BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaziński Benon, Chair Jean Monnet
Tytuł
Mahatma Gandhi - Pioneer of Sustainable Rural Development?
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 6, s. 21-27, bibliogr. 17 poz.
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Modernizacja obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy
Agriculture development, Modernisation of the rural area, Sustainable development, Social economic development
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Niniejsza praca stanowi refleksję nad myślą Mahatmy Gandhiego dotyczącą rozwoju wsi i rolnictwa w kontekście problemów dnia dzisiejszego. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na podobieństwo doświadczeń rozwoju gospodarczego Indii oraz byłych krajów socjalistycznych. Poprzez dziesięciolecia bowiem realizowano radziecki model rozwoju, obrany w Indiach i narzucony w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W latach dziewięćdziesiątych przyjęty został kurs na gospodarkę rynkową. Doświadczenia pierwszych lat transformacji systemowej pokazują, że rolnictwo raczej ponosi koszty przemian, niż jest ich beneficjentem. W takim to kontekście jawi się potrzeba bardziej fundamentalnej refleksji nad miejscem wsi i rolnictwa w rozwoju społecznym i gospodarczym. Mimo idealistycznego rygoryzmu, przesądzającego o tym, że wizja Mahatmy Gandhiego jest bliższa utopii, niż pragmatyce gospodarczej, sięgnięcie do niej (część druga artykułu) pozwala spojrzeć na te problemy poprzez pryzmat kultury oraz samorealizacji jednostki. Z perspektywy myśli Gandhiego zbliżamy się do tych źródeł cywilizacji wiejskiej, które czerpią z podstawowych wartości, jakie niesie z sobą religia. W konkluzji, autor zauważa, że poszanowanie środowiska przyrodniczego, nacisk na samowystarczalność społeczności wiejskich, troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego, dbałość o stan infrastruktury, o rozwój przemysłu lokalnego, drobnej wytwórczości i rzemiosła pozwalają uznać Gandhiego za jednego z pionierów zrównoważonego rozwoju wsi. (oryg. streszcz.)

This paper constitutes a reflection on the Mahatma Gandhi's philosophy of the development of rural areas and agriculture in the context of the present day dilemmas. In the first part attention was paid on the similarity of development experiences in India and the former socialist countries. In independent India in favor of different vision of the rural areas and agriculture development were Mahatma Gandhi and J. Nehru - in practice this second proved to be an architect of accepted solutions. Through decades a economic strategy inspired by the Soviet model was realised in India. In the 1990s Central and Eastern European countries introduced principles of market economy. India also abandoned its version of socialism which was realised in conditions of parliamentary democracy. The experiences of first years of system transformation show that agriculture bears the burden of transformation, rather than being a beneficiary. In such context there is a need for more fundamental reflection on the place of village and agriculture in the social and economic development. Despite the rigid idealism of Mahatma Gandhi's vision, which is closer to utopia than to economic pragmatism, reaching for it (part II of the Paper) enables to view the problem from the perspective of culture and self-realisation of individual. From the Gandhi's viewpoint we can approach these sources of rural civilisation, which constitute basic moral rules rooted in religion. In conclusion the author points out to the fact that respect for natural environment, emphasis on self-sufficiency of rural communities, care for the state of infrastructure, maintenance of cultural heritage, development of local industry, small-scale production and handicraft enable to name Gandhi one of pioneers of sustainable rural development concept. As considered today his thoughts enrich us by the consciousness of the rank of transcendental values and protect from the temptation of diminishing moral demands and from ethical relativism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fromm E. 1970: Ucieczka od wolności. [The escape from freedom. Polish edition]. Czytelnik, Warszawa.
 2. Fromm E. 1979: To have or to be. A new blueprint for mankind, Abacus, London.
 3. Gandhi M.K. 1910: Hind Swaraj, Narajiran Pobl. House, Ahmedabad, p.98.
 4. Gandhi M.K. 1957: An autobiogaphy. The story of my experiments with truth, Beacon Press, Boston.
 5. Gandhi M. K. 1958a: Indian Opinions, 3 December 1910, in: The Collected Works of Mahatma Gandhi (ed. K. Swaminathan), Government of India, New Delhi, 1958-1994, vol. 10, pp.376-377.
 6. Gandhi M.K. 1958b: The Phoenics Trust deed in: The Collected Warks of Mahatma Gandhi (ed. K. Swaminathan). Government of India, New Delhi, 1958-1994 vol.11, pp. 321-322.
 7. Gandhi M.K 1958c: Hind Swaraj in: The Collected Warks of Mahatma Gandhi (ed. K. Swaminathan), Government of India, New Delhi,1958-1994, vol.19, p. 277.
 8. Gandhi M.K. 1987: Swadeshi as a rule of life in :The moral and political writings of Mahatma Gandhi, vol.3, Clarendon Press, Oxford, pp. 365, 330.
 9. Jain N. 2001: The idea of justice in Gandhi's sociopolitical thought, Gandhi Marg.2, 178-192.
 10. Mammen K.J. 1999: Gandhi, Nehru, and Amartya Sen Some random reflections. Gandhi Marg. Oct-Dec, 361-364.
 11. Mathur J.S. Mathur A.S. 1962: Economic thought pf Mahatma Gandhi. Chaitanya, Allahabad.
 12. Mishra J. 1997: My vision for India's rural development. Vikas, Delhi.
 13. Murthy A.S. 1992: Jawaharlal Nehru's impact on India's economic development. Planning and performance. An evolution, in: The legacy of Nehru. A contemporary assessment (ed.S.Desai, A. Mohán). Promilla, New Delhi, pp. 160-188.
 14. Pinto V. 1998: Gandhi's vision and values. The moral quest for change in Indian agriculture. Sage Pubi., New Delhi, pp.176.
 15. Rosen G. 1996: Ecomonic development in Asia. Averburg, Aldershot.
 16. Shak D. 1996: World development crisis and Gandhian philosophy. Gandhi Marg. 3, 331-339.
 17. Skolimowski H. 1998: Need for a second Gandhian revolution. Gandhi Marg. 1, 81-85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu