BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Danuta
Tytuł
Problemy ewidencji księgowej instrumentów pochodnych w kontekście postępującej harmonizacji rachunkowości w Unii Europejskiej
Problems with Derivatives' Accounting Records in the Context of Progressing Harmonisation of Accountancy in the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 191-203, tab., rys., bibliografia 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Ewidencja księgowa, Instrumenty pochodne, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Accounting principles, Accounting records, Derivatives, Economic and political integration of Europe
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze problemy związane z właściwą ewidencją instrumentów pochodnych, uwzględniającą przestrzeganie zasad rachunkowości. Zwrócono przy tym uwagę na trudności związane z właściwym odzwierciedleniem skutków zawarcia transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych na wynik finansowy podmiotu oraz na potencjalne możliwości kreowania wyniku finansowego poprzez te transakcje. Wskazano także na konieczność odmiennego ujęcia instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości bilansowej oraz rachunkowości podatkowej. Rozważania teoretyczne wzbogacono o analizę przykładów liczbowych. (abstrakt oryginalny)

As a result of the increasing requirements concerning fast, complete and adequate information on the subject of economy processes the role of the accountancy is growing. This role grew over i along with the progressing process of goods exchange and technical development. Among the challenges of the accountancy, the issues of reserves and derivatives should be mentioned liar. г paper, the crucial problems connected with proper accounting of derivatives with respect of accountancy roles are presented. A special attention is drawn to difficulties connected with a proper i of the influence of transactions with the use of derivatives on financial result. Also, the the possibilities of creating of financial result through the transactions are stressed. The necessity of treatment of derivatives within balance sheet accounting or tax accounting is also pointed out. Theoretical considerations are enriched with selected cases.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo D., Papiery wartościowe, [w:] Podstawy rachunkowości, wyd. 2 uaktualnione, red. S. Sojak, | J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2004.
  2. IAS 39 Guideline, KPMG 2000.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z 12 grudnia 2001 r., znowelizowane 23 lutego 2004.
  4. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości, urzędowy tekst jednolity DzU 2002 nr 76, póz. 694. z późn. zm.
  5. Ustawa z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, urzędowy tekst jednolity DzU 2000 nr 54, póz. 654, z późn. zm.
  6. www.mofnet.gov.pl - Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej przyjmujące i zmieniające międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem 1606/2002 Parlamentu Europejskiego.
  7. Wycena i ewidencja instrumentów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej w bankach, materiały szkoleniowe Ernst & Young, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu