BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlajfer Henryk
Tytuł
Prekursorzy nacjonalizmu gospodarczego
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 4, s. 64-99
Słowa kluczowe
Merkantylizm, Teorie rozwoju gospodarczego, Teoria ekonomii, Ekonomia polityczna
Mercantilism, Economic development theory, Economic theory, Political economy
Abstrakt
Autor upatruje intelektualnych źródeł nacjonalizmu gospodarczego w dziewiętnasotwiecznych i dwudziestowiecznych koncepcjach merkantylistów. Tym, co zdaniem autora, wyróżniało dojrzałe koncepcje merkantylistyczne, było ujęcie holistyczne zakreślone ramami gospodarki narodowej. Ten typ holizmu, budowanego na podstawie dynamicznej równowagi między prywatnymi interesami a państwem, determinował przyjęcie określonej koncepcji zarówno gospodarki światowej, jak i relacji między państwem a gospodarką, i w odpowiedzi na międzynarodową konkurencję, wymagał uwzględnienia zmian w alokacji zasobów wewnętrzych. Autor przedstawia i komentuje koncepcje merkantylizmu od Charlesa Davenanta, Thomasa Muna po Johna Maynarda Keynesa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abstract of conversation with Mr. John Maynard Keyness. Recorded by A. P. Chew, Department of Agriculture, Washington D. C., May 4, 1936.
 2. D. Acemoglu, S. Johnson, J. Robinson: The rise of Europe: Atlantic trate, institutional change and economic growth. September 10, 2003 (maszynopis).
 3. Lord Acton: Nationality. W: H. Kohn (ed.): Nationalism. Its Meaning and History. New York| 1955.
 4. J. O. Anderson: Studies in the theory of unequal exchange between nations. Abo 1976, s. 24.
 5. Y. Arieli: Individualism and Nationalism in American Ideology. Baltimore 1966, s. 160.
 6. B. Badie, R Birnbaum: The Sociology of the State. Chicago, London 1983, s. 71.
 7. P. Bairoch: Economics and World History. Myths and Paradoxes. London 1993, s. 33.
 8. I. T. Berendt: History Derailed. Central and Eastern Europe in the Long Nineteenth Century. Berkeley 2003, s. 140.
 9. M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa 1994, s. 38.
 10. W. T. Bluhm: Theories of the Political System. Classics of Political Thought and Modern Political Analysis. Englewood Cliffs, N. J. 1965.
 11. F. Braudel: Identity of France, vol. II: People and Production. New York 1990, s. 458.
 12. F. Braudel: Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 2: Gry wymiany. Warszawa 1992, s. 485.
 13. W. J. Burszta: Polska refleksja nad narodem. Wybór tekstów. Poznań 2002, s. 362.
 14. R. Cameron: Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych. Warszawa 1996.
 15. J. Child: Nowa rozprawa o handlu. W: Mekantylism i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku. Warszawa 1958, s. 298-299, 310.
 16. H. Clay: Speech on the Tariff, March 31, 1824. W: R. Hofstadter (ed.): Great Issues in American History. From the Revolution to the Civil War, 1765-1865. New York 1958, s. 273-274.
 17. D. C. Coleman: Eli Heckscher and the Idea of Mercantilism. W: D. C. Coleman (ed.): Revisions in mercantilism. London 1969.
 18. Commercial policy in the interwar period: International proposals and national policies. League of Nations, Geneva 1942, s. 147.
 19. G. Dalton: Economic Systems and Society. Capitalism, Communism and the Third World. Harmondsworth 1974, s. 29.
 20. G. Dangerfield: The Awakening of American Nationalism, 1815-1828. New York 1965, s. 277.
 21. R. Davis: English Foreign Trade, l'700-1774. W: W. E. Minchinton (ed.): The Growth ofW. B. Donham: National Ideals and Internationalist Idols. "Harvard Business Review", kwiecień 1933 r.
 22. English Overseas Trade in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. London 1969.
 23. H. E. Egerton: The origin and growth of Greater Britain. Oxford 1903, s. 110.
 24. R. Findlay, K. H. O'Rourke: Commodity Market Integration, J500-2000. NBER Conference on "Globalization in Historical Perspective". Santa Monica, Calif., May 3-6, 2001, s. 16.
 25. J. A. Garraty: Unemployment in history. Economic thought and public policy. New York 1978, rozdz. 3.
 26. E. Gellner: Conditions of Liberty. Civil Society and Its Rivals. New York 1994, s. 115.
 27. E. Gellner: Encounters with Nationalism. Oxford 1994, s. 13.
 28. E. Gellner: Narody i nacjonalizm. Warszawa 1991, s. 150.
 29. Ch. Gide, Ch. Rist: A History of Economic Doctrines from the Time of the Physiocrats to the Present. London 1949, s. 280.
 30. R. E. Goodin i Ph. Pettita (eds.): Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Warszawa 1998.
 31. J. Górski: Polska myśl ekonomiczna a rozwój gospodarczy 1807-1830. Studia nad początkami teorii zacofania gospodarczego. Warszawa 1963, s.214.
 32. G. Grantham: Guiding Concepts in Economic History. A Sketch of a History of Ideas. Prepared for the Canadian Conference on the Future of Economic History, University of Guelph. Ontario, October 17-19, 2003.
 33. L. Greenfeld: The spirit of capitalism. Nationalism and economic growth. Cambridge, Mass. 2001, s. 107.
 34. L, Greenfeld: The Worth of Nations: Some Economic Implications of Nationalism. "Critical Review", 1995, nr 4, s. 577-578.
 35. E. Helleiner: Economic Nationalism as a Challenge to Economic Liberalism? Lesson from the Nineteenth Century. "TIPEC Working Papers", 2002, nr 3.
 36. A. Hamilton: Opinion on the Constitutionality of the Bank, February 23, 1791. W: R. Hofstaaten (ed.): Great Issues in American History. From the Revolution to the Civil War, 1765-1865. New York 1958, s. 164-169.
 37. M. Handelsman: Rozwój narodowości nowoczesnej. Warszawa 1973, s. 35.
 38. E. F. Heckscher: Mercantilism. W: D. C. Coleman (ed): Revisions in mercantilism. London 1969, s. 20.
 39. M. A. Heilperina: Studies in Economic Nationalism. Geneva, Paris 1960.
 40. E. Hellmuth: The British State. W: H. T. Dickinson (ed.): Companion to Eighteenth-Century Britain. Oxford 2002, s. 21.
 41. W. O. Henderson: Friedrich List: Economist and Visionary, 1789-1846. London 1983.
 42. A. O. Hirschman: National Power and the Structure of Foreign Trade. Berkeley 1980.
 43. E. J. Hobsbawm: Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge 1990, s. 25-26.
 44. J. G. Hodgson: What Is Economic Nationalism? W: J. G. Hodgson (ed.): Economic Nationalism. New York 1933, s. 46-47.
 45. J. Hont: Free trade and the economic limits to national politics: neo-Machiavellian political economy reconsidered. W: J. Dunn (ed.): The economic limits to modern politics. Cambridge 1990.
 46. S. H. Hymer, S. A. Resnick: International trade and uneven development. W: J. Bhagwati et al. (eds.): Trade, balance of payments and growth. Papers in international economics in honor of Charles P. Kindleberger. Amsterdam, London 1971, s. 474, 476.
 47. H. James: The end of globalization: Lessons from the Great Depression. Cambridge, Mass. 2001.
 48. M. Janowski: Polska myśl liberalna do 1918 roku. Kraków 1998, s. 258-259, 280.
 49. J. Jedlicki: Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa 1988.
 50. J. Jedlicki: W sprawie automatycznego krachu kapitalizmu. W: Między feudalizmem a kapitalizmem. Studia z dziejów gospodarczych i społecznych. Prace ofiarowane Witoldowi Kuli. Wrocław 1976, s. 232.
 51. T. Jefferson: The Importance of Agriculture, 1784. W: R. Hofstadter (ed.): Great Issues in American History. From the Revolution to the Civil War, 1765-1865. New York 1958, s. 270.
 52. J. M. Keynes: National self-sufficiency. "Yale Review", 1933, vol. 22, cyt. za: J. G. Hodgson (ed.): What Is Economic Nationalism? W: J. G. Hodgson (ed.): Economic Nationalism. New York 1933, s. 154.
 53. J. M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu I pieniądza. Warszawa 1985, s. 400.
 54. J. M. Keynes: Zmierzch leseferyzmu. "ResPublica Nowa", 2004, nr 4, s. 157.
 55. Ch. P. Kindleberger: World Economic Primacy: 1500-1990. New York 1996, s. 153-154.
 56. Ch. P. Kindleberger The World in Depression 1929-1939. Harmondsworth 1987, s. 201-229.
 57. H. Kohn: The idea of nationalism. A study in its origins and background. New York 1967, s. 18.
 58. Th. von Laue: Sergei Witte and the Industrialization of Russia. New York 1969, s. 57.
 59. W. A. Lewis: Wzrost i wahania cykliczne 1870-1913. Warszawa 1986, s. 461-462.
 60. D. Levi-Faure: Economic Nationalism: from Friedrich List to Robert Reich. "Review of International Studies", 1997, vol. 23, s. 367.
 61. F. List: The national system of political economy. London 1922.
 62. A. Maddison: The world economy: historical statistics. Paris 2003, s. 15-16.
 63. K. Marks: Draft of an Article on Friedrich List's Book Das Nationale System der Politischen Oekonomie. W: K. Marx, F. Engels: Collected Works. New York 1975, vol. 4.
 64. K. Marks: Nędza filozofii. Warszawa 1949, s. 202.
 65. K. Marx: Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). Harmondsworth 1973, s. 885.
 66. T. K. McCraw: The Strategic Vision of Alexander Hamilton. "The American Scholar", 1994, nr 1.
 67. W. E. Minchinton (ed.): The Growth of English Overseas Trade in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. London 1969.
 68. A. Mitchell: Postscript to Economic History. Totowa, N. J. 1967, s. 85-102.
 69. R. Nurkse: Domestic and International Equilibrium. W: S. E. Harris (ed.): The New Economics. Keynes' Influence on Theory and Public Policy. London 1947, s. 248.
 70. P. K. O'Brien: Political Struct res and Grand Strategies for the Growth of the British Economy, 1688-1815. W: A. Teichova, H. Matis (eds): Nation, State and the Economy in History. Cambridge 2003, s. 12.
 71. V. L. Parrington: Główne nurty myśli amerykańskiej. Mentalność kolonialna 1620-1800. Warszawa 1968, s. 437.
 72. S. Pollard: Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe 1760-1970. Oxford 1981, s. 174.
 73. H. Radziszewski: Polska idea ekonomiczna. Warszawa 1918, s. 103.
 74. J. Robinson i J. Eatwell: An Introduction to Modern Economics. London 1973, s. 5-6.
 75. J. Robinson: Wstęp do teorii zatrudnienia. Warszawa 1939, s. 135.
 76. W. Roepke: International Economic Disintegration. London 1942, s. 202.
 77. W. W. Rostow: Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present. With a Perspective on the Next Century. New York 1990, s. 49-50.
 78. J. P. Say: Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Warszawa 1960, s. 217.
 79. D. Senghaas: Friedrich List and the New International Economic Order. " The Economics", 1977, vol. 15.
 80. A. Serra: Krótki traktat o przyczynach, które mogą sprowadzić obfitość złota I srebra w krajach nie posiadających kopalni. W: Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku. Warszawa 1958.
 81. M. Shafaeddin: What Did Frederick List Actually Say? Some Clarifications on the Infant Industry Argument. "UNCTAD Discussion Paper", 2000, nr 149.
 82. R. Skidelsky: Świat po komunizmie. Spór o nasze czasy. Kraków 1999.
 83. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa 1954, t. 2. 64.
 84. R. Szporluk: Communism and Nationalism. Karl Marx versus Friedrich List. New York 1991.
 85. R. Szporluk: Imperium, komunizm i narody. Wybór esejów. Kraków 2003, s. 270, 289.
 86. R. Szporluk: Imperium, komunizm i narody, s. 270.
 87. H.U. Wehler: Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo. Eseje i artykuły. Warszawa 2001, s. 325.
 88. R. W. Weiss: Economic Nationalism in Britain in the Nineteenth Century. W: H. G. Johnson (ed.): Economic Nationalism in Old and New States. London 1998.
 89. Ch. Wilson: The other face of mercantilism. W: D. C. Coleman (ed): Revisions in mercantilism. London 1969.
 90. J. Viner: Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth and Nineteenth Centuries. W: D. C. Coleman (ed.): Revisions in mercantilism. London 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu