BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szepieniec-Puchalska Dorota
Tytuł
Polityka regionalna w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Regional Policy in Poland after Its Accession to the EU
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 1, s. 13-19
Słowa kluczowe
Konwergencja, Rozwój regionalny, Poziom życia, Polityka regionalna
Convergence, Regional development, Living standard, Regional policy
Abstrakt
Na podstawie analizy zróżnicowania terytorialnego najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego, będących równocześnie podstawowymi uwarunkowaniami konsumpcji w skali makroekonomicznej, autorka stwierdza powolne przybliżanie się większości wskaźników wojewódzkich do poziomu średniej krajowej, przy równoczesnym w niektórych przypadkach utrzymywaniu się bądź nawet tendencji do wzrostu dysproporcji międzyregionalnych, przejawiających się w „szybkim oddalaniu się" regionów najbogatszych (przede wszystkim woj. mazowieckiego) od najuboższych. Tym niemniej, podczas analizy przestrzennego zróżnicowania kluczowych czynników konsumpcji autorka zauważa pewne symptomy konwergencji, choć objawiała się ona równaniem nie tyle najsłabszych do najlepszego, ile do przeciętnego poziomu krajowego.

Having joined the European Community, Poland has found itself within action of the European regional policy and policy of cohesion together with the funds existing within them. An essential goal of the EU regional policy is to level disparities in EU Member States economic and civilisation growth. The level of socioeconomic development of Poland, measured by the per capita GDP index (according to the purchasing power parity) is very low and regionally highly diversified. Despite significant disparities, all the provinces (voivodships) have occurred in the area of interest of the regional policy as in no one of them the per capita GDP has exceeded 75% of the EU average. Territorial allocation of grants assigned by the EU is, therefore, of a key importance for the Polish regional policy as it may significantly affect levelling of socioeconomic development of the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Cybulski, Elementy różnicujące siłę nabywczą społeczeństw Unii Europejskiej w przekroju regionalnym, w: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna UE, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004, s. 72.
 2. B. Czyżewski, Rozwój regionalny w warunkach transformacji, w serii: "Studia i Prace" z. 28, GUS, Warszawa 2002, s. 3.
 3. A. Gołębiowska, M. Poniatowicz, Zróżnicowanie Polski w układzie regionalnym w kontekście integracji z UE, w: Regionalne zróżnicowanie jakości życia, pod red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 45.
 4. T. Kostrzewa-Zielińska, M. Greta, Samorządność terytorialna we Wspólnotach Europejskich a aspekty społeczne regionu, w: Jakość żyda w regionie, pod red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 193.
 5. M. W. Kozak, Skutki integracji z UE dla polskich regionów, w: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, pod red. M. Klamot i E. Pancer-Cybulskiej, Akademia Ekonomiczna, Wroclaw 2004, s. 68.
 6. K. Kuśmierczyk, L. Piskiewicz, D. Szepieniec-Puchalska, Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji w Polsce, IRWIK, Warszawa 2006, s. 7-38.
 7. J. Rachocka, J. Woś, Dysparytety międzyregionalne w Polsce w perspektywie integracji z Unia Europejską, w: Regionalne zróżnicowanie jakości życia, pod red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 12.
 8. Stan wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 VI2006 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.zpoorr.gov.pl).
 9. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (www. mgp.gov.pl).
 10. J. Szlachta, Znaczenie polityk strukturalnej UE dla Polski, w: Polska w Unii Europejskiej, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 2004, t. II, s. 55.
 11. T. Tokarski, P. Gajewski, Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach 90., w: Metody badania zróżnicowania regionalnego zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, GUS, Radom 2003, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu