BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolnicki Bogdan
Tytuł
Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 5, s. 5-21
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Prawo lokalowe, Samorząd terytorialny
Administrative law, Housing law, Local government
Abstrakt
Z aktami prawa miejscowego mamy do czynienia wówczas, gdy spełniają dwa warunki łącznie: muszą być wydane przez organ, którego właściwość miejscowa rozciąga się tylko na część terytorium państwa oraz ma on kompetencje do wydawania przepisów powszechnie obowiązujących. W artykule przedstawiono rodzaje: - aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego oraz - aktów normatywnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1997, s. 228.
 2. Art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym.
 3. Art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. J. Boć (red.): Konstytucja Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., Wrocław 1998, s. 155.
 5. J. Boć (red.): Prawo administracyjne, Wrocław 1998.
 6. A. Chełmoński: Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich, Wrocław 1966, s. 32.
 7. J. Ciapała: Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, "Przegląd Sejmowy" 2000, nr 3.
 8. Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000, s. 121.
 9. D. Dabek: Kontrola legalności aktów prawa miejscowego, (w:) Funkcjonowanie administracji publicznej, red. S. Nitecki, WSA, Bielsko-Biała 1999, s. 120.
 10. T. Dąbek: Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, BRANTA, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 34.
 11. J. Jagielski: Przepisy porządkowe wojewody i gminy, "Człowiek i Środowisko" 1992, nr 1-2, s. 54.
 12. B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Prawo administracyjne, Warszawa 2000, s. 160.
 13. J. Jeżewski, (w:) Komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 167.
 14. J. Jeżewski, (w:) Konstytucje Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 167.
 15. E. Knosala: W kwestii hierarchii źródeł prawa miejscowego, (w:) W kręgu zagadnień konstytucyjnych - Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, red. M. Kudeja, Katowice 1999, s. 136 i nast.
 16. M. Kotulski: Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 11, s. 32-32.
 17. W. Kręcisz, W. Zakrzewski: Skarga konstytucyjna a kontrola konstytucyjności prawa miejscowego, "Przegląd Sejmowy" 1998, nr 5, s. 60.
 18. M. Kulesza: Przepisy administracyjne w zamkniętym systemie źródeł prawa, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 9.
 19. M. Kulesza: Źródła prawa i przepisy administracyjne w świetle nowej Konstytucji, "Państwo i Prawo" 1998, nr 2.
 20. Z. Leoński: Samorząd terytorialny w RP, 3 wydanie, Warszawa 2001, s. 42.
 21. E. Cz. Malisz: Samorządowe prawo miejscowe, Zielona Góra 2001, s. 20.
 22. E. Nowacka: Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997, s. 70 i nast.
 23. E. Ochendowski: Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu województwa i powiatu, (w:) Administracja publiczna w służbie państwa prawa, Wrocław 1999, s. 281.
 24. E. Ochendowski: Pojęcie prawa miejscowego i kompetencje do jego stanowienia, (w: Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych poświęcony pamięci Profesora Jerzego Starościaka, red. Z. Rybicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańska 1978, s. 160-161.
 25. E. Ochendowski: Prawo administracyjne, Toruń 1996, s. 73.
 26. E. Ochendowski: Prawotwórcza funkcja gminy, RPEiS 1991, nr 2.
 27. H. Rot: Akty prawotwórcze PRL. Koncepcja i typy, Wrocław 1980, s. 27-28.
 28. H. Rot, K. Siarkiewicz: Zasady tworzenia prawa miejscowego, Warszawa 1994, s. 37.
 29. S. Rozmaryn: Ustawa w PRL, Warszawa 1964, s. 114-118.
 30. M. Szewczyk: Miejsce aktów określających ustrój jednostek samorządu terytorialnego w strukturze źródeł prawa administracyjnego, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, (red.) I. Skrzydło-Niżnik, Kraków 2001, s. 708.
 31. M. Szewczyk, K. Ziemski: Prawo miejscowe a przepisy gminne, RPEiS 1991, nr 72-73.
 32. I. Skrzydło-Niżnik: Polski samorząd terytorialny a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa realizującego zasadę sprawiedliwości społecznej, (w:) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, (red.) S. Dolata, t. 1, Opole 1998, s. 124.
 33. W. Skrzydło (red.): Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1998, s. 200.
 34. A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2000, s. 522.
 35. A. Szewc, T. Szewc: Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Warszawa 1999, s. 53-54.
 36. M. Szewczyk: Miejsce aktów określających ustrój jednostek samorządu terytorialnego w strukturze źródeł prawa administracyjnego, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, (red.) I. Skrzydło-Niżnik, Kraków 2001, s. 710.
 37. J. Świątkiewicz: Prawo miejscowe pod rządem Konstytucji z 1997 r., "Przegląd Legislacyjny" 2000, nr 1, s. 81 i nast.
 38. W. Taras, A. Wróbel: Samodzielność samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8, s. 10.
 39. Uchwała SN z 17 czerwca 1993 r., sygn. akt I PZP 2/93, OSP 1994, nr 4, poz. 156.
 40. Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (DzU nr 113, poz. 984).
 41. T. Woś: Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1996, s. 68.
 42. S. Wronkowska: Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982, s. 11-13.
 43. J. Wróblewski: Ustawa o tworzeniu prawa a pojęcie prawa i prawoznawstwo, "państwo i Prawo" 1977, nr 8-9.
 44. "Wspólnota" nr 48 z 1995 r.
 45. Wyrok NSA z 12 sierpnia 1994 r., SA/Wr 1240/94, "Wspólnota" nr 44 z 1994 r.
 46. J. Zimmermann: Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu