BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecka-Ziembińska Edyta
Tytuł
Podatkowe i pozapodatkowe obciążenie dochodów z pracy w Polsce
Tax and Non-Tax Burden on Incomes from Labour in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 277-299, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Koszty pracy
Income tax, Individual income tax, Labour costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest wysokość i zróżnicowanie obciążenia dochodów z pracy podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i niektóre państwowe fundusze celowe. Pominięto w nim obciążenie podatników podatkiem rolnym i leśnym oraz składką na ubezpieczenie społeczne rolników. Porównano wysokość i strukturę kosztów pracy w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2004 roku.

Apart from gross wages including income tax paid by natural persons, the main elements of labour costs are premiums for social insurance paid both by employees (the insured) and employers (premium payers) and premiums for some state funds. As a result of this burden the difference between labour cost and gross wage minus income tax paid by natural persons (called a tax wedge) in Poland is considerable and restricts the demand for labour. A high tax imposed on wages can restrict the competitiveness of our economy, encourage employees to enter the grey area, lead to bigger unemployment and hinder economic growth. The aim of this paper is to analyse the amount and differentiation in income tax paid by natural persons and premiums for social insurance and some state funds. Moreover the paper presents the amount and structure of labour costs in OECD countries in the year 2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1999 roku, t. l, NIK, Warszawa 2000.
 2. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (kwiecień 2005 r.), www.stat.gov.pl.
 3. Czerwińska E., Krzemińska D., Kuchlewska M., Ciężar opodatkowania, w: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Materiały na konferencją, red. E. Czerwińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993.
 4. Gomulka S,, Recepta na wzrost, Rzeczpospolita 2001, nr 298.
 5. Jezioro J., Sołtys B., Twórczość naukowa w ramach stosunku pracy a podatek dochodowy, Przegląd Podatkowy 1995, nr 12.
 6. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, wyd. 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.
 7. Małecka E., Formy opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizycznej a obciążenie podatkowe, w: Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Północnej Malezji, Szczecin 2005.
 8. Modzelewski W., Czas na kodyfikację systemu, Życie Gospodarcze 1996, nr 21.
 9. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Supińska J., Rola podatków w polityce społecznej, w: Polityka społeczna. Materiały do studiowania, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Ksieżopolski, Wydawnictwo „Śląsk", Katowice 1998.
 11. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004.
 12. Wójtowicz W., Podatki — część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999. Interpretacja Ministerstwa Finansów z dnia 11 stycznia 1995 r. nr PO-804-025/95.
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, DzU nr 200, poz. 1692.
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000 nr 14, poz. 176.
 15. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, DzU 2002 nr 9, poz. 85.
 16. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, DzU 1996 nr 70, poz. 335.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU nr 123, poz. 776.
 18. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU nr 137, poz. 887. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU nr 99, poz. 1001.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU nr 210, poz. 2135.
 20. Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r., DzU 2004 nr 278, poz. 2755.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu