BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Modras Agnieszka
Tytuł
Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 7-8, s. 60-74
Słowa kluczowe
Status prawny, Spółki, Działalność gospodarcza, Gospodarka komunalna, Prawo administracyjne, Gmina
Legal status, Companies, Business activity, Public utilities, Administrative law, District
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza statusu prawnego spółki, której jedynym wspólnikiem jest gmina, i która co do zasady prowadzi działalność gospodarczą w sferze użyteczności publicznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko: Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 1999, .s 115.
 2. A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 509 i nast.
 3. J. Baehr, T. Kwieciński: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 1998, s. 47.
 4. C. Banasiński, M. Kulesza: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa 2002, s. 81.
 5. M. Bitner: Obligacje przychodowe, "prawo Papierów Wartościowych" 2001, nr 6.
 6. M. Ciepiela: Formy komunalnej działalności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 6.
 7. S. Czarnow: Działalność gospodarcza jednostek samorządu jako element gospodarki komunalnej, "Rejent" 2002, nr 2-3.
 8. S. Czarnow: Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8.
 9. S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna. Kraków 1998, Rozdział II - Mienie komunalne jako podstawa realizacji zadań samorządu terytorialnego, s. 25-77.
 10. B. Duszek: Samorząd na publicznym rynku kapitałowym, "gazeta Samorządu i Administracji" 2001, nr 20.
 11. T. Dybowski: Mienie komunalne, "samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2.
 12. A. Dylus: Idea subsydiarności a integracja Europy, "Państwo i Prawo" 1995, nr 5.
 13. DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 14. DzU z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.
 15. DzU z 1980 r. nr 9, poz. 26 z późn. zm. (tekst jednolity).
 16. DzU z 1990 r. nr 16, poz. 95.
 17. DzU z 1990 r. nr 55, poz. 321.
 18. DzU z 1991 r. nr 91, poz. 408 z późn. zm.
 19. DzU z 1992 r. nr 100, poz. 499 z późn. zm.
 20. DzU z 1993 r. nr 47, poz. 211 z późn. zm.
 21. DzU z 1996 r. nr 11, poz. 62 z późn. zm.
 22. DzU z 1996 r. nr 25, poz. 113 z późn. zm.
 23. DzU z 1996 r. nr 132, poz. 622 z późn. zm.
 24. DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm., poz. 44 z późn. zm.
 25. DzU z 1997 r. nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 26. DzU z 1997 r. br 106, poz. 679 z późn. Zm.
 27. DzU z 1997 r. nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 28. DzU z 1998 r. nr 119, poz. 773 z późn. zm. (tekst jednolity).
 29. DzU z 2000 r. nr 26, poz. 306 z późn. zm.
 30. DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 31. Dzu z 2000 r. nr 122, poz. 1319 z późn. zm.
 32. DzU z 2001 r. nr 6, poz. 56 z późn. zm.
 33. Dzu z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm., uKRS (tekst jednolity).
 34. Dzu z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm. (tekst jednolity).
 35. DzU z 2001 r. nr 72, poz. 747 z późn. zm.
 36. DzU z 2001 r. nr 85, poz. 937.
 37. DzU z 2001 r. r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
 38. DzU z 2001 r. nr 120, poz. 1300 (tekst jednolity).
 39. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590, poz. 1591, poz. 1592 (teksty jednolite).
 40. DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694.
 41. DzU z 2002 r. nr 110, poz. 967 z późn. zm. (tekst jednolity).
 42. DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1177.
 43. DzU z 2002 r. nr 196, poz. 1655.
 44. DzU z 2003 r. nr 199, poz. 1937.
 45. R. Golat: Tworzenie spółek handlowych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2002, nr 7.
 46. M. Jastrzębska: Wspomaganie finansowe spółek komunalnych, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2002, nr 19.
 47. Z. Jerzmanowski: Działalność gospodarcza gmin - powinność czy możliwość?, "Wspólnota" 2000, nr 7.
 48. A. Kidyba: Prawo handlowe, Warszawa 2000, s. 538.
 49. A. Kidyba: Spółka jako forma gospodarki komunalnej. Zagadnienia wybrane, (w:) Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 3, red. I wprowadzenie: M. Mozgawa, M. Nazar, J. Stelmasik, T. Bojarski, Lublin 1997.
 50. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 51. C. Kosikowski: Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej, Łódź-Zielona Góra 1997, s. 53 i nast.
 52. K. Kruczalak: Zarys prawa handlowego, Warszawa 2002.
 53. A. Krycz: Praktyki monopolistyczne komunalnych podmiotów gospodarczych jako problem legislacyjny, "Przegląd Sejmowy" 1998, nr 2.
 54. M. Krzyszczak: Kiedy spółka a kiedy zakład budżetowy, "Gazeta Prawna" 2000, nr 35-36.
 55. M. Krzyszczak: Spółki komunalne. Tworzenie regulaminu, "Wspólnota" 2001, nr 7.
 56. M. Kulesza, M. Radwan-Rörhenschef, J. Bobiński: Konkurencja a regulacja działalności komunalnej, Warszawa 1995, s. 66.
 57. J. Niczyporuk: Charakter zjawiska prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych, (w:) Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 3, red. I wprowadzenie: M. Mozgawa, M. Nazar, J. Stelmasik, T. Bojarski, Lublin 1997, s. 171-179.
 58. J. Niczyporuk: Elementy pojęcia "prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych", "samorząd Terytorialny" 1994, nr 12.
 59. Orzeczenie SN z 21 lutego 1922. (R-94, OSP-1-590).
 60. M. Pazdan: Specjalna zdolność prawna osób prawnych (Uwagi de lege lata i de lege ferenda), (w:) Prace cywilistyczne, Warszawa 1999.
 61. M. Pokojska: Platforma do rozbiegu, "Gazeta Bankowa" z 13 stycznia 2003 r.
 62. W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss: Prawo spółek, Bydgoszcz-Kraków 2002, s. 338 i 553.
 63. R. Sawicki: Warunki prawne funkcjonowania spółek komunalnych i ich specyfika, "Rejent" 2003, nr 6.
 64. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych, Komentarz. Tom II, Warszawa 2001, s. 11 i nast.
 65. R. Sowiński: Byt organizacyjnoprawny i prywatyzacja spółek komunalnych (zagadnienia wybrane) , "Rejent" 2003 nr 10.
 66. R. Sowiński: Warunki prawne funkcjonowania spółek komunalnych i ich specyfika, "Rejent" 2003, nr 6.
 67. M. Spyra: Obligacje przychodowe jako szczególne zabezpieczenie wierzytelności, "prawo Papierów Wartościowych" 2001, nr 8.
 68. J. Strzępka (red.): Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2001, s. 51-59.
 69. Status prawny gminy jako komandytariusza, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 4.
 70. A. Szumański: Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997, s. 233-235.
 71. Uchwała siedmiu sędziów SN z 14 marca 1995 r. (III CZP 6/95), OSNC 1995, nr 5, poz. 72, "Przegląd Prawa Handlowego" 1996, nr 6, LEX nr 4169.
 72. Uchwała SN z 25 marca 1997 r. (III CZP 126/96), OSNC 1997, nr 8, poz. 97, Uzasadnienie, teza III, pkt 4.
 73. P. Wagner: Kilka uwag na temat ustawy o gospodarce komunalnej, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 12.
 74. J. Wiszniewski: Specjalna zdolność prawna osób prawnych, "Studia Prawnicze" 1970, nr 26-27, s. 326-348.
 75. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998.
 76. Wyrok NSA, Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, z 6 grudnia 2000 r. (I SA/Gd 1977/99), OwSS 2001, nr 2 poz. 63, LEX nr 47576.
 77. Wyrok SA z 25 czerwca 1997 r. (I Aca 87/97), Apel. Lub. 1997, nr 4, poz. 24, zacytowany w: M. Krzyszczak: Spółka komunalna, "Gazeta Prawna" 2001, nr 65.
 78. P. Zabornik, "Samorząd terytorialny" 2002, nr 7-8.
 79. E. Ziarkowski: Na marginesie trzech ustaw, "Wspólnota" z 27 września 1997 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu