BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Wiktor
Tytuł
Państwo dobrobytu a efektywność gospodarcza
Welfare state and economic effectiveness
Źródło
Ekonomista, 2006, nr 3, s. 285-303, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Państwo opiekuńcze, Bezpieczeństwo socjalne, Efektywność ekonomiczna, Nierówności dochodowe
Welfare state, Social security, Economic efficiency, Income inequalities
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest kwestia efektywności (sprawności) państwa dobrobytu, wokół której koncentruje się współczesny spór o „welfare state”. W ocenie społecznych efektów polityki państwa dobrobytu skoncentrowano się, przede wszystkim, na zależności między wielkością publicznych wydatków socjalnych a skalą ubóstwa i nierówności dochodowych. Z przeprowadzonej analizy wynika wniosek, że zarówno teoria ekonomii, jak i wyniki badań empirycznych nie dają podstaw do jednoznacznej oceny wpływu polityki państwa dobrobytu na efektywność gospodarki. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza krajów skandynawskich, wskazują, że bezpieczeństwo socjalne i konkurencyjność gospodarki nie są celami sprzecznymi. Efektywna gospodarka wymaga nie tyle „minimalnego państwa” co skutecznej polityki makroekonomicznej rządu, klimatu przejrzystości w działalności instytucji publicznych oraz polityki edukacyjnej i ochrony zdrowia, kształtującej wysoką jakość siły roboczej, (kapitału ludzkiego). (abstrakt oryginalny)

The contemporary debate on merits and disadvantages of welfare state is centered on the efficacy and performance of the system. The assessment of social effects of policies pursued by a welfare state was, predominantly, concentrated on the dependence of poverty sphere and income inequalities on the volume of public expenditure. It follows from our analyses that neither the economic theory nor the results of empirical research provide unequivocal opinion to what extent welfare state's policies affect the performance of the economy. The experiences of EU member countries, especially the Scandinavian countries, point to the fact that social security and competitiveness of the economy do not constitute mutually contradictory goals. Productive economy to a smaller degree requires "a minimal state" but, rather, it depends on effective macroeconomic policy, on the transparency of operation of public institutions as well as on educational and health protection policies, which in turn contribute to the high quality of human assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agell J., Why Sweden's Welfare State Needed Reform, "The Economic Journal" 1996, vol. 106, nr 439.
 2. Arjona R., Ladaique M., Pearson M., Social Protection and Growth, "OECD Economic Studies" 2002, nr 35.
 3. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 4. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 5. Brown C., Jackson P., Public Sector Economics, Basil Blackwell, Oxford, Cambridge 1990.
 6. Buchanan J.M., Economics: Between Predictive Science and Moral Philosophy, Texas A&M University Press, College Station 1987.
 7. Buchanan J.M., Explorations into Constitutional Economics, Texas A&M. University Press, College Station, Texas 1989.
 8. Buchanan J.M., G. Tullock, The Calculs of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1962.
 9. Coase R.H., The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics" 1960, nr 3.
 10. Danzinger S., Haveman R., Plotnick R., How Income Transfers Affect Work, Savings and the Income Distribution, "Journal of Economic Literature" 1981, vol. XIX, nr 3.
 11. Denison E.F., Why Growth Rate Differ: Postwar Experience in Nine Western Countries, The Brookings Institution, Washington DC 1967.
 12. Eurostat Yearbook 2004, European Communities, Luxembourg 2004.
 13. Feldstein M., Social Security, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation, "Journal of Political Economy" 1974, vol. 82, nr 5.
 14. Human Development Report 2004, UNDP, New York 2004.
 15. Lindbeck A., Hazardous Welfare-State Dynamics, "The American Economic Review" 1995, vol. 85, nr 2.
 16. Pfaller A, Gough L, The Competitiveness of Industrialised Welfare States: A Cross-country Survey, w: Can the Welfare State Compete? A Comparative Study of Five Advanced Capitalist Countries, red. A. Pfaller, I. Gough, G. Therborn, Macmillan, London 1991.
 17. Rutkowski W., Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu, "Polityka Społeczna" 2005, nr 4.
 18. Sandmo A., Buchanan on Political Economy. A Review Article, "Journal of Economic Literature" 1990, vol. XXVIII, nr 1.
 19. Saunders P., Klau F., The Role of the Public Sector. Causes and Consequences of the Growth of Government, OECD, Paris 1985.
 20. Social Expenditure Database, OECD 2004, http://www.oecd.org/dataoecd /56/37/31613113.xls
 21. Social Report 2003, European Commission, Luxembourg.
 22. Tanzi V., Schuknecht L., Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 23. The Global Competitiveness Report 2005-2006, World Economic Forum, http://weforum.org
 24. The Social Situation in the European Union 2003, European Commission, Luxembourg.
 25. Thompson L.H., The Social Security Reform Debate, "Journal of Economic Literature" 1983, vol. XXI, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu