BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florczak Waldemar
Tytuł
Stopień integracji kluczowych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w świetle wybranych testów
Key integration level of macroeconomic variables of Polish economy in the light of selected tests
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 11, s. 1-14, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Analiza statystyczna, Ekonometria, Modele makroekonomiczne
Time-series analysis, Statistical analysis, Econometrics, Macroeconomic models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza kointegracji pozwala ustalić i kwantyfikować długookresowe relacje pomiędzy zmiennymi będącymi w związkach przyczynowo-skutkowych, w sytuacji gdy zmienne takie charakteryzują się niestacjonarnością. Wyjściowym elementem analizy kointegracyjnej jest określenie stopnia integracji zmiennych znajdujących się w domniemanych związkach długookresowych, gdyż niespełnienie odpowiednich warunków zgodności pomiędzy stopniem zintegrowania zmiennej objaśnianej a zmiennymi objaśniającymi prowadzić może do wystąpienia tzw. regresji pozornych. Artykuł zawiera wyniki badania dla 100 zmiennych, zaczerpniętych z baz danych modeli serii W8. Zmienne, będące przedmiotem analizy reprezentują pełny przekrój rodzajowy dostępnych danych makroekonomicznych: strumienie, zasoby, udziały, zmienne w cenach stałych, w cenach bieżących, deflatory, wielkości potencjalne itp. Analiza przeprowadzona została przy użyciu trzech testów: rozszerzonego testu Dickey-Fullera, testu Philipsa-Perrona oraz testu Kwiatkowskiego-Philipsa-Schmidta-Shina.

Analysis of co-integration gives a possibility to settle and quantify long-term relations between variables lasting in causality and consecutive connection, in the situation, when these kinds of variables are not a stationary. Initial element of co-integration analysis is to settle a level of integration of variables lasting in supposed long-term connections, because not meeting suitable conditions of conformability between level of described variable integration and describing variables can lead to occurring apparent regressions. The article covers results of survey of integration level for 100 variables, taken from data base of W8 series models. Changes being the subject of analysis represent full type's range of available macroeconomic data: flows, resources, shares, variables in constant prices, in current prices, deflators, potential values, etc. Analysis was conducted with support of three tests: enlarged test of Dickey-Fuller, Philips-Perron's test and KPSS test. In the article, apart from presentation of total results analysis, presented some observations and suggestions which can be useful during empiric applications of integration/co-integration analysis.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerjee A., Dolado J. J., Galbraith J. W., Hendry D. F. (1993), Cointegration, Error Correction and Econometric Analysis on Non-stationary Data, Oxford University Press, Oxford
 2. Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa
 3. Choi I. (1992), Effects of Data Aggregation on the Power of Tests for a Unit Root, "Economics Letters", nr 40
 4. Dickey D. A., Fuller W. A. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of American Statistical Association, nr 74
 5. Diebold F. X., Nerlove M. (1990), Unit Roots in Economic Time Series: A Selective Survey, (w:) Fomby T. B., Rhodes jr G. F. (red.) torn 8, London JAI Inc.
 6. Diebold F. X., Rudebusch G. (1991), On the Power of Dickey-Fuller Tests against Fractional Alternatives, "Economics Letters" nr 35
 7. Engle R. F., Granger C. W. J. (1987), Cointegration and Error Corection: Representation, Estimation and Testing, "Economctrica" t. 55
 8. Florczak W. (1999), Modelowanie gospodarki Polski w okresie transformacji przy użyciu makroekonometrycznego modelu W8-98, rozprawa doktorska, Łódź
 9. Florczak W. (2003), Bazy danych makroekonomicznych modeli gospodarki polskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, Warszawa
 10. Florczak W. (2004), Analiza integracyjna wybranych zmiennych modeli serii W8, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, nr 13a/2004, maszynopis, Łódź
 11. Florczak W., Welfe W. (2004), The Structure of the Long-Term W8D-2002 Econometric Model of the Polish Economy, (w:) Welfe W., Wdowiński P., Modelling Economies in Transition, Wydawnictwo Absolwent, Łódź
 12. Kwiatkowski D., Philips P. C. B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root, "Journal of Econometrics" nr 54
 13. MacKinnon J. G. (1996), Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests, "Journal of Applied Econometrics" nr 11
 14. Majsterek M. (1998), Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, "Przegląd Statystyczny" nr l, Warszawa
 15. Newey W., West K. (1994), Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation, "Review of Economic Studies" nr 61
 16. Ng S. (1995), Testing for Unit Roots in Flow Data Sampled at Different Frequencies, "Economics Letters" nr 47
 17. Perron P. (1989), Testing for a Random Walk: A Simulation Experiment of Power when the Sampling Interval is Varied, (w:) Raj B. (red.), Advances in Econometrics and Modelling, Kluwer Academic Publishers
 18. Perron P. (1991), Test Consistency with Varying Sampling Frequency, "Economic Theory" nr 7
 19. Philips P. C. B., Perron P. (1988), Testing for a Unit Root in Time Series Regression, "Biometrica" nr 75
 20. Shiller R., Perron P. (1985), Testing the Random Walk Hypothesis: Power versus Frequency of Observation, "Economics Letters" nr 18
 21. Welfe A., Majsterek M., Florczak W. (1994), Model pętli inflacyjnej w gospodarce polskiej - analiza kointegracyjna, "Przegląd Statystyczny" nr 3, Warszawa
 22. Welfe W., Welfe A., Florczak W. (1996), Symulacyjny, makroekonometryczny model W8 gospodarki Polski, "Gospodarka Narodowa" nr 12
 23. Welfe W. (red.) (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu