BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignatowski Radosław
Tytuł
Nowe międzynarodowe rozwiązania w zakresie rozliczania połączeń spółek i sprawozdawczości skonsolidowanej
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 96-111, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Bilans skonsolidowany, Sprawozdanie finansowe, Zasady rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Consolidated financial statements, Consolidated balance sheet, Financial statements, Accounting principles, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawione w artykule zmiany w zasadach sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jakie zostały przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, będą obowiązywały od l stycznia 2005 roku w stosunku do tych jednostek gospodarczych, które nie są objęte Rozporządzeniem 1606/2002 Unii Europejskiej w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, jeśli Komisja Europejska nie zmieni swego stanowiska z września 2003 roku, wyrażonego w jej Rozporządzeniu 1725/2003 w sprawie uznania i przyjęcia do stosowania wybranych międzynarodowych standardów rachunkowości. Zapewne zmiana stanowiska Komisji nastąpi w najbliższym czasie. Takie bowiem ustalenia, rozszerzające zakres stosowania MSR, były podstawą programu „Stabilnej Platformy", przyjętego przez IASB w uzgodnieniu z Komisją Europejską. Zmieniane zagraniczne i międzynarodowe zasady rachunkowości, w tym dotyczące rozliczania połączeń jednostek gospodarczych oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, pozostawiają regulacje polskie w pogłębiającej się niezgodności. Międzynarodowa harmonizacja rachunkowości, nie tylko w wymiarze orientacji na MSR, jak wskazano to we wcześniejszej części opracowania, wymusi jednak, prędzej czy później, konieczność dostosowania regulacji polskich do współczesnych rozwiązań międzynarodowych. Mimo, że proces ten w Polsce jest aktualnie prowadzony, to jednak nie uwzględnienie w nim ostatnich zmian w MSR oraz przyjętych nowych MSSF oznacza, że kolejka projektów zmian ustawy o rachunkowości się wydłuża, wskutek czego księgowy polski w ostatniej chwili przed koniecznością zastosowania nowych rozwiązań otrzyma następujące po sobie zmiany, nie mając zbytnio czasu na ich przeanalizowanie, a co więcej - wprowadzenie niezbędnych zmian do zinformatyzowanych systemów rachunkowości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. APB Opinion No. 16, Business Combinations, [w:] Original Pronouncements of Accounting Standards, FASB, John Wiley and Sons, New York, 1997.
 2. APB Opinion No. 17, Intangible Assets, FASB, [w:] Original Pronouncements of Accounting Standards, FASB, John Wiley and Sons, New York, 1997.
 3. Dyrektywa 2003/51/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 czerwca 2003 roku zmieniająca Dyrektywy 78/660/EEC, 8/349/EEC, 86/635/EEC i 91/674/EEC w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych typów spółek, banków oraz innych finansowych instytucji oraz instytucji ubezpieczeniowych, Directive 2003/51/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2003 amending Directives 78560/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and insurance undertakings, Official Journal of European Communities, OJ L 178, 2003.
 4. Business Combinations (Phase H) - Application of the Purchase Method, Project Summary, IASB, London, July 2003.
 5. FASB Exposure Draft (Revised), Consolidated Financial Statements: Purpose and Policy, Financial Accounting Series, FASB, February 1999.
 6. FASB Exposure Draft, Accounting Changes and Error Corrections, FASB, December2003.
 7. FASB Exposure Draft, Exchanges of Productive Assets, FASB, December 2003.
 8. FASB Exposure Draft, Earnings per Share, FASB, December 2003.
 9. FASB Exposure Draft, Inventory Costs, FASB, December 2003.
 10. FASB Statement No. 38, Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises, [w:] Original Pronouncements of Accounting Standards, FASB, John Wiley and Sons, New York, 1997.
 11. FASB Statement No. 141, Business Combinations, FASB, 2001.
 12. FASB Statement No. 142, Goodwill and Other Intangible Assets, FASB, 2001.
 13. Financial Reporting Committee Bulletin 2004/3, Australian Financial Reporting Committee, March 2004.
 14. First-time adoption of International Financial Reporting Standards, International Accounting Financial Standard, IASB, London 2002.
 15. IASB Insight, The Newsletter of the International Accounting Standards Board, IASB, London, December 2003.
 16. Ignatowski, R., Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, [w:] Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, pr. zbiorowa pod red. Jerzego Gierusza, ODDK, Gdańsk 2002.
 17. Ignatowski, R, Rachunkowość polska w perspektywie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w krajach Unii Europejskiej, [w:] Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, pr. zbiorowa pod red. Mariana Walczaka, Difin, Warszawa 2003.
 18. Ignatowski, R., Zmiany w MSR i Dyrektywach Unii oraz ich wpływ na rozwiązania krajowe, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 18 (74), SKwP, Warszawa 2004.
 19. Improvements to International Accounting Standards, Exposure Draft, IASB, London, May 2002.
 20. International Accounting Standard 27, Consolidated and Separate Financial Statements, IASB, London, December 2003.
 21. International Accounting Standard 28, Investments in Associates, IASB, London, December 2003.
 22. International Accounting Standard 31, Interests in Joint Ventures, IASB, London, December 2003.
 23. International Financial Reporting Standard 3, Business Combinations, IASB, London, March 2004.
 24. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, praca zbiorowa pod redakcją A.A. Jarugi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 25. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, SKwP, Warszawa 2002.
 26. The FASB Report, Financial Accounting Series, No 252, FASB, January 2004.
 27. Pending Accounting Standard AASB 127, Consolidated and Separate Financial Statements, Australian Accounting Standards Board, April 2004.
 28. Rozporządzenie Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting Standards, Official Journal of the European Communities, OJ L 243, 2002.
 29. Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1725/2003 z 29 września 2003 roku o uznaniu wybranych międzynarodowych standardów rachunkowości w związku z Rozporządzeniem Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Commission Regulation (EC) No 1725/2003 of 29 September 2003 adopting certain interna- tional accounting Standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Communities, OJ L 243, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu