BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maślankowski Krzysztof
Tytuł
Rachunkowość kreatywna a wartość informacyjna sprawozdań finansowych
Creative accounting and the information value of financial statement
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 25, nr 81, s. 18-33, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kreatywność w rachunkowości wynika z istniejących zasad obowiązujących w rachunkowości. Celem artykułu jest identyfikacja kierunków i ocena wpływu zastosowań rachunkowości kreatywnej na wartość informacyjną sprawozdań finansowych. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz kryteria jakościowe sprawozdań finansowych wyznaczają ramy dla standardów informacyjnych przedsiębiorstw. Na ich konstrukcje Wpływają stosowane metody wyceny. O jakości informacji dostarczanej przez rachunkowość decyduje jej cel i zadania. Główne tezy artykułu dotyczą aspektów poznawczych rachunkowości kreatywnej oraz jej roli w kształtowaniu i prezentacji wielkości ekonomicznych. Podjęte rozważania skupiają się wokół istoty użyteczności informacji na tle metodyki pomiaru, wyceny i prezentacji elementów sprawozdań finansowych.(abstrakt oryginalny)

Creativity in accountancy is a result of existing principles binding in accountancy. Identification of trends and the estimation of the impact of creative accountancy applications on the Information value of financial statements is the aim of the article. Superior principles of accountancy and quality criteria of financial statements provide a frame- work for companies information standards. The adopted methods of valuation influence their design. The goal and objectives of accounting determine the quality of information that it provides. Main theses of the article refer to cognitive aspects of creative accountancy and its role in the shaping and presentation of economic data. The main focus is on the issue of information usefulness in the light of measurement methodology, valuation and presentation of financial statements elements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pr. zb. pod red. M. Walczaka, Difin, Warszawa 2003.
 2. Barreveld D. J., The Enron collapse: Creative accounting, wrong economics or criminal acts, Writers Club Press, Lincoln 2002.
 3. Bień W., Rynek finansowy, SKwP, Warszawa 1998.
 4. Brewster M., Unaccountable, How the accounting profession forfeited a public trust, J. Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
 5. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 6. Chambers R. J., Accounting, Evaluation and Economic Behavior, Scholars Book, Houston 1974.
 7. Elliott A. L., Schroth R. J., How companies lie. Why Enron is just the tip of the iceberg, Crown Business, New York 2002.
 8. Fusaro P. C., Miller R. M., What went wrong at Enron, J. Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2002.
 9. Glynn J., Perrin J., Murphy M. P., Rachunkowość dla menedżerów, przekł. J. i A. Stolarek, PWN, Warszawa 2003.
 10. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 11. Helin A., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, FRRwP, wyd. I, Warszawa 2000.
 12. Hendriksen E. A., van Breda M. F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 13. Mattessich R., Accounting and Analytical Methods, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois 1964.
 14. Micherda B., Współczesna analiza finansowa, Zakamycze, Kraków 2004.
 15. Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, pr. zb. pod red. M. Walczaka, Difin, Warszawa 2003.
 16. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, International Accounting Standards Committee, wydanie polskie, SKwP, Warszawa 2001.
 17. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, International Auditing Practices Committee, wydanie polskie, SKwP, Warszawa 2001.
 18. Mulford C. W., Comiskey E. E., The financial numbers game. Detecting creative accounting practices, J. Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New York 2002. [19] Sherman H. D., Young S. D., Uważaj na pola minowe związane z kreatywną rachunkowością, Global Business: Przegląd Harvard Business Review, Warszawa 2002, nr 5B.
 19. Sojak S., Kreatywna rachunkowość - fałszerstwo czy pomysł na wyższy zysk? Wykład inauguracyjny, WSB Toruń, materiał niepublikowany.
 20. Smejda A., Ryzyko badania sprawozdań finansowych i oszustw kierownictwa jednostki, „Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2004, nr 2.
 21. Śnieżek E., Wiatr M., Kreatywna polityka rachunkowości, „Monitor Rachunkowości i Finansów" 2004, nr 2.
 22. Szymański K. G., Rachunkowość i podatki, Difin, Warszawa 1999.
 23. Toffler B. L., Reingold J., Final accounting. Ambition, greed and the fall of Arthur Andersen, Broadway Books, I ed., New York 2003.
 24. Turyna J., Standardy rachunkowości. MSR - US GAAP - Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003.
 25. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu