BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wziątek-Kubiak Anna
Tytuł
Kontrowersje wokół konkurencyjności w teorii ekonomii
Competitiveness and economic theory - issues and controversies
Źródło
Ekonomista, 2004, nr 6, s. 805-822, bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Teoria handlu międzynarodowego, Handel międzynarodowy, Teoria ekonomii
Competitiveness, International trade theory, International trade, Economic theory
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Punktem wyjścia artykułu jest teza, iż nieuwzględnienie - w teorii handlu międzynarodowego i międzynarodowych stosunków gospodarczych - procesów konkurencji prowadzi do mylenia międzynarodowej specjalizacji z konkurencyjnością. Kategorie te dalece różnią się między sobą pod względem istoty wewnętrznych mechanizmów zakresu występowania oraz sposobu oceny. Przybliżono więc rozumienie istoty konkurencyjności i jej odmienność od innych kategprii ekonomicznych tj. produktywność i specjalizacja. Zmierzano do zainspirowania dyskusji nad sposobami jej pomiaru. Postawiono pytanie, czy wskaźnik ujmowanych przewag komparatywnych (UPK) jest właściwym sposobem pomiaru zmian konkurencyjności. Prezentując podobieństwa i różnice między specjalizacją i konkurencyjnością w artykule wykazano, iż kierunki zmian konkurencyjności muszą przekładać się na takie same zmiany w specjalizacji. Zmniejszającej się konkurencyjności może towarzyszyć poprawa specjalizacji. W artykule wskazano też na potrzebę włączenia do teorii handlu międzynarodowego dynamicznie ujętej konkurencji, która zawarta jest w procesie kształtowania się specjalizacji.

The article is commenced with the supposition that international specialization in products and the competitiveness are taken to mean the same by the theory of international trade and the theory of international economic relations. Specialization and competitiveness are, in fact, very different in substance, internal mechanisms that shape both categories as well as in criteria of their evaluation. We present similarities and differences between the two categories and we indicate that changes in competitiveness do not correspond to changes in specialization. While competitiveness decreases the level of specialization may improve. The article also points to the need that international trade theory should incorporate a dynamic approach to competition which itself is contained in processes of specialization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D., Industrial Policy and International Competitiveness. The Case of Eastern Europe, w: European Competitiveness, red. K.S. Hughes, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 2. Audretsch D., An Empirical Test of the Industrial Cycle, "Weltwirtschafliches Archiv" 1987,vol. 123.
 3. Auerbach D., Competition. The Economics of Industrial Change, Basil, Blackwell 1988.
 4. Balassa B., Trade Liberalization and "Revealed" Comparative Advantage, "The Manchester School of Economics and Social Studies" 1965, vol. 33.
 5. Balassa B., An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory, Yale University Economic Growth Center, Center Paper 32, New I laven 1964.
 6. Balassa B., Recent Development in the Competitiveness of American Industry and Prospec-tes for Future, Yale University Economic Growth Center, Yale Station , Center Paper 12, New Haven 1963.
 7. Balassa B., Comparative Advantage, Trade Policy and Economic Development, New YorkUniversity Press, New York 1989.
 8. Bhagwati J.N., The "Pure" Theory of International Trade: A Survey, "Economic Journal"1964, nr 74.
 9. Carlin W., Glyn A., van Reenen J., Quantifying a Dangerous Obsession Competitiveness and Export Performance in an OECD Panel Industries, CEPR, "Discussion Paper" 1997, nr 1628.
 10. Corsi M., Division of Labour. Technical Change and Economic Growth, Avebury, Aldershot, Brookfield, Hong Kong, Singapore, Sydney 1991.
 11. Czarny E., Międzynarodowy handel wewnątrzgałęziowy jako przedmiot badań ekonomistów, "Bank i Kredyt" 2000, nr 1-2.
 12. Dlugosch B., Freytag A., Kruger A., International Competitiveness and the Balance of Payments. Do Current Account Deficit and Surpluses Matter?, Edward Elgar, Cheltenham 1996.
 13. Dobrinsky R., Economic Transformation and the Changing Patterns of European East--West Trade, w: Transforming Economies and European Integration, red. R. Dobrinsky, M. Landesmann, Edward Elgar, Aldershot 1995.
 14. Donges J., Riedel J., The Expansion of Manufactured Exports in Developing Countries. An Empirical Assessment of Supply and Demand Issues, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1977, vol. 113.
 15. Ethier W.J., Modern International Economics, W.W. Norton & Company, New York, London 1995.
 16. Fagerberg J., Technology and Competitiveness, "Oxford Review of Economic Policy" 1996, nr 3.
 17. Feldman R.A., Measures of External Competitiveness for Germany, "IMF Working Paper", wrzesień 1994.
 18. Gandolfo G., International Trade Theory and Policy, Springer, Berlin, Heidelberg, New York 1998.
 19. Giovannini A., Exchange Rates and Traded Goods Prices, "Journal of International Economics" 1988, vol. 24.
 20. Glejster H., Empirical Evidence on Comparative Cost Theory from the European Common Market Experience, "European Economic Review" 1972, nr 5.
 21. Golub S., Classical Ricardian Theory of Comparative Advantage Revisited. "Review of International Economies" 2000, nr 2.
 22. Golub S., Comparative Advantage, Exchange Rate, and G-7 Sectoral Trade Balances, "IMF Working Paper" 1994, nr 94/95.
 23. Gomory R.E., Baumol W.J., Global Trade and Conflicting National Interests, The MIT Press, Cambridge 2000.
 24. Hoen H.H., The Transformation of Economic System in Central Europe, Edward Elgar, Cheltenham 1998.
 25. Industry and Technology, OECD, Paris 1996.
 26. Isard P., How Far Can We Push the Law of One Price, "American Economic Review" 1977, vol. 67.
 27. Johnson J.T., Location and Trade Theory, The University of Chicago, Chicago 1981.
 28. Kirzner I.M., Competition and Entrepreneurship, The University of Chicago Press, Chicago, London 1973.
 29. Klepper G., Weiss F.D., Protection and International Competitiveness: A View form West Germany, w. International Productivity and Competitiveness, red. B.G. Hickman, Oxford University Press, New York, Oxford 1992.
 30. Krugman P.R., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i polityka, PWN, Warszawa 1997.
 31. Krugman P.R., Import Protection as Export Promotion. International Competition in the Presence of Oligopoly and Economies of Scale, w: Monopolistic Competition in International Trade, red. H. Kierzkowski, Oxford University Press, Oxford 1984.
 32. Lafay G., The Measurement of Revealed Comparative Advantages, w: International Trade Modeling, red. M.G. Dagenais, P.A. Muet, Chapman L. Hall, London 1992.
 33. Liesner H. H., The European Common Market and British Industry, "The Economic Journal" 1958, vol. 68.
 34. Lipshitz L., McDonald A., Real Exchange Rate and Competitiveness: A Clarification of Concepts, and Some Measurements for Europe, "IMF Working Paper" 1991, nr 25, marzec.
 35. Lipowski A., Uwagi o konkurencyjności w teorii ekonomii, Warszawa 2002 (maszynopis powielony).
 36. Lutkowski K., Szybciej czy bezpieczniej, "Rzeczpospolita" 2002, nr 245.
 37. MacDougall G.D.A, British and American Exports: A Study Suggested by the Theoryof Comparative Costs, "Economic Journal" 1951, nr 61; 1952, nr 62.
 38. Marsh I.W., Tokarick S.P., Competitiveness Indicators. A Theoretical and Empirical Assessment, "IMF Working Paper" 1994, nr 29.
 39. Meeusen W., Rayp G., Patents and Trademarks as Indication of International Competitiveness, w: Competitiveness and Value of Intangible Assets, red. P. Buigues, A. Jacquemin, J.F. Marchipont, Edwards Elgar, Cheltenham 2000.
 40. Misala J., Wspólczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 41. Misala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990.
 42. Nielsen J.U., Madsen E.S., Pedersen K., International Economics. The Wealth of Open Nations, McGraw-Hill Book Company, London 1995.
 43. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., Houndmills 1990. Porter M.E., The Current Competitiveness Index: Measuring Microeconomic Foundations of Prosperity Competitiveness. The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva 2000.
 44. Rosati D., Changes in the Structure of Manufactures Trade Between Poland and the European Community, Discussion Papers, nr 49, IKC HZ, Warszawa 1994.
 45. Stern R.M., British and American Productivity and Comparative Costs in InternationalTrade, "Oxford Economic Papers" 1962, nr 14.
 46. Tange T., International Competitveness of U.S. and Japanese Manufacturing Industries, w: International Productivity and Competitiveness, red. B.G. Hickman, Oxford University Press, New York, Oxford 1992.
 47. Tharakan P.K.M. i in., Comparative Advantage and Competitiveness in a Small "Open" Economy, w: The Competitiveness of European Industry, red. A. Francis, P.K.M. Tharakan, Routledge, London, New York 1998.
 48. The Effect of Devaluation on Trade in Manufactures, w: Further Essays on Applied Economics, red. N. Kaldor, Duckworth, London 1978.
 49. The Role of Indicators in Structural Surveillance, "OECD Working Papers" 1990, nr 72.
 50. Thompson H., International Economics. Global Markets and International CompetitionWorld Scientific, World Scientific Publishing, Singapore 2001.
 51. Wziątek-Kubiak A., Lipowski A., Zmiany konkurencyjności produkcji przemysłowej w latach 1994-1998, w. Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010, red. A. Lipowski, wyd. Ziggurat, Warszawa 2000.
 52. Wziątek-Kubiak A., Jaka polityka proeksportowa dla Polski?, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J.Kotowicz-Jawor (Kongres Ekonomistów Polskich, tom 4), PTE-Bellona, Warszawa 2001 a.
 53. Wziątek-Kubiak A., Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność, "Ekonomista"200 Ib, nr 4.
 54. Zielińska-Głębocka A., Podstawowe koncepcje i determinanty konkurencyjności, w: Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu