BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Piotr
Tytuł
Polityka społeczna w Traktacie Akcesyjnym o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 2, s. 15-21
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Prawo WE, Dyrektywy WE, Polityka społeczna, Socjalna funkcja państwa
Poland's economic integration with the EU, European Community law, EC directives, Social policy, Social function of the state
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
13.12.2002 r. Polska zakończyła negocjacje akcesyjne z Unią Europejską i ostatecznie zamknęła wszystkie 31 obszarów negocjacyjnych, w tym istotne działy "Swobodny przepływ osób" oraz "Polityka społeczna i zatrudnienia". To ostatnie zagadnienie jest przedmiotem niniejszej analizy, choć nieuniknione podnoszenie standardów socjalnych i norm BHP z pewnością wiązać się będzie ze wzrostem kosztów pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Komisji 82/43/EWG z 9.12.1981 r. w sprawie utworzenia Komitetu Doradczego ds. Równości Szans Kobiet i Mężczyzn.
 2. Decyzja Komisji 98/500/WE z 20.05.1998 r. w sprawie ustanowienia Komitetów Dialogu Sektorowego, promujących dialog pomiędzy partnerami społecznymi na szczeblu europejskim.
 3. Decyzja Rady 1999/207/WE z 9.03.1999 r. w sprawie reformy Stałego Komitetu ds. zatrudnienia oraz uchylająca decyzję 70/532/EWG.
 4. Decyzja Rady 74/325/EWG z 27.06.1974 r. w sprawie powołania Komitetu Doradczego ds. bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w miejscu pracy.
 5. Decyzja Rady Ministrów EWWiS z 9.07.1957 r. dotycząca zakresu uprawnień i regulaminu Komisji ds. bezpieczeństwa w górnictwie.
 6. Dyrektywa 77/249/EWG z 22.03.1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług.
 7. Dyrektywa 77/452/EWG z 27.06.1977 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.
 8. Dyrektywa 78/1026/EWG z 18.12.1978 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie weterynarii, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.
 9. Dyrektywa 78/687/EWG z 25.08.1978 r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności lekarzy dentystów.
 10. Dyrektywa 85/384/EWG z 10.06.1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.
 11. Dyrektywa 85/433/EWG z 16.09.1985 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie farmacji, zawierająca środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości odnoszącego się do niektórych działalności z dziedziny farmacji.
 12. Dyrektywa 98/5/WE z 16.02.1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych.
 13. Dyrektywa Rady 78/686/EWG z 25.07.1978 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji osób wykonujących zawód lekarza dentysty, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.
 14. Dyrektywa Rady 80/154/EWG z 21.01.1980 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierająca środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.
 15. Dyrektywa Rady 92/51/EWG z 18.06.1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego.
 16. Dyrektywa Rady 93/16/EWG z 5.04.1993 r. mająca na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
 17. DzU nr 65, poz. 385 z późn. zm.
 18. DzU nr 71, poz. 655.
 19. DzU nr 87, poz. 954 z późn. zm.
 20. DzU nr 95, poz. 425 z późn. zm.
 21. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej - raport z badań, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003, tekst dostępny na stronie www.gazeta.pl
 22. Rozporządzenie 1365/75/EWG z 26.05.1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.
 23. Rozporządzenie 2062/94/WE z 18.07.1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu