BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śpiewak Mariusz
Tytuł
Zarządzanie kapitałem bankowym
Źródło
Gazeta Bankowa, 2006, nr 42, s. 27 - 28
Słowa kluczowe
Bankowość, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Zarządzanie instytucjami finansowymi, Gospodarowanie kapitałem
Banking, Intellectual capital management, Management of financial institutions, Capital economizing
Abstrakt
W nowoczesnej bankowości kwestia zarządzania kapitałem staje się równie ważna, jak kwestia zarządzania przychodami i kosztami. Wo­bec gwał­tow­ne­go przy­ro­stu port­fe­la kre­dy­to­we­go zwią­za­ne­go głów­nie z udzie­la­ny­mi kre­dy­ta­mi hi­po­tecz­ny­mi, nie­któ­re ban­ki w Pol­sce sta­ją przed ba­rie­rą ogra­ni­czeń ka­pi­ta­ło­wych. W sy­tu­acji, gdy port­fel de­ta­licz­ny w nie­któ­rych ban­kach przy­ra­sta na­wet trzy­krot­nie szyb­ciej niż pla­no­wa­no oraz w nie­da­le­kiej per­spek­ty­wie wej­ścia w ży­cie zno­we­li­zo­wa­nych prze­pi­sów do­ty­czą­cych ade­kwat­no­ści ka­pi­ta­ło­wej, część ban­ków sta­je przed ko­niecz­no­ścią zwięk­sze­nia swo­jej ba­zy ka­pi­ta­ło­wej. Artykuł omawia metodę zarządzania kapitałem opartą na ryzyku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu