BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluska Jolanta
Tytuł
Fundusze własne w rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Equity funds in the accountancy of public health care units
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 19, nr 75, s. 5-18, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Kapitał własny
Financial statements, Independent public health care facilities, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł charakteryzuje problem ujęcia i prezentacji w sprawozdaniu finansowym funduszy własnych samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej. Fundusz własny decyduje o możliwości przetrwania i kontynuacji działalności przez zakład w trudnych sytuacjach finansowych. W procesach restrukturyzacji decyduje o sile rozwojowej zakładu. Oceniając szanse SPZOZ na poprawę kondycji finansowej nie można zapomnieć o zasobach, które nie są ujęte w funduszu własnym, a są istotną zaletą zakładów, np. zasoby ludzkie.

The article characterizes the problems of recording and presentation of equity funds by independent public health care units in financial statements. Equity funds determine the survival and continuation the activity of health care units in difficult financial situations. They determine the development power of a health care unit in restructuring processes. Estimating the chances of the units for improving the financial condition, we should not forget about the resources which are not depicted in equit, but are on essential asset, for example human resources.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. l. Bernacki A., Kapitał intelektualny, możliwości i potrzeba jego ewidencji, w: S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 2. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Oficyna Wyd awnicza "Sami Sobie", Poznań 1997.
 3. Gmytrasiewicz M., A. Karmańska, I. Olchowicz, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996.
 4. Hass-Symotiuk M., Niedomagania rachunku kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w: Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Materiały na konferencję naukową Świnoujście 1998.
 5. Hass-Symotiuk M., Rozliczenie i podział wyniku finansowego w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia" 3(9)/2004.
 6. Jarugowa A. J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 7. Luty Z., Jakość informacji w systemie rachunkowości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1999.
 8. MSR l Prezentacja sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, SKwP2001.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez osoby prawne i niektóre inne podmioty gospodarcze (Dz.U. Nr 10 poz. 35).
 10. Schneider K., Rezerwy w polskim prawie bilansowym i podatkowym, w: T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Rachunkowość w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im, Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 11. Sierpińsk a M., T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 12. Strojny M., Zarządzanie kapitałem intelektualnym - ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 7-8/2000.
 13. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872).
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694, z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, (Dz.U. Nr 91 poz. 408, z późn. zm.).
 16. Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 1997.
 17. Waśniewski T., Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, w: L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 18. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, SKwP 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu