BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrak Andrzej Piotr
Tytuł
Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zmian jej struktury społeczno-ekonomicznej
Development Strategy of Self-Governments as Tool of Changes the Social-Economical Structure
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 7, s. 248-255, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy, Struktura społeczna, Zmiany organizacyjne, Studium przypadku
Local development, District development strategy, Social structure, Organisational change, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówione zostały zagadnienia przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy, wskazując na uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w określaniu kierunków zmian struktury społeczno-ekonomicznej i zapewnianiu ładu przestrzennego. Wskazano przy tym na potrzebę, kompleksowego i systemowego podejścia w tym zakresie, uwzględniającego zarówno posiadane zasoby, jak i otoczenie, w którym gmina działa. Zwrócono tutaj uwagę na szczególne dużą rolę w tych działaniach instytucji i aktywności społeczności lokalnych. Zagadnienia te analizowano na przykładzie literatury przedmiotu i gminy Firlej w województwie lubelskim.

It this article were presented the questions of preparation and realization development strategy of self-governments, showing on economical, social and environmental conditioning in defining the directions of changes of the socio - economical structure and the assuring the spatial order. Moreover were showed the questions of complex and system approach in this range, taking into account both possessed supplies and environment. Particular the large part in these workings have the institution and activity of local communities. These questions were analyzed was on example of literature and Gminy Firlej in Lublin province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański T. 2000: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy. Wyd. Agencji Rozwoju Komunalnego, Warszawa.
  2. Obłój K, Trybuchowski M. 2004: Zarządzanie strategiczne. [W:] Zarządzanie. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 123-139.
  3. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny 2002. 2003: Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych. Gmina wiejska Firlej, Lublin.
  4. Plan rozwoju lokalnego Gminy Firlej. 2004: Urząd Gminy w Firleju, Firlej.
  5. Parysek J. J. 1996: Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Naukowe DAM, Poznań.
  6. Strategia Gminy Firlej. 2001: Urząd Gminy w Firleju, Firlej.
  7. Wiatrak A. P. 1999: Przedsiębiorczość w strategii rozwoju lokalnego. Zarządzanie i Edukacja, nr 3, s. 69-88.
  8. Wiatrak A. P. 2002: Finansowe aspekty opracowania i realizacji strategii gmin i powiatów. [W:] Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej. Praca zbiorowa pod redakcją M. Adamowicza. Wyd. SGGW, Warszawa, 9-18.
  9. Wysocka E., Koziński J. 2000: Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa. Wyd. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu