BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijowski Dariusz, Kulesza Michał, Misąg Wojciech, Prutis Stanisław, Stec Mirosław, Szlachta Jacek, Zaleski Janusz
Tytuł
Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 1-2, 158 s.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Administracja lokalna, Status prawny, Efektywność zarządzania, Kompetencje władz gminnych, Kontrola wewnętrzna, Finanse publiczne, Finanse lokalne, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności
Local government, Local administration, Legal status, Management effectiveness, Powers of municipal authorities, Internal control, Public finance, Local finance, Public-Private Partnerships (PPP), Structural funds, Cohesion Fund
Abstrakt
Opracowanie stanowi kontynuację prac badawczych w zakresie budowania potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej, wykonywanych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (poprzednie opracowania opublikowane w "Samorządzie Terytorialnym" nr 1-2 z 2002, oraz 1-2 z 2004). Zasadniczym celem tego opracowania jest wskazanie na istotne bariery stojące przed instytucjonalnym rozwojem polskiej administracji terytorialnej, a także przedstawienie propozycji takich zmian i przekształceń w normatywnym kształcie tej administracji oraz instytucji w niej występujących, które będą prowadziły do zniwelowania lub przynajmniej do wyraźnego ograniczenia tych barier. Zwrócono uwagę na trzy płaszczyzny, na których niezbędne są zmiany. Pierwszą z nich jest płaszczyzna instytucji ustrojowych, zwłaszcza tych, które zostały wprowadzone jako wynik fundamentalnych zmian ustawodawczych dokonanych w 1998 roku. Druga płaszczyzna proponowanych zmian obejmuje zagadnienie o charakterze funkcjonalnym i kompetencyjnym. Ostatni zakres rozważań został poświęcony aspektom finansowo-majątkowym działania administracji publicznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bitner: partnerstwo publiczno-prywatne, "Rynek Odpadów" 2003, nr 1.
 2. "Biuletyn Finansów Publicznych" 2002, nr 4(4), s. 53-67.
 3. Collins English Dictionary, 1995 r.
 4. A. Gotlibowska-Horoszczak: Na prawo bariera, na lewo przeszkoda, www.leszczyński.biz.pl, 20030915.
 5. Guidelines for successful public-private-partnerships, European Commission, Brussels 2003.
 6. Informacja o wynikach kontroli: Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji centralnej (rządowej), NIK, Warszawa, styczeń 2000 r.
 7. Informacja o wynikach kontroli wewnętrznej w jednostkach administracji publicznej, NIK, Warszawa, maj 2002 r.
 8. Internal control: providing a foundation for accountability in government, Internal Control Standards Commeetee INTOSAI, 2001 (http://www.intosai.org).
 9. M. Jefremienko, H. Wolska: Partnerstwo publiczno-prywatne, "Wspólnota" z 21.04.2001 r.
 10. D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski: Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce z 2003 roku - silne i słabe strony jej organizacji i funkcjonowania oraz porównanie z najlepszymi rozwiązaniami i praktykami z obszaru Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2, 183 s.
 11. K. Knedler: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w świetle standardów UE, "Służba Cywilna" 2002, nr 5, s. 9.
 12. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF z 2003 r. nr 3, poz. 14.
 13. Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF z 2003 r. nr 3, poz. 13.
 14. W. Kosiedowski (red.): Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 15. A. Kubik: Audyt w Polsce - zakres działań i perspektyw, (w:) Materiały z I Konferencji "Kontrola i audyt w administracji publicznej - stan i perspektywy", MSWiA, Warszawa, czerwiec 2003 r.
 16. E. Malinowska, W. Misiąg: Finanse publiczne. Przewodnik 2002, ODDK - IBnGR, Gdańsk 2002.
 17. E. Malinowska, W. Misiąg: Wpływ reform systemowych na zadania, organizację i finanse administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, IBnGR, seria "Polska Regionów" nr 20, Warszawa 2000.
 18. M. Moszoro (red.): Partnerstwo Publiczno-Prywatne w dziedzinach usług komunalnych, Municipium, Warszawa 2000.
 19. P. Nicolaides: The importance of institutional structure in establishing capacity for effective and credible application of EU rules, European Institute of Public Administration, Maastricht 2002.
 20. S. Pakoński (red.): Budżet jako narzędzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągać cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów, Municipium, Warszawa 2000.
 21. J. Y. Perrot, G. Chatelus (red.): Financing of major infrastructure and public service projects. Public-Private Partnership; Presses de L'ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paryż 2000.
 22. Performance auditing and the modernization of government, OECD, 1996 r.
 23. Rządowy projekt ustawy o przeprowadzeniu kontroli w administracji publicznej, 23.07.2003 r., druk sejmowy nr 1824.
 24. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989.
 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Art. 102).
 26. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Art. 89).
 27. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Art. 11 ust. 1 pkt 4, Art. 11 ust. 2 pkt 5, Art. 88).
 28. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Art. 93, Art. 96, Art. 129 ust. 1).
 29. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Art. 20 ust. 2 pkt 1f).
 30. www.theiia.org
 31. Wyrok z 28 kwietnia 1999 r., K 3/99, OTK 1999, nr 4, poz. 73.
 32. Zarządzenie Ministra Finansów w sprawie organizacji i trybu działania kontroli resortowej; Dz. Urz. MF z 1999 r. nr 2, poz. 4.
 33. Zarządzanie wiedzą w sektorze publicznym (www.e-gov.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu