BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosse Tomasz Grzegorz
Tytuł
Wybrane aspekty polityki regionalnej państwa w latach 2000-2004 (z wyłączeniem polityki regionalnej UE)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 11, s. 5-23, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Polityka finansowa państwa, Samorząd terytorialny
Regional policy, Regional development, State financial policy, Local government
Abstrakt
W artykule omówiono politykę regionalną państwa w latach 2000-2004, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rządu. Celem analizy jest ocena instrumentów tej polityki, a także wskazanie na potrzebę dokonania ich zmiany.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego w latach 2001-2003, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 2. Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju. Wiedza - różnorodność - równowaga (projekt), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003.
 3. Domański B., 2003: Industrial Change and Foreign Direct Investment in the Postsocialist Economy, European Urban and Regional Studies, 10(2).
 4. Gilowska Z., 2001: Reforma finansów publicznych, (w:) G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.): Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw Publicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Gorzelak G., 2004: Polska polityka regionalna - cele, uwarunkowania, instytucje, instrumenty, (w:) T.G. Grosse (red.): Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 6. Grosse T.G., 2000: Czy w Polsce powinna powstać samorządowa służba cywilna? "Samorząd Terytorialny" nr 7-8.
 7. Grosse T.G., 2004: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Wyd. 2, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 8. Grosse T.G., 2004b: Ocena stanu przygotowania administracji regionalnej do udziału we wdrażaniu i zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" nr l (15).
 9. Grosse T.G., 2004c: Ocena systemu polityki regionalnej w Polsce. Wyzwania i zagrożenia związane z uczestnictwem w nowej polityce spójności UE, (w:) T. G. Grosse (red.): Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 10. Grosse T.G., 2004d: Ocena struktury organizacyjnej i podziału zadań objętych kontraktami wojewódzkimi w projekcie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, rozdz. 5, art. 31-35 (druk nr 2226), Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
 11. Grosse T.G., 2004e: Zapisy Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 w prowadzeniu polityki regionalnej państwa, ekspertyza dla MGPiPS, Warszawa.
 12. Hausner J., Marody M. (red.), 2000: Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? EU - monitoring IV, Friedrich Ebert Stiftung, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, AE w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 13. Informacja o wykorzystaniu w 2002 roku: dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich, środków na współfinansowanie programów rozwoju regionalnego PHARE, MGPiPS, Warszawa 2003.
 14. Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSĘ) na terenie Polski (nr ewid. 182/1999), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1999.
 15. Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 16. Kornberger-Sokołowska E., 2004: Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" nr 9.
 17. Kryńska E. (red.), 2000: Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 18. Lodkowska-Skoneczna A., 2000: Wnioski z dyskusji na temat modelu instytucjonalnegopolityki rozwoju regionalnego w Polsce, (w:) A. Pyszkowski, J. Szlachta., J. Szomburg. (red.); Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 19. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Warszawa 2000.
 20. Parteka T., 2001: Kontrakt wojewódzki i co dalej?, (w:) J. Woźniak (red.): Polskie regiony a fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Pro Animativa, Kraków.
 21. Pietrzyk I., 2004: Organizacja terytorialna i system polityki regionalnej w wybranych państwach członkowskich UE, (w:) T.G. Grosse (red.): Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 22. Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice 2003.
 23. Roczna informacja o realizacji zadań wynikających z "Programu dla Odry 2006" za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003, MGPiPS, Warszawa 2004.
 24. Specjalne strefy ekonomiczne - zasady i efekty funkcjonowania, MGPiPS, Warszawa 2003.
 25. Sprawozdanie z realizacji kontraktów wojewódzkich w roku 2002, MGPiPS, Warszawa 2003.
 26. Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu wsparcia na lata 2001-2003, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 27. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2003 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Tom II, Rada Ministrów, Warszawa 2004.
 28. Szlachta J., Zaleski J. (red.), 2004: Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2.
 29. Zaleski J., 2004: Warunki urzeczywistnienia 16 regionalnych programów operacyjnych w Polsce w okresie programowania wsparcia wspólnoty 2007-2013, ekspertyza dla MGPiPS, Warszawa.
 30. Zintegrowany program łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2003.
 31. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu