BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dojwa Katarzyna
Tytuł
Kobieta w wyborach samorządowych w Polsce (1990-2002)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 4, s. 27-36
Słowa kluczowe
Kobieta, Aktywność zawodowa kobiet, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Wybory samorządowe
Woman, Female economic activity, Women's position in society, Equal rights for women and men, Local election
Abstrakt
Artykuł ma charakter zestawienia statystycznego, pokazującego, ile kobiet w poszczególnych elekcjach zdecydowało się podjąć walkę o mandat, ile z nich go zdobyło.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "19 czerwca 1994 roku. Wybory do rad gmin", Państwowa Komisja Wyborcza, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1994, s. 2.
 2. M. Barański: Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce w świetle procesów integracyjnych w Europie, "Samorząd - rozwój - integracja", pod red. M. Barańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 108-123.
 3. J. Bartkowski: Samorząd terytorialny, (w:) Samorząd terytorialny, (w:) "Polska demokracja 1989-2003, J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, s. 168.
 4. B. Budrowska, D. Duch, A. Titkow: Szklany sufit: bariery i ograniczenia polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 4.
 5. DzU z 1990 r. nr 16, poz. 94-96.
 6. DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483; nr 146, poz. 985.
 7. DzU z 1998 r. nr 96, poz. 603.
 8. DzU z 2001 r. nr 45, poz. 497.
 9. DzU z 2002 r. nr 113, poz. 984.
 10. M. Fuszara: Równe szanse czy szklany sufit? Kobiety w samorządach lokalnych, (w:) B. Budrowska, D. Duch, A. Titkow: Szklany sufit: bariery i ograniczenia polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 218.
 11. Z. Gilowska, E. Wysocka, J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec: Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997, s. 137-139.
 12. M. Halamska: Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenie lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2001, s. 129 i dalsze.
 13. B. Jałowiecki: Rozwój lokalny, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1989, s. 201-202.
 14. A. Kowalczyk: Dotychczasowe doświadczenia i aktualny stan prac badawczych nad reformą podziału Polski na regiony, s. 103-136, (w:) Czy Polska będzie państwem regionalnym?, redakcja naukowa: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, Warszawa !993.
 15. M. Kulesza: Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8, s. 5.
 16. A. Lutrzykowski: Przemiany struktur politycznych społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego. Fiasko reform i przełom 1989-90, (w:) Lokalne struktury polityczne i samorząd terytorialny. Od prób reformowania do ustrojowego przełomu, zbiór prac pod red. A. Lutrzykowskiego, Wydawca COM SNP, Warszawa 1990, s. 235.
 17. S. Maddosc: Kultury, taktyki i strategie zorientowane płciowo, (w:) Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, pod red. R. Siemieńskiej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, s. 74-97.
 18. R. Markowski: Ordynacyjny fetysz, "Rzeczpospolita" z 2 sierpnia 2004 r., nr 179.
 19. R. E. Matland: Zwiększenie uczestnictwa politycznego kobiet; nominacja do ciał ustawodawczych a systemy wyborcze, (w:) Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, pod red. R. Siemieńskiej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, s. 168 i dalsze.
 20. P. Norris: Kobiety przywódcy na świecie: barwne plamy na fotografiach z pierwszych stron gazet, (w:) Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, pod red. R. Siemieńskiej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, s. 131.
 21. J. Pokładecki: Wpływ samorządu terytorialnego na kształtowanie się lokalnej sceny politycznej, (w:) Samorząd - rozwój - demokracja, pod red. M. Barańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 138, 139.
 22. J. Raciborski: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 1997, s. 127.
 23. P. Rączka, M. Szalewska, T. Jędrzejewski: Perspektywy rozwoju samorządu w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2, s. 103.
 24. J. Regulska: Udział kobiet w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 7-8, s. 90-103.
 25. E. Sękowska: Kryteria i warunki kształtowania składu organów przedstawicielskich samorzadu terytorialnego. Wybory'90 - raport z badań, Agencja "Scholar", Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 1994, s. 38.
 26. R. Siemieńska: Płeć. Zawód. Polityka. Kobiety w życiu publicznym w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990, s. 169-171.
 27. "Statystyka wyborów od rad gmin", GUS, Warszawa 1994, s. 11, 239.
 28. P. Swaniewicz: Charakterystyka respondentów, (w:) Strategie władz lokalnych, J. Bartkowski, A. Kowalczyk, P. Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990, s. 36.
 29. K. Trembicka: Okrągły Stół w Polsce (koncepcje samorządu terytorialnego), "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 4.
 30. J. Wasilewski: Społeczne procesy rekrutacji regionalnej elity władzy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1990, s. 61 i 73.
 31. P. Winczorek: Proces przemian demokratycznych i ich wpływ na system instytucji ustrojowych w Polsce, (w:) Prawo i społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1990, s. 28.
 32. www.mswia.gov.pl
 33. www.pkw.gov.pl
 34. "Wybory samorządowe 11 października 1998 roku. Część I: Statystyka wyborów", PKW, Warszawa, grudzień 1998 r.
 35. "Wybrane dane o województwach i powiatach" (stan na dzień 20 kwietnia 1999), opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez Biuro Dyrektora Generalnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 2-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu