BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piesik Lech
Tytuł
Technologia Tanich rozmów
Źródło
Gazeta Bankowa, 2006, nr 42, s. 30 - 34
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Telefonia IP, Integracja komunikacyjna
Telecommunication, IP telephony, Communication integration
Abstrakt
Niska cena połączeń przez internet przesądza jak dotąd o sukcesie rynkowym VoIP. Wkrótce może się jednak okazać, że brak oferty innych usług świadczonych w tej technologii przyhamuje jej silną ekspansję.Te­le­fon IP cho­ciaż co­raz po­pu­lar­niej­szy, to jed­nak przy­naj­mniej w naj­bliż­szym cza­sie nie sta­nie się pod­sta­wo­wym urzą­dze­niem u od­bior­ców in­dy­wi­du­al­nych i biz­ne­so­wych, z uwagi na wysokie koszty urządzenia i skomplikowaną konfigurację. Ak­tu­al­nie ope­ra­to­rzy SIP (Ses­sion In­i­tia­tion Pro­to­col) są przy­go­to­wa­ni do świad­cze­nia wy­so­kiej ja­ko­ści usług, ale spra­wa sprzę­tu ca­ły czas po­zo­sta­je otwar­ta i po­ra zro­bić ko­lej­ny krok – upo­wszech­nić na ryn­ku odpowiednie urzą­dze­nia do­stę­po­we.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu