BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myszewski Jan M.
Tytuł
Paradygmat doskonalenia systemu Shewharta - Deminga
Paradigm of System Improvement by Shewhart and Deming
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 1, s. 101-110, bibliogr. 8 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Koło Deminga, Organizacje uczące się, Doskonalenie organizacji, Kaizen, Reengineering, Zarządzanie zmianami
Quality management, Deming cycle, Learning organisations, Organisation improving, Kaizen, Reengineering, Change management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest rekonstrukcja schematu myślowego, którym W. Edwards Deming posługiwał się w działalności teoretycznej i praktycznej w dziedzinie zarządzania jakością. Schemat ten jest modelem doskonalenia i stanowi naturalne ramy dla użycia kart kontrolnych Shewharta i cyklu Plan-Do-Check-Act (PDCA). Pokazane jest, że skuteczne wykorzystanie kart kontrolnych przez kadrę inżynierską w celu doskonalenia organizacji wymaga konsekwentnego posługiwania się cyklem PDCA i bliskiej współpracy z kadrą menedżerską. Zaproponowano opis działań typu kaizen i reengineering odwołujący się do ich oddziaływania na zmienność w organizacji. Zaletą opisu jest jednoznaczność. Ponadto, pokazano, że każde doskonalenie organizacji jest wypadkową tych dwóch działań. Na uwagę zasługuje fakt, że zastosowanie zmiennościowego paradygmatu doskonalenia nie ogranicza się wyłącznie do jakości. Może być użyty w dowolnym obszarze działalności organizacji, w którym istotnym jest zagadnienie doskonalenia funkcjonowania. Z tego względu można go uznać za jeden z podstawowych paradygmatów zarządzania.

The paper deals with reconstruction of mental scheme that was used in theoretical and practical activity by W. Edwards Deming in quality management. The scheme is a model of improvement and constitutes natural frame for usage of Shewhart's control charts, the PDCA Cycle. There has been shown that in order to use control charts by engineers effectively it is necessary to use the Cycle PDCA and closely co-operate with management staff. It has been proposed a description of activities of kaizen and re-engineering type, which is based on their impact on variability in the organisation. Uniqueness of criteria is the main advantage of the approach. Moreover, the conclusion is that every innovation in the organisation is a combination of kaizen and re-engineering. Application range of variability paradigm of system improvement is not restricted to questions of quality. It may be used in any area of organisation's activity in which high priority is given to the issue of performance improvement. Therefore it may be considered as one of basic paradigms of the management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Durlik I., Inżynieria zarządzania, Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
  2. Myszewski J.M., Zarządzanie zmiennością. Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością, Orgmasz, Warszawa 1998.
  3. Neave H.R., The Deming Philosophy, Management into the 90s, Department of Trade and Industry, London 1989.
  4. Peppard J., Rowland P., Reengineering, Seria Podstawy zarządzania, Gebethner i ska, Warszawa 1997.
  5. Przewodnik ISO/IEC Nr 25, Wymagania ogólne dotyczące kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych, 1990.
  6. Shewhart W., Economic Control of Quality of Manufactured Products, Nostrand Co. Inc. NY 1931.
  7. Tachiki D.S., Total Quality Activities: History and Practice, Sakura Bank Foundation Management Seminar, Tokyo 1993.
  8. Wasilewski L., Kaizen, tajemnice sukcesu Japonii, ZETOM, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu