BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
Tytuł
Węgierski dług
Źródło
Gazeta Bankowa, 2006, nr 41, s. 23 - 24
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Finanse publiczne, Finanse międzynarodowe, Finanse państwa
Public debt, Public finance, International finance, State finance
Uwagi
Zawiera wykres wahań poziomu długu publicznego Węgier w latach 1990 - 2005.
Abstrakt
Kry­zys na Wę­grzech jest już fak­tem, nie­za­leż­nie od te­go czy spoj­rzy­my na po­wsta­łą sy­tu­ację od stro­ny eko­no­micz­nej, czy po­li­tycz­nej. Jak wia­do­mo już od kil­ku lat, głów­nym pro­ble­mem rzą­du wę­gier­skie­go jest wy­so­ki wskaź­nik de­fi­cy­tu bu­dże­to­wego. W opty­mi­stycz­nej wer­sji za­ło­żeń rzą­du Fe­ren­ca Gy­urc­sa­nego, po prze­pro­wa­dze­niu dra­stycz­nych re­form wskaź­nik de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go ma spaść po­ni­żej kry­te­rium unij­ne­go (3 proc. PKB) do­pie­ro w 2010 ro­ku. Co wię­cej, na 2009 rok pro­gno­zu­je się wy­stą­pie­nie nad­wyż­ki pier­wot­nej w bu­dże­cie, czy­li wiel­ko­ści po­wsta­łej po wy­łą­cze­niu kosz­tów ob­słu­gi dłu­gu publicznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu