BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiecki Jacek
Tytuł
Zagraniczne czynniki tworzenia dochodu narodowego
Foreign factors of national income's creation
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 3, s. 67-78
Słowa kluczowe
Statystyka gospodarcza, Statystyka handlu zagranicznego, Systemy przepływowe, Dochód narodowy
Economic statistics, International trade statistics, Flow shop analysis, National income
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Statystyka nie rejestruje w jednym mierniku najbardziej charakterystycznego zjawiska procesu globalizacji gospodarki - zwiększonego międzynarodowego przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej. Artykuł przedstawia jedną z kilku możliwych wersji pomiaru zarówno przepływu dóbr ekonomicznych między krajami, jak i wpływu nierezydentów na tworzenie dochodu narodowego. Obliczenia są szacunkiem, a dotyczą danych dla całego świata oraz 43 krajów o najwyższych dochodach narodowych, w tym krajów Unii Europejskiej oraz wszystkich bezpośrednich sąsiadów Polski. Dla gospodarki świata najwyższy przepływ - współtworzący dochód narodowy - dotyczy towarów, a następnie kapitału, który nieznacznie przewyższa przepływ międzynarodowej siły roboczej (imigracji) i w kolejności usług. Zróżnicowanie między krajami jest jednak bardzo duże. (abstrakt oryginalny)

Statistic is not registering in one measure the most characteristic effect of economy globalization process - increased international flow of goods, services, capital and labour force. The author of the article presents one of the several possible measurements ' versions, both economical goods flow between countries and non-residents influence on national income's creation. These calculations are estimation and concern data for all over the world and also for 43 countries with the highest national income, within European Union Member States and all neighborhood countries of Poland. For the world economy the highest flow - also creating national income - concerns goods, and then capital, which slightly exceeds international labour force flow (immigration) and in turn services. However, the diversification between countries is large. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu