BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ninard Grzegorz
Tytuł
Formalnoprawne wymogi ochrony środowiska w procedurze tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 9, s. 49-63
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Spatial development, Spatial planning, Environmental protection, Environmental law, Polish Act on Spatial Planning and Development
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie formalnoprawnych uwarunkowań ochrony środowiska w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności, w jakim zakresie procedury uregulowane w Prawie ochrony środowiska wpływają na realizację procedury planistycznej opisanej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 17 wymienione są poszczególne etapy tej procedury, jakie muszą być zastosowane oraz kolejność, w jakiej należy ich dokonać, by plan ten mógł powstać.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 488-489.
 2. B. Bodziony, R. Dziwiński, P. Gniadzik: Zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 1998, s. 46.
 3. DzU z 1982 r. nr 11, poz. 79 z późn. zm.
 4. DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1085 z późn. zm.
 5. R. Hauser, E. Mzyk, Z. Niewiadomski, M. Rzążewska: Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995, s. 60.
 6. L. Jastrzębski: Prawne zagadnienia ochrony przyrody, Warszawa 1980, s. 45.
 7. J. Jendrośka: Dostęp do informacji o środowisku, udział społeczeństwa i oceny oddziaływania na środowisko, Podręcznik "W drodze do Unii Europejskiej", Rozdział I: Seminarium pt. "Ustawodawstwo horyzontalne w ochronie środowiska" - 15-16 marca 2003 r., na stronach: www.ecp.wroc.pl/edu/podrecznik/dostep.html.
 8. J. Jendrośka: Ocena oddziaływania na środowisko, s. 56 i nast.
 9. J. Jendrośka, (w:) Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, pod red. J. Jendrośki, Wrocław 2001, s. 279-298.
 10. E. Klat, L. Klat-Wertelecka: Ochrona gruntów rolnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, "Rejent" 1996, nr 9, s. 74.
 11. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz KOmentarz do Konstytucji RP z 1997 r., pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 135.
 12. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 13. E. Kremer: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. "Przegląd Sądowy" 1997, nr 5, s. 38.
 14. M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 192.
 15. M. Kulesza, W. Pańko: Ochrona środowiska a cele i zadania planowania, (w:) Ochrona środowiska w planowaniu, s. 15-17.
 16. J. Machowski: Problemy prawne ochrony środowiska, Warszawa 2000, s. 143-144.
 17. L. Mering: Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i prawie polskim, s. 134-136.
 18. Z. Niewiadomski: Samorząd a planowanie przestrzenne. Nowe instytucje prawne, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 6, s. 50.
 19. Z. Niewiadomski: Zagospodarowanie przestrzenne. Prawo i praktyka, Warszawa 1999, s. 175.
 20. K. Podgórski: Wymogi ochrony środowiska a organizacja i procedura palnowania przestrzennego, (w:) Ochrona środowiska w planowaniu, Wrocław 1984, s. 46-54.
 21. B. Poskrobko: Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 1998, s. 217-218.
 22. W. Radecki, J. Sommer, W. Szostek: Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym oraz wybrane przepisy wykonawcze. Komentarz, Wrocław 1995, s. 51.
 23. K. Stefańska: Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, "Rejent" 1996, nr 3, s. 46.
 24. Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU z 1994 r. nr 49, poz. 196 z późn. zm.).
 25. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 26. Ustawa z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (DzU nr 27, poz. 96 z późn. zm.).
 27. Ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.).
 28. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU nr 16, poz. 78 z późn. zm.).
 29. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 109, poz. 1157 z późn. zm.).
 30. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 31. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717).
 32. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880).
 33. Wyrok NSA z 27 stycznia 1995 r., SA/Rz 58/94, OwSS 1996, nr 3, poz. 87.
 34. Wyrok NSA z 24 listopada 1999 r., II SA 995/99, ONSA 2000, nr 4, poz. 173.
 35. Wyrok NSA z 20 września 2000 r., SA/Sz 518/00, LEX nr 49258.
 36. Wyrok NSA z 29 maja 2001 r., II SA/Wr 2350/00, OwSS 2001, nr 4, poz. 122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu