BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeszko Teresa
Tytuł
System rezerw na ryzyko kredytowe w instytucjach kredytowych Hiszpanii
Reserves System on Credit Risk in Credit Institutions in Spain
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (5), 2006, nr 1120, s. 27-44, bibliografia 14 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Instytucje kredytowe, Rezerwy obowiązkowe banków
Credit risk, Credit institution, Banks obligatory reserves
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Celem artykuł jest analiza i prezentacja rezerw na ryzyko kredytowe charakterystycznego dla instytucji kredytowych funkcjonujących w Hiszpanii. Omówiono tutaj kilka rezerw tj. rezerwy z tytułu niewypłacalności, rezerwy celowe, rezerwy ogólne, rezerwy statystyczne, rezerwy na ryzyko w kraju.

Among various factors determining safety and stability of credit institutions a significant role is played by credit risk provisions. In spite of the fact that they constitute a generally known and applied instrument of fighting risk, principles of their functioning have not been harmonized in an international scale, as yet and therefore they differ in particular countries in many ways. Spain is one of the countries where credit risk provisions are specially regulated by bank accounting regulations issued by the central bank, which also thoroughly and regularly controls the correctness of their application by credit institutions, which to a great extent limits their freedom in shaping these provisions' level and structure. Apart from significant formalization, another characteristic feature of credit risk provisions in Spain becomes the fact that they do not constitute a homogenous category, but cover a few kinds of provisions which supplement one another and therefore construct a cohesive system. This system is made up of specific provisions, general provisions, statistical provisions, called jointly insolvency provisions and country-risk provisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. De Lis S.F., Pages J.M., Saurina J., Wzrost akcji kredytowej, kredyty zagrożone i rezerwy na ryzyko kredytowe w Hiszpanii (Dokument nr 0018 przygotowany na jesienną sesję ekonomistów banków centralnych), Bank Hiszpanii 2000 [ang. Credit Growth, Problem Loans and Credit Risk Provisioning in Spain (Paper 0018 prepared for the BIS Autumn Central Bank Economists4 Meeting). Banco de Espana 2000; hiszp. Crédito bancario, morosidad y dotación de provisiones para insolvencias en España (Documento de Trabajo 0018). Banco de España].
 2. Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (DzU z 2000 r. nr 126, s. 1-59) [ang. Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 Relating to the Taking up and Pursuit of the Business of Credit Institutions (OJ E 126 2000 p. 1-59)].
 3. Dyrektywa 2000/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 września 2000 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności pry.ez instytucje kredytowe (DzU L z 2000 nr 275, s. 37-38) [ang. Directive 2000/28/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 amending Directive 2000/12/EC Relating to the Taking up and Pursuit of the Business of Credit Institutions (OJ L 275 2000 p. 37-38)].
 4. Komunikat Komisji do Państw Członkowskich wydany zgodnie z art. 93 ust. l Traktatu WE. dotyczący stosowania art. 92 i 93 Traktatu w odniesieniu do ubezpieczenia krótkoterminowych kredytów eksportowych (97/C 281/03). [ang. Communication of the Commission to the Member Staates Pursuant to Article 93 (1) of the EC Treaty applying Articles 92 and 93 Treaty to Short-Term Export - credit insurance (97/C 281/03); hiszp. Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre seguro de crédito a la exportación a corto plazo (97/C 281/03)].
 5. Okólnik nr 4/1991 z 14 czerwca 1991 r. Instytucje kredytowe. Zasady rachunkowości i wzory sprawozdań finansowych (Państwowy Dziennik Urzędowy z 27 czerwca 1991 r. z późn. zm., w tym zwłaszcza wynikającymi z Okólnika nr 9/1999 z 17 grudnia 1999 r. Instytucje kredytowe). Zmiana okólnika nr 4/1991 (Państwowy Dziennik Urzędowy z 23 grudnia 1999 r.) [hiszp. Circular n° 4/1991, de 14 de junio (ВОЕ de 27). Entidades de crédito. Normas de contabilidad y modelos de estados financieros z późniejszymi nowelizacjami, zwłaszcza wynikającymi z Circular n° 9/1999, de 17 de diciembre (ВОЕ de 23). Entidades de crédito. Modificación de la Circular 4/1991].
 6. Okólnik 5/1993 z 26 marca 1993 r. Instytucje kredytowe. Ustalanie i kontrola minimalnego poziomu kapitałów własnych (Państwowy Dziennik Urzędowy z 08 kwietnia 1993 r. z późn. zm.) [hiszp. Circular n° 5/1993, de 26 de marzo (BOB de 8 de abril). Entidades de crédito. Sobre determinación y control de los recursos propios mínimos].
 7. Orzeszko T., Rezerwy na ryzyko kredytowe w hiszpańskim systemie bankowym, "Prawo Bankowe" 2005 nr 4.
 8. Pověda R., Reforma systemu rezerw z tytułu niewypłacalności (Przemówienie wygłoszone przez Prezesa Banku Hiszpanii). Bank Hiszpanii 2000 [ang. Reform of the System of Insolvency Provisions (Speech given by Director General of Bank of Spain), Bank of Spain 2000; hiszp. La reforma del sistema de provisiones de insolvencia (Conferencia de R. Pověda), Banco de España 2000].
 9. Raport Nadzoru Bankowego w Hiszpanii 2001, Bank Hiszpanii 2002 [ang. Repon on Banking Supervision in Spain 2001, Banco de Espana 2002; hiszp. Memoria de la Supervisión Bancaria en España 2001, Banco de España 2002].
 10. Raport Nadzoru Bankowego w Hiszpanii 2002, Bank Hiszpanii 2003 [ang. Report on Banking Supervision in Spain 2002, Banco de Espana 2003; hiszp. Memoria de la Supervisión Bancaria en España 2002, Banco de España 2003].
 11. Raport Nadzoru Bankowego w Hiszpanii 2003, Bank Hiszpanii 2004 [ang. Report on Banking Supervision in Spain 2003, Banco de Espana 2004; hiszp. Memoria de la Supervisión Bancaria en España 2003, Banco de España 2004].
 12. Rezerwy dynamiczne w Hiszpanii. Kształtowanie się nowych rezerw statystycznych w Hiszpanii w drugiej połowie 2000 roku, Nadzór Bankowy w Hiszpanii 2003 [ang. Dynamie provisioning in Spain. Impacts of the new Spanish statistical provision in the second half of 2000, Banking Supervision in Spain 2003; hiszp. Provisiones estadística. Impacto del nuevo fondo español para la cobertura estadística de insolvencias en el segundo semestre del 2000, Supervisión Bancaria en España 2003].
 13. Starnowski D., Rezerwy statystyczne i ich wpływ na cykle koniunkturalne w bankowości -doświadczenia hiszpańskie, "Bank i Kredyt" 2004 nr 3.
 14. Zrządzenie Ministra Gospodarki i Finansów z 12 grudnia 1998 r. dotyczące ubezpieczenia przez rząd ryzyk powstających w zakresie handlu zagranicznego (Państwowy Dziennik Urzędowy / 21 lutego 1998 r.) [hiszp. Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de febrero de 1998 (ВОЕ de 23), sobre cobertura por cuenta del Estado de riesgos derivados del comercio exterior exterior e internacional].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu