BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płowiec Urszula
Tytuł
Niektóre problemy rozwoju Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Membership in the Europan Unin and the Issues of Poland's Development
Źródło
Ekonomista, 2004, nr 2, s. 149-172, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Sytuacja gospodarcza, Polityka gospodarcza, Konkurencyjność gospodarki, Koniunktura gospodarcza
Poland's economic integration with the EU, Economic situation, Economic policy, Economy competitiveness, Business trends
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Sukces członkostwa Polski w UE zależy od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Omówiono szanse i zagrożenia związane i otoczeniem zewnętrznym - strefę polityczną, koniunkturę gospodarczą. Podkreślono, iż podstawowe znaczenie mają czynniki wewnętrzne, które oddziałują na kształtowanie się długofalowych przesłanek zdolności konkurencyjnej państwa. Dokonano analizy podstawowych kategorii gospodarki jak tempo wzrostu PKB oraz stan równowagi wewnętrznej (budżetowej) i zewnętrznej (bilans płatniczy). Autorka przedstawia zadania, jakie stoją obecnie w reformowaniu gospodarki.

In the light of two challenges that Poland faces, i.e. the necessity of a marked and sustainable acceleration of economic growth and of the decisive reduction in uneployment, it is indispensable that the country adequately shapes its competitive potential, which entails not only the economy but also its society. The meeting of these challenges depends primarily on soft factors, such as governance and the social cohesion in particular. Opportunities and threats to the development of competitive capability stem from the internal as well as the external factors, the latter being moderately favourable, while basic economic determinants, that is the hard growth factors and the public finance are in crisis. It is to be noted that considerable improvements have been achieved in human capital formation and in the external economic equilibrium. Poland's accession into the EU enforces the indispensable adjustments of the country to the lines of development contained in the Lisbon strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barteczko K., Zmiany ogólnej aktywności gospodarczej - przyczyny i skutki, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2002 r., raport roczny, IKC HZ, Warszawa 2003.
 2. Beksiak J., Perspekty\vy i ludzie, „Rzeczpospolita" z 30 sierpnia 2003.
 3. Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, w: Konkurencyjność Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, SGH, Warszawa 2000.
 4. Czyżewski A., Orłowski W., Zienkowski L., Makroekonomiczne koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej, analiza i ocena, w: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, raport z badań, Centrum Europejskie, Natolin 2003.
 5. Durka B., Chojna J., Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2003-2004, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003, raport roczny, IKC HZ, Warszawa 2003.
 6. "Economic Survey of Europe" 2003, nr 1, United Nations Commission for Europe, Geneva.
 7. Golinowska S., Nierówności społeczne; identyfikacja i możliwości wyrównywania, zeszyt nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2002.
 8. Global Competitiveness Report 1996, Word Economic Forum: http//www.weforum.org.Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, „Ekonomista" 1996, nr 3.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003, raport roczny, IKC HZ, Warszawa 2003.
 10. Kaufmann D., Kraay A., Zoido-Lobaton P., Governance Matters II. Updated Indicators for 2000-2001, World Bank, „Policy Research Working Papers" 2001, nr 2772.
 11. Keefer P., Shirley M.M., Topan A., Formal Versus Informal Institutions in Economic Development, w: Institutions, Contracts and Organisations. Perspectives from New Institutional Economics, red C. Menard, E. Elgar, Cheltenham-Northampton 2000.
 12. Kok W., Enlarging the European Union. Achievements and Challenges, „European University Institute" 2003, nr 3.
 13. Kotowicz-Jawor J., Inwestowanie przedsiębiorstw przed akcesją Polski do UE, Referat na konferencję polsko-rosyjską zorganizowaną przez Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2003.
 14. Kotyński J., Konkurencyjność gospodarki Polski w UE i szansę jej podniesienia. Strategia dla Polski po wejściu do UE na lata 2004-2015, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa 2002.
 15. Kotyński J., Marczewski K., Wyniki handlu zagranicznego i relacje makroekonomiczne w polskiej gospodarce w latach 2002-2003, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003, raport roczny, IKC HZ, Warszawa 2003.
 16. Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs" 1994, nr 2.
 17. Lipowski A., Mała gospodarka rozwijająca się wobec wyzwań XXI w., „Ekonomista" 2003, nr 3.
 18. Lisbon European Council, „Bulletin of the European Union" 2000, nr 3.
 19. Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, „Ekonomista" 2003, nr 3.
 20. Marczewski K., Relacje między sytuacją makroekonomiczną a handlem zagranicznym, w. Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2002 r., raport roczny, IKC HZ, Warszawa 2003.
 21. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 22. Morgan O., Wypowiedź na XIII Forum Ekonomicznym w Krynicy, „Rzeczpospolita" z 8 września 2003.
 23. Mroczek W., Zmiany struktury geograficznej i towarowej handlu zagranicznego w latach 1991-2002, ze szczególnym uwzględnieniem obrotów z Unią Europejską, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2002 r., raport roczny, IKC HZ. 2003.
 24. Nauka i technika w 1999 r., tablica 6,5, GUS, 2001.
 25. Osiatyński J., Kryzys woli i wyobraźni, „Rzeczpospolita" z 19-20 lipca 2003.
 26. Płowiec U., Lizbońska strategia Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej", red. J. Lipiński, A. Sławiński, PWE, Warszawa 2003.
 27. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Houndmills-Basingstoke-Hampshire-London 1990.
 28. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 29. Sokołowska B., Polityka kursowa, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003, raport roczny, IKC HZ, 2003.
 30. Sztompka P., wywiad w „Rzeczpospolitej z 14-15 sierpnia 2003.
 31. Sztyber W.B., Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego, „Ekonomia" 2003, nr 9.
 32. Topan A., The European Integration Process, A Historical and Comparative Institutional Analysis, Munster 2001.
 33. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002.Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, „Gospodarka Planowa" 2002, nr 10.
 34. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Ewolucja sytuacji ekonomiczno-finansowej eksporterów w 2002 r. na tle lat 2000-2001, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2002 r., raport roczny, IKC HZ, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu