BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żwirbla Adam
Tytuł
Analiza jakości produkcji - wybrane metody : (Próba syntezy koncepcji prof. L. Bednarskiego)
Product quality analysis - some methods : (Brief synthesis of the concept by L. Bednarskiego)
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 20, nr 76, s. 185-201, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Jakość produkcji, Metody badania jakości, Metody badawcze, Badanie jakościowe
Production quality, Quality testing methods, Research methods, Qualitative research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jakość produkcji jest czynnikiem, który w istotny sposób kształtuje ceny sprzedaży. Podwyższenie jakości w większości przypadków prowadzi do redukcji kosztów i wzrostu efektywności produkcji, a w konsekwencji do wzrostu przychodów ze sprzedaży i zysków. Szczególnym wyrazem jakości sprzedaży produkcji jest gatunkowość, gdyż im większy jest udział wyrobów gatunku pierwszego w wartości sprzedaży, tym wyższa jest osiągana przeciętna cena sprzedaży. W niniejszym artykule tradycyjne wskaźniki określające gatunkowość zostały przedstawione w nowym świetle, co przewartościowuje niektóre dotychczasowe poglądy. Autor prezentuje w swoim opracowaniu także uogólnienie koncepcji prof. L. Bednarskiego, dotyczącej badań przyczynowych, w trakcie których zostaje wyodrębniony wpływ zmiany gatunkowości na wielkość przychodów ze sprzedaży. Wykorzystany przykład liczbowy nie tylko przybliża metodykę analizy wpływu gatunkowości, ale ukazuje też słabości tradycyjnej analizy przy użyciu wskaźników średniej gatunkowości w ujęciu ilościowym i jakościowym.(abstrakt oryginalny)

It is commonly known that it is production quality that is the main factor which has a significant impact on sales prices. An increase in product quality mostly leads, to reduction of cost, and additionally allow entities to improve their output effectiveness as well. As a result thereof, an increase in sales of goods for resale and finished products and profits is possible. In particular, the main target of the entities should be aiming at growing participation of top quality goods in total sales value. The higher the share of such products, the higher sales value as a result of higher average selling price is possible to obtain. In this study the grade-related indices are shown in a new approach which may change existing attitudes towards the said problems. The author himself makes some generalizations of the concepts outlined by prof. L. Bednarski on causal research, the result of which is particular emphasis put on functional relation between revenues from sales and actual grade of goods. The examples which are used in this study allow the readers to learn much more about the research into determining procedures expressed in numbers and, additionally, make it possible to assess correctly the weak points of traditional analyses using the methods based on the influence of average grade goods in quantitative and qualitative approach.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych w zarysie, praca zbiorowa pod red. E. Kurty są, PWN, Warszawa - Poznań 1982.
 2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 3. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, Wyd. Morskie, Gdańsk 1978.
 4. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. A.E. im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 5. Bednarski L., Żwirbla A., O nowej metodzie badania wpływu jakości produkcji na przychody ze sprzedaży, Zeszyty Naukowe WSHE, tom VII, Nauki Ekonomiczne, Włocławek 2000.
 6. 12 Relacja wskaźnika gatunkowości produkcji do wskaźnika wykorzystania materiałów to dodatkowy, syntetyczny miernik oceny efektywności gospodarowania. Zob. J. Duraj, Analiza ..., op.cit., s. 232-235.
 7. Bławat Fr., Analiza ekonomiczna, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999.
 8. Duraj J., Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 9. Godziszewski B., Haffer M., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych (Materiały i przykłady), UMK w Toruniu, Toruń 1984.
 10. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Wyd. Absolwent, Łódź 1999.
 11. Kamela-Sowińska A., Rachunek kosztów jakości, [w:], W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2001.
 12. Nowak E., Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności plac, [w:], Metody ilościowe w analizie finansowej, Wyd. UMCS, Lublin 1997.
 13. Piłejko K., Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu, PWN, Warszawa 1976.
 14. Świetlik W., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 1999.
 15. Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1980.
 16. Żwirbla A., Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne, Wyd. WSHE we Włocławku, Włocławek 2001.
 17. Żwirbla A., Modele deterministyczne a mierniki efektywności ekonomicznej (wybrane kwestie metodologiczne), [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod red. E. Urbańczyka, Szczecin 2003.
 18. Żwirbla A., Odchylenia cząstkowe oraz Ich interpretacja ekonomiczna (artykuł dyskusyjny), „Rachunkowość" 1988, nr 6.
 19. Żwirbla A., Odchylenia względne jako miernik efektywności gospodarowania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 17 (73), SKwP, Warszawa 2003.
 20. Żwirbla A., Problem wyodrębniania wpływu czynnika struktury (na przykładzie wielkości agregatowych), Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, tom 13, Warszawa 1987.
 21. Żwirbla A., Wskaźniki wyprzedzenia i pokrycia - próba syntezy i krytyki (Przyczynek do dyskusji nad problemem właściwej interpretacji mierników ekonomicznych), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 19 (75), SKwP, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu