.E. Jr., Schnabel R.B. (1983): Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. "Prentice-Hall Series in Computational Mathematics". New Jersey.
 14. Donaldson D. (1980): A Single-Parametr Generalization of the Gini Indices of Inequality. "Journal of Economic Theory" 22, s. 67-86.
 15. Elton E.J., Gruber M.J. (1991): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. New York: Wiley.
 16. Francis J.C., Archer S.H. (1979): Portfolio Analysis. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 17. Friedman M. (1993): Kapitalizm i wolność. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita.
 18. Grunbaum B. (1971): Etiudy po kombinatornoj geometrii i tieorii wypukłych tieł. Moskwa: Nauka.
 19. Helgason S. (1962): Differential Geometry and Symmetric Spaces. New York-London: Academic Press.
 20. Jagłom I.M. (1969): Kak razriezat kwadrat? Moskwa: Nauka.
 21. Jajuga K., Jajuga T. (1996): Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
 22. Jakubowicz S., Konarzewska E. (1991): Zastosowanie opisu referencyjnego do wielokryteriowej analizy lekcji. "Folia Physica 14. "Acta Universitatis Lodziensis", Łódź.
 23. Konarzewska E. (1989): Bipolar: Multiple Criteria Decision aid Using Bipolar Reference System, Document du Lamsade 56. Paris: Université de Paris Dauphine.
 24. Kordos M. (1994): Wykłady z historii matematyki. Warszawa: WSiP.
 25. Levy H., Sarnat M. (1972): Investment and Portfolio Analysis. New York: Wiley.
 26. Lipski W., Marek W. (1986): Analiza kombinatoryczna. Warszawa: PWN.
 27. Magiera J. (1990): Krata rozbić prostokąta na prostokąty. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 514. Wroclaw: AE.
 28. Magiera J. (1996): O liczbie nieizomorficznych realizacji grafów rozkładów prostokąta na prostokąty. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 748. Wrocław: AE.
 29. Magiera J. (1995): Własności krat rozkładów prostokąta na prostokąty. Metody optymalizacyjne i ich zastosowanie w gospodarce narodowej. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach". Katowice: AE.
 30. Misztal A. (2000): Analiza budżetów nową metodą. "Ekonomia Matematyczna" nr 4. Wrocław: AE.
 31. Misztal A. (1997): Geometria przestrzeni podziałów. "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 4. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 32. Misztal A. (2000): O podziale bipolarnym. "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 33. Misztal A. (2000): O sposobach podziału. "Zarządzanie Finansami". Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 34. Misztal A. (2000): Próba ustalenia zależności struktury zatrudnienia od poziomu rozwoju. W: Elementy metrologii ekonomicznej. Pod red. A. Smoluka. Wrocław: AE.
 35. Misztal A. (1995): Przestrzeń podziałów. "Ekonometria". Katowice: AE.
 36. Misztal A. (1997): Relacje liniowe w przestrzeni budżetów. "Ekonomia Matematyczna" nr 1. Wrocław: AE.
 37. Misztal A. (1996): Średnia sferyczna Riemanna a przestrzeń podziałów. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 748. Wrocław: AE.
 38. Misztal A. (2000): Taryfa podatkowa a przestrzeń podziałów. "Ekonomia Matematyczna" nr 4. Wrocław: AE.
 39. Misztal A. (2000): Uwaga o podziale nierozproszonym. "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 1. Wrocław: AE.
 40. Nordhaus W.D., Samuelson P.A. (1999): Ekonomia. T. 1,2. Warszawa: PWN.
 41. Ostasiewicz W. (1985): Measurement of Relations. Problems of Decision Making Based on Experimental Data. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu". Wrocław: AE.
 42. Prochorow A. (1988): Matiematiczeski encikłopediczeski słowar. W: Sowietskaja encikłopedia. Moskwa.
 43. Raszewski P. (1964): Rimanowa gieometria i tienzornyj analiz. Moskwa: Nauka.
 44. "Rocznik Statystyki Międzynarodowej" (1994): Finanse.
 45. "Rocznik Statystyki Międzynarodowej" (1997): Rocznik statystyczny pracy.
 46. Rosenfeld B.A. (1955): Nieewklidowy geometrii. Moskwa: Gosudarstwiennoje łzdatielstwo Tiechniko-Tieoreticzeskoj Litieratury.
 47. Rybnikow K.A. (1972): Wwiedienie w kombinatornyj analiz. Moskwa: Wydawnictwo Moskiewskiego Uniwersytetu.
 48. Schouten J.A. (1951): Tensor Analysis for Physicists. Oxford: Clarendon Press.
 49. Sen A. (1973): On Economic Inequality. Oxford: Clarendon Press.
 50. Skwarczyński M. (1993): Geometria rozmaitości Riemanna. Warszawa: PWN.
 51. Sokolnikoff I.S. (1971): Tienzornyj analiz. Moskwa: Nauka.
 52. Stanley R.P. (1986): Enumerative Combinatorics. Monterey, California: Wadsworth & Brooks.
 53. Steinhaus H. (1956): Kalejdoskop matematyczny. Warszawa: PZWS.
 54. Steinhaus H. (1948): The Problem of Fair Division. "Econometrica" 16, s. 101-104.
 55. Struktura portfela Pioneera (A.S)(1995): "Parkiet" nr 188.
 56. Sulanke R., Wintgen P. (1977): Geometria różniczkowa i teoria wiązek. Warszawa: PWN.
 57. Wanat K. (1993): Algorytmy numeryczne. Gliwice: Wydawnictwo DIR.
 58. Wojtowicz W. (1964): Tablice matematyczno-fizyczne czterocyfrowe. Warszawa: PZWS.
 59. Wollson M.C. (1994): When Inequalities Diverge. "The American Economic Review" nr 2 (maj).
 60. Zaguskin W.L. (1965): Przegląd metod numerycznych rozwiązywania równań. Warszawa: PWN.
 61. Ziembiński Z. (1992): O pojmowaniu sprawiedliwości. Lublin: Instytut Wydawniczy Daimonion.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
0239-8532
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu