BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmerekieta Anna
Tytuł
Ewolucja podatku korporacyjnego w Wielkiej Brytanii w kontekście funkcji obciążeń fiskalnych
The evolution of corporation tax in Great Britain in the context of the tax law
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 22, nr 78, s. 112-135, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Podatki, Dochody przedsiębiorstwa, Majątek przedsiębiorstwa
Taxes, Corporate profits, Business assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano kształtowanie doktryny podatkowej w Wielkiej Brytanii oraz przyczyny ewolucji w zakresie konstrukcji podatków i ich funkcji z punktu widzenia interesów państwa, podmiotu ponoszącego ciężar podatkowy oraz metod i instrumentów skutecznego pobudzania efektywności gospodarowania przedsiębiorstw. Warunkiem koniecznym i podstawowym dla rozwoju podmiotu jest zdolność do kontynuacji działania. Ponieważ postulat going concern powinien odnosić się nie tylko do prawa bilansowego, lecz również do unormowań podatkowych, dlatego w artykule skoncentrowano się na rozwiązaniach brytyjskich, spełniających wymagania zasady going concern przez te obydwa, niezależne systemy prawne (autonomia prawa bilansowego i systemu podatkowego stanowi jedną z najważniejszych cech grupy państw rozwiniętego rynku kapitałowego). Przed polskim ustawodawcą stoi trudny problem sformułowania racjonalnego systemu finansowego i bilansowego, który z uwagi na stan polskiej gospodarki bezwzględnie spełniałby również oczekiwania dotyczące efektywnego interwencjonizmu fiskalnego oraz sprzyjałby napływowi kapitałów zagranicznych. Praktyka światowa (również brytyjska) może stanowić wzór rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the development of the tax doctrine in Great Britain and causes of the evolution in the field of the construction of taxes and their functions from the viewpoint of the interests of the state, the entity carrying the tax burden and the methods and instruments for effective stimulation of efficient operation of enterprises. The presequisite for the growth of an entity is its ability for continuing its existence. As the going concern postulate should apply not only to the accounting law but also to tax regulations, the focus of the paper is on the British solution, in which both the systems meet this requirement. The autonomy of the accounting law and the tax system represents one of the primary characteristics of the countries with developed capital markets. Polish legislators are faced with a difficult problem of creating rational financial and accounting systems which, because of the state of the Polish economy, would meet the expectations regarding effective fiscal interventionism and would induce the inflow of foreign capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. [I] Bielawska A., Interwencjonizm podatkowy a koniunktura gospodarcza (na przykładzie gospodarki RFN), „Rachunkowość" nr 3, 1991.
 2. Begg D, Fischer s., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 1996.
 3. Bień W., Ocena efektywności finansowej spółek prawa handlowego. Warszawa 1997.
 4. Catterall D.M., Rankin H. C. D., Corporation Tax, Macmillan Education, Basingstoke 1989.
 5. Cooke T. E., Olusegun Wallace R. S., United Kingdom. lndividual Accounts, [w:] Ordelheide D. and KPMG [ed.], Transnational Accounting, Macmillan Press LTD, London and Basingstoke 1995.
 6. Dobija M., Założenia trójwymiarowej rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Tom 329, Kraków 1990. [7] Dobija M., Założenia trójwymiarowej rachunkowości. Materiały na konferencje naukową w Krakowie „Perspektywy rozwoju rachunkowości", SKwP, Warszawa 1988.
 7. Freedman J., Ordinary Principles of Commercial Accounting - Clear Guidance or Mystery Tour?, British Tax Review, nr 6, 1993, s. 468-78.
 8. [9J Hickey D., Moore E., Fiscal versus Commercial Profit Accounting in the UK, Schoordijk Instituut, Amsterdam 1999.
 9. Ijiri Y., Axioms and Structures of Conventional Accounting Measurements, „The Accounting Review", January 1965.
 10. [II] Ijiri Y., A Framework for Triple - Entry Bookkeeping, „The Accounting Review", October 1986.
 11. Lamb M., The relationship between accounting and taxation: The United Kingdom, „European Accounting Review", Vol. 5, Supplement, 1996.
 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, International Accountig Standards Committee, tłumaczone i wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 13. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, [red.] A. Jarugowa, Beck, Warszawa 2002.
 14. Petroni K. R., Shackelford D. A., Managing Annual Accounting Reports to Avoid State Taxes: An Analysis of Property-Casualty Insurers, [w:] The Accounting Review no. 3 (74), My 1999. s. 371- 393.
 15. Pissarides Ch. A., The impact of employment tax cuts on unemployment benefits and tax structure, [w:] „European Economic Review", no. 42, 1998. s. 155-183.
 16. Pointon J., Investment and Risk: The Effect of Capital Allowances, „Accounting and Business Research", 10/40 (Autumn) 1980.
 17. Pointon J., Spratley D., Principles of Business Taxation, Oxford University Press, Oxford 1988.
 18. Napier C., Research Forum: Company Law and Accounting in Nineteenth-Century Europę - UK, [w: ] The European Accounting Review, no. 2, 1993, s. 370-5.
 19. Skowroński J., Jarugowa A., Rozwój polskiego prawa rachunkowości, „Rachunkowość" nr l, 1994.
 20. Świderska G. K., Kaźmierczak J., Nowakowska J., Podatek dochodowy, Poltext, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu