BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Marta
Tytuł
Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego i standardów międzynarodowych
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 4, s. 12-26
Słowa kluczowe
Umowa międzynarodowa, Współpraca regionów przygranicznych, Euroregiony, Samorząd terytorialny, Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Polska w UE
International agreement, Region cross-border cooperation, Euroregions, Local government, European Charter of Local Self-Government, Poland in EU
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę umów międzynarodowych w kontekście ich znaczenia dla współpracy przygranicznej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Banaszak Konstytucja RP a prawo międzynarodowe, (w:) Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna-Prawo-Praktyka, prace dedykowane prof. W. Sokolewiczowi na 70-lecie urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 358.
 2. R. Bednarski: Analiza zasad funkcjonowania struktur współpracy regionalnej państw Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 7-8, s. 48.
 3. I. Bukowska-Floreńska: Podgranicze jako kategoria wewnątrzspołeczna i wewnątrzkulturowa, (w:) Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, Euroregion Bug, tom. IV, red. M. Bałtowski, Lublin 1996, s. 17-18.
 4. S. Czarnow: Niektóre aspekty prawne współpracy transgranicznej i euroregionów, "Państwo i Prawo" 1997, nr 10, s. 56.
 5. S. Czarnow: Pojęcie współpracy transgranicznej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 4, s. 42.
 6. sS. Czarnow, (w:) Współpraca zagraniczna województw, "Państwo i Prawo" 2000, nr 11, s. 54 i nast.
 7. A. Dudek, B. i M. Bańkowicz: leksykon historii XX wieku, Geo, Kraków 1996, s. 166.
 8. DzU z 1989 r. nr 79, poz. 885 z późn. zm.
 9. DzU z 1990 r. nr 21, poz. 123 z późn. zm.; nr 106, poz. 498.
 10. DzU z 1991 r. nr 114, poz. 492 z późn. zm.
 11. DzU z 1992 r. nr 14, poz. 54.
 12. DzU z 1994 r. nr 11, poz. 38 i 39; nr 61, poz. 287 i 288; nr 107, poz. 514; nr 124, poz. 607 i 608.
 13. DzU z 1996 r. nr 46, poz. 205, 207; nr 106, poz. 492, 498.
 14. DzU z 1997 r. nr 141, poz. 943 z późn. zm.
 15. DzU z 1998 r. nr 96, poz. 603; nr 91, poz. 576 z późn. zm., 577; nr 106, poz. 668.
 16. DzU z 1999 r. nr 22, poz. 201; nr 91, poz. 577.
 17. DzU z 2000 r. nr 12, poz. 13; nr 39, poz.443; nr 91, poz. 1009.
 18. DzU z 2001 r. nr 45, poz. 497; nr 80, poz. 872 z póź. zm.; snr 142, poz. 1590 - 1592 z późn. zm. (tekst jednolity).
 19. DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880.
 20. Euroregiony - polski krok do integracji, Alta 2, Wrocław 2000.
 21. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym kraju, GUS US Wrocław, Warszawa-Wrocław 1999, s. 11.
 22. G. Grzelak: Euroregion południowo-wschodniego Bałtyku - przesłanki organizacyjne związku transgranicznego. Konferencja międzynarodowa pt. "Euroregion Jantar - wyzwnie i szansa", Malbork 28.02-01.03.1997.
 23. G. Grzelak: Formalnoprawne warunki rozwijania współpracy międzynarodowej w oparciu o lokalne i regionalne podmioty władzy publicznej(Zarys problematyki), Gdańskie Studia Międzynarodowe, 1988, nr 1, s. 89.
 24. H. Goik: Współpraca przygraniczna, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1996, s. 217.
 25. W. Góralczyk: Praw międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. V, Warszawa 1995, s. 75.
 26. A. Jaroszyński: Terenowa administracja rządowa. Komentarz do ustawy, Warszawa 1990.
 27. L. Kieres: Ocena stopnia zgodności polskich rozwiązań ustrojowo-samorządowych z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, (w:) Z. Gilowska, L. Kieres, R. Sowiński: Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie, Warszawa 1993, s. 99.
 28. R. Kusiak: Możliwości prawne transgranicznej współpracy samorządowej w świetle konwencji i umów zawartych przez Polskę, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2018, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 1997, s. 123-124.
 29. Lace Guide. Practical guide to cross-border cooperation, Gronau 1995, s. 3.
 30. Leksykon politologii, Alta 2, Wrocław 1997, s. 89.
 31. S. Malarski: Model organizacyjno-prawny polskiego regionu, (w:) Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), pod red. K. Nowackiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2244, PRAWO CCLXXII, Wrocław 2000, s. 385.
 32. sS. Malarski: Prawne i administracyjne zagadnienia organizacji regionów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2000, s. 74.
 33. G. Michałowska (red.): Mały słownik stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 37.
 34. A. Mikołajczyk: Stosunki umowne pomiędzy subpaństwowymi podmiotami władzy publicznej różnych państw (współpraca transgraniczna), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1997, z. 3, s. 15.
 35. MP nr 36, poz. 349, zarządzenie weszło w życie 8 lica 1997 r.
 36. M. Niemiec: Współpraca polsko-czechosłowacka w zakresie ochrony czystości wód granicznych, I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków 13-15 grudnia 1971 r., Kraków 1972 s. 319-335 (materiały niepublikowane).
 37. Nowa encyklopedia PWN, t. 5 (P-S), praca zbiorowa pod red. B. Petrozolin-Skowrońskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 481.
 38. E. Orzeszko: Ochrona prawna przed zanieczyszczeniem wód granicznych PRL, Wrocław 1977, s. 151-181 (maszynopis).
 39. Ch. Ricq (red.): Handbook on transfrontier cooperation for local and regional authorities in Europe, Strasbourg 1996, s. 23.
 40. A. Skrzydło: Euroregiony z udziałem podmiotów polskich, "Sprawy Międzynarodowe" 1994, nr 3, s. 46.
 41. A. Skrzydło: Współpraca transgraniczna, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1998, Warszawa 1998, s. 117.
 42. R. Sowiński: Udział polskich samorządów w zrzeszeniach międzynarodowych, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 6, s. 28-29.
 43. J. Starościak: System prawa administracyjnego, T. 1, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977, PAN, Ossolineum, s. 146-147.
 44. T. Szewc: Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Państwo i Prawo" 2000, nr 9, s. 56.
 45. J. Węc: Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodni" 1994, nr 2, s. 130.
 46. K. Wolfke: Międzynarodowe prawo środowiska (tworzenie i egzekwowanie), Wrocław 1979, s. 11.
 47. B. Zawadzka: Województwo i region. Wnioski z doświadczeń francuskich, PAN, Instytut Nauk Prawnych i Agencji Scholar, Warszawa 1993, s. 38-39.
 48. M. Zieliński: Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, (w:) Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, red. C. Mik, Toruń 1997, s. 227.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu